قافیه ها برای: آب

قافیه ها: 236 نتایج

اب، با ب، باب، بساب، تاب، تکاب، جحاب، جناب، حجاب، حساب، خاب، خراب، خطاب، خواب، داب، ر ِکاب، راب، زاب، زکاب، ساب، سباب، سدآب، سداب، سراب، شاب، شباب، شتاب، شراب، صاب، طاب، طلاب، طناب، عاب، غاب، قاب، قباب، قراب، قطاب، قلاب، لاب، مناب، ناب، نصاب، نقاب، پر آب، کاب، کتاب، گلاب، یاببیشتر (قافیه های نزدیک)...

ایاب، بیآب، بیاب، ثیاب، غیاب، میاب، ماب، معاب، باب، شعاب، صعاب، مهاب، کعاب، دوآب، لعاب، آداب، آفتاب، ارباب، اصحاب، اعصاب، شاداب، صاحاب، ماهتاب، بیتاب، سیراب، خوناب، ثواب، جذاب، جناب، جواب، خراب، دریاب، رباب، زهراب، سراب، شبتاب، شراب، طناب، عذاب، متاب، مهتاب، نخواب، کباب، بتاب، بخواب، بشتاب، حجاب، حساب، سیلاب، شتاب، محراب، نقاب، کتاب، گرداب، حباب، سهراب، عقاب، قلاب، مرداب، گلاببیشتر...

between_paragraphs_1

آسیاب، ارتیاب، استیعاب، بازبیاب، خطایاب، دربیاب، جلالتماب، گرماب، التهاب، انشعاب، تندآب، درباب، زیرآب، سگ آب، شورآب، شکرآب، قبك آب، مهاب، گرگاب، یباب، سفیداب، برونیاب، درنیاب، شرفیاب، صورتحساب، عالمتاب، مستجاب، مستطاب، ناصواب، اجتناب، احتساب، ارتکاب، استحباب، استصحاب، استصواب، اضطراب، اعتصاب، اقطاب، التهاب، انتخاب، انتساب، انتصاب، انقلاب، اکتساب، باشتاب، بحساب، بدحساب، تختخواب، حدنصاب، راهیاب، رختخواب، ردیاب، شبتاب، فاضلاب، منجلاب، نختاب، نورتاب، پرخواب، استرلاب، اسطرلاب، اصطرلاب، مهراب، نواببیشتر...

خطایاب، سرآسیاب، شوکت ماب، قبك آب، پرالتهاب، پرآفتاب، آتشين آب، آسمان جناب، آفتاب مهتاب، آينه تاب، اسپرم آب، بلاجواب، بوزه كباب، بيجاده آب، حاضر جواب، حاضرجواب، چلوکباب، آسمان شتاب، افراسياب، افراسیاب، باران شتاب، بازاریاب، بانتجاب، بهارخواب، حدنصاب، حساب كتاب، صورتحساب، ضدانقلاب، عالیجناب، مسیریاب، هدفیاب، پراضطراب، پرالتهاب، پرشتاب، گهرتاب، استراب، با آب وتاب، بدخش مذاب، بيخوروخواببیشتر (قافیه های نزدیک)...

between_paragraphs_2

آفتاب ج‍ﮩ‍انتاب، سبادی آداب، مبادی آداب، کبوتروار آب، فرنگی ماب، اعالى ماب، حيرت مآب، رسالت ماب، وزارت مآب، حلى بند آب، رفتنگاه آب، سوارك آب، پرالتهاب، دو حجرۀ خواب، صورتحساب، عطارد نصاب، فخامت نصاب، پراضطراب، ابوتراب، بيجاده مذاب، منقارالغراببیشتر (قافیه های نزدیک)...

پیمانه آفتاب، سیادت انتساب، فضيلت انتساب، لا جوردی نقاببیشتر (قافیه های نزدیک)...

قافیه های نزدیک: 212 نتایج

صاب، کتابّ، آشب، اسب، بجانب، بجانب ِ، تجارب، ثاءب، ج طالب، جالب، جانب، حاجب، راتب، راطب، شارب، صاحب، قارب، قالب، مثاقب، محاسب، مخاطب، مراقب، مراکب، مشارب، مصاحب، مناسب، مناصب، مناقب، مکاسب، کاتب، ابر، برابر، برابط، بنابر، تابش، جابر، دابر، زابل، سابق، سنابك، سنابل، صدابر، طبابت، قابل، لابد، مذابح، مزابل، مضابط، مطابخ، مقابر، مقابل، منابر، نبابت، چابك، کابل، کتابمبیشتر...

between_paragraphs_3

احزاب، اسباب، اعراب، القاب، تالاب، فاضلاب، پایاب، نامناسب، ایجاب، زیرآب، جوراب، خشاب، سرداب، سنجاب، شکراب، عناب، مرداب، وهاب، پرتاب، پنجاب، کمیاب، گنداب، اعجاب، جذاب، خطاب، رکاب، عقاب، قصاب، محراب، نصاب، کلاب، گلاب، بشقاب، تراب، سرخاب، مجاب، مذاب، پرآب

پرآفتاب، سفیدآب، الشباب، انزاب، بازنیاب، برنتاب، حاضرجواب، ماندآب، مرنجاب، مستطاب، هدفیاب، گهرتاب، درباب، یباب، انتخاب، باحجاب، بدحجاب، بدحساب، حدنصاب، ردیاب، عالمتاب، مشتاب، ناحساب، نوغاب، پرشتاب، سروصاحب، گشتاسب، زیرآب، ارزیاب، برونیاب، تختخواب

خانه خراب، درونه تاب، دقيقه ياب، دولت ياب، سوال جواب، سینه کباب، شيره شراب، عالی جناب، عرفان ماب، علیا جناب، لعنت مآب، موم اندراب، پرالتهاب، دارد کتاب، دقیقه یاب، رستم رکاب، سبك رکاب، صورتحساب، مجمل حساب، مسیریاب، پراضطراب، دو اسطرلاب، سر بواب، سیف الغراب

between_paragraphs_4

پرالتهاب، اختیارآباد، بهارآباد، خسروآباد، سالارآباد، مجیدآباد، محمدآباد، ناکجاآباد، نیازآباد، محمدجواد، رستگارنژاد، سازگارنژاد، فرامرزنژاد، مجیدنژاد، مهاجرنژاد، هنرورنژاد، کارگرنژاد، دستوربنیاد

اختیارآباد، مسافرآباد، مقصودآباد، معظمات بلاد، پاكيزه اعتماد، بروجردیان، نعلبندیان، آزمایندگان، برگشتگان، جواهرنشان، خوانندگان، شورانندگان، فروردینگان، فروننشان، فریبندگان، نمایندگان، پناهندگان، گشایندگان

نخلبندیان، کوهدشتیان، برانگیزانندگان، برپاکنندگان، تغییردهندگان، دستوردهندگان، ربادهندگان، سزادهندگان، ناشکنندگان، نظردهندگان، هشداردهندگان، واردشوندگان

between_paragraphs_5

بلطف ال‍له تعالىٰ، رشیندۀ دام هشینان، ريختنگاه آب در دريا، اعتباردهندگان، برانگیزانندگان، تغییردهندگان، دستوردهندگان، عبوردهندگان، پنج و شش و هفت و چ‍ﮩ‍ار، سی م‍ﮩ‍رۀ ماه صیام

بعنایة ال‍له تعالیٰ، بعون ال‍له تعالیٰ، اعتباردهندگان، قراى صاحب طيلسان

ندانم بسر زنده ام يا بپا

بازگشت به بالا

زبان های دیگر:

en_us en_gb es pt_br fr it de nl sv fi ru uk pl cs sk hr sr bg sq ro hu el tr az kk eo sw id ko ja zh_hans

آیا چیزی را پیدا نمی کنید ویا چیزی آنطور که باید کار کند، کار نمی کند؟
به ما خبر دهید!

آیا این فرهنگ لغت قافیه را دوست دارید؟ ما را لایک کنید و به اشتراک بگذارید: Like us on Facebook

results_right
results_after_content