کوکی ها را مرور کنید

این صفحه از کوکی ها استفاده می کند ، تا ما بتوانیم بفهمیم که نتایج به دست آمده برای شما ، به اندازه کافی سریع بوده است. اطلاعات بیشتر تنظیم کوکی ها

قبول می کنم
تلفظ های جایگزین: املت بپزم (!aamaletbopozam)

قافیه ها برای: املت بپزم (!aamalatbopozam)

قافیه ها: 220 نتایج

جم، جمع، چم، فم، غم، شم، شمع، نم، مم، یم، لم، رم، دم، خم، رحم، بم، کم، هم، حم، تم

پزم، گوزم، معظم، بُغضم، بغضم، ملزم، گزدم، خسبم، شوقم، خشکم، ترشم، گفتم، رشتم، کنم، گمم، گُمم، تخمم، سنبم، گلکم، گُلم، قولم، خودم، شدم، مردم، مخم، پختم، لحظم، محضم، سزم، ازم، مغزم، لغزم، زمزم، فرضم، نبضم، لرزم، سبزم، منم، سرم، کردم، قلبم، یازم، فازم، سازم، گرازم، رازم، تازم، بازم، اعظم، ارزمبیشتر...

بپزم، بگوزم، بخسبم، بخشکم، بترشم، برشتم، بسنبم، بزرگم، کنترلم، غرورم، بخورم، بپختم، سقوطم، نپزم، نگوزم، نخسبم، نخشکم، نترشم، نیفتم، نگفتم، نرشتم، نکنم، برکنم، نسنبم، کولم، نخورم، صبورم، نشدم، نپختم، ناخوشم، آشفتم، پاشدم، آوردم، بسوزم، بدوزم، میسوزم، بپرسم، میپرسم، دلخوشم، شکفتم، میگفتم، بیوفتم، چکنم، بکنم، چشمونم، بخونم، میکنم، میخونم، میبنم، بگویمبیشتر...

بربخورم، ورنیفتم، درنیفتم، برنیفتم، بازنگفتم، برنکنم، تبسمم، وانکنم، تحملم، تصورم، برنخورم، تولدم، نیازردم، بیازردم، بیامرزم، برآشفتم، نیاوردم، درآوردم، برآوردم، بازآوردم، بازبپرسم، بشکفتم، نشکفتم، نمیکشم، نمیگفتم، بربکنم، وابکنم، آسمونم، نمیکنم، پشیمونم، بسپردم، نسپردم، نمیخورم، نمیشدم، نمیجویم، بیندازم، ببرازم، بگدازم، برافرازم، بنوازمبیشتر...

فروبخورم، فرونکنم، فرونخورم، بکنوم، درنیاوردم، برنیاوردم، بازنیاوردم، فروبکنم، غیرمنظم، بیقرارشم، آشیونم، بسازونم، بیخوابیمم، بنشاندم، بفشاندم، روسیاترم، انتظارتم، نمیذاشتم، ستارگانم، برنمیدارم، بتازونم، بفهمونم، نامهربونم، نمیدونستم، نتوانستم، نیلوفرینم، عزیزترینم، تنهاترینم، متنفرم، اکشیدمبیشتر...

ارامشم، ترسوندنم، میچرخونم، نیمدونم، گذروندم، بمالاندم، بپناهاندم، نپناهاندم، فروننشاندم، بازننهادم، فروبدادم، نمیخوادم، بازننمایاندم، التماستم، خاطرخواهتم، بالینتم، عاشقترینتم، بازننمایانم، پروریدووم، آلومینیوم، پلوتونیوم، تیتانیوم، نلولیدم، آدمیزادم، فرانگرفتیم، دربدهیم، نمیفهمیم، نشکافیم، رهسپاریم، خیابوناییمبیشتر...

قافیه های نزدیک: 190 نتایج

ضم، ذم، سمن، غمن، شمر، خمر، عمر، حمل، عمه، ضخم، زخم، وخم، نخم، بخم، غرم، شرم، نرم، گرم، خرم، کرم، نغم، رغم، ظلم، سلم، شلم، نلم، زعم، طعم، نجم، حجم، وزم، جزم، نظم، رزم، خزم، بزم، هضم، حزم، عزم، قومبیشتر...

پررمز، پرپشم، قسم، نفسم، هستم، مستم، دستم، خستم، بستم، روم، رفتم، زنم، تنم، قدم، زدم، واسم، خواستم، باشم، جانم، عالم، حالم، یارم، دارم، یادم، دادم، آدم، خوابم، خواهم، باهم، دوسم، دوستم، دونم، خونم، جونم، تونم، اونم، موندم، شورم، دورم، بودمبیشتر...

بکنم، دلخورم، بشمرم، سپردم، میگویم، میخورم، میشمرم، بیخودم، میشدم، میخوردم، میبردم، نفسم، میترسم، بزنم، تشنم، بیرنگم، میجنگم، میزنم، عالمم، بغلم، اومدم، باورم، مادرم، حواسم، جداشم، میذاشتم، بخوانم، خیالم، کنارم، شناختم، شرمسارم، قرارم، ندارم، میآرم، نگاهم، هنوزم، بمونم، دیوونم، میمونم، میدونمبیشتر...

همنفسم، نپرستم، شنیدنم، باختنم، مینگرم، محبتم، خواستتم، خانمانم، میشمارم، بیخیالم، میسپارم، رفتارم، بیقرارم، نمیذارم، کرواتم، نخمونم، بگذرونم، نمیدونم، نمیتونم، میدونستم، مینویسم، نمیکشم، مقصرم، نبریدم، آفریدم، نمیگیرم، عاشقتم، آغوشتم، شمریم، صحبتیمبیشتر...

چرخاندم، برنگشتم، شکافتم، نمیتوانم، نمودیم، تهدیدم، ناشنیدم، نارسیدم، بیقرارتم، بگذاریم، نگذاریم، میگذاریم، بشکافم، انفجارم، التهابم، میشکافم، بسرایم، کلماتم، ماجرایم، برنگردیمبیشتر...

دربماندم، فروننشاندن، بازننمایاندن، برگشودند، فرونگذاردند، بپناهاندند، نپناهاندند، بازبستاندند، فروننشاندند، بازنماندند، بازننهادند، بازخواندند، بازننمایاندند، فروننشانند، بازننمایانند، انترتینمنت، خواهشمندیم، نپراکندیم، میترکونیم، برگشودیمبیشتر...

بازگشت به بالا

زبان های دیگر:

en_us en_gb es pt_br fr it de nl ru uk pl cs sk hr sr bg sq ro hu fi sv el tr az eo sw id ko ja zh_hans

آیا چیزی را پیدا نمی کنید ویا چیزی آنطور که باید کار کند، کار نمی کند؟
به ما خبر دهید!

آیا این فرهنگ لغت قافیه را دوست دارید؟ ما را لایک کنید و به اشتراک بگذارید: