کوکی ها را مرور کنید

این صفحه از کوکی ها استفاده می کند ، تا ما بتوانیم بفهمیم که نتایج به دست آمده برای شما ، به اندازه کافی سریع بوده است. اطلاعات بیشتر تنظیم کوکی ها

قبول می کنم

قافیه ها برای: بزن

قافیه ها: 214 نتایج

جرزن، شستن، رستن، جستن، مدون، فعلاً، بشکن، گلشن، بشن، خویشتن، کشتن، هشتن، رشتن، ضمناً، منن، سمن، زمن، خرمن، دمن، بمن، شمردن، بگن، برن، چدن، بدن، فکن، شکن، بکن، محن، گزن، عشقن، دیمن، وین، ریبن، کهن، مهن، شیرزن، تیرزن، میگن، دیدن، سوزن، نزن، مزن، حزن، روزن، بازن، ازن، ساززن، زوزن، لافزنبیشتر...

خشتزن، پروزن، پیرزن، بادبزن، برسن، نشستن، کرستن، برجستن، میرسن، بایستن، مانستن، دانستن، آبستن، بکشن، گرفتن، نوشتن، سرشتن، برشتن، شکرشکن، کمرشکن، نهشتن، نرشتن، میکشن، واقعاً، غالباً، آغشتن، پرلمن، هیلمن، اهرمن، لازمن، کلین، نرین، کرگدن، میرین، نیفگن، میفگن، بیفگن، میگرن، فیشبرن، ظاهرا، خودشکن، بیکن، رمزشکن، سرشکن، قندشکن، کفتن، زودشکن، نیفکن، بیفکن، میفتنبیشتر...

زن، ژن، ون، شن، مونه، من، لن، دن، لحن، تنه، کن، پن، تن، عن

نبایستن، توانستن، ندانستن، درگرفتن، ننوشتن، نسرشتن، نبرشتن، فروهشتن، نیاشفتن، اسکاتزمن، گلنگدن، فروزیدن، کفشکن، عهدشکن، سدشکن، کارشکن، عاشقتن، ننهفتن، تابوشکن، برنیفکن، کنارتن، فرافکن، هنجارشکن، ناشتاشکن، گرون، میترسن، دیوونن، غریبن، شمارن، احساسن، دراین، بهارِن، مینویسن، نفهمیدن، نپریدن، سفریدن، میترسیدن، آفریدن، فهمین، عاشقینبیشتر...

نتوانستن، دربرگرفتن، فراگرفتن، متفرعن، کلینزمن، فشارشکن، انحصارشکن، نگرون، نمیفهمن، دلواپسن، نشمارن، اشتباهن، برنگردیدن، سیگارکشیدن، ننوردیدن، درنوردیدن، نگرازیدن، گسترانیدن، درخشانیدن، برگردانیدن، وارهانیدن، نجوشانیدن، شناسانیدن، هراسانیدن، زمردین، مهاجرین، اولین، خویشین، گودنشین، اسفراینبیشتر...

نیارامیدن، نچرخانیدن، نگسترانیدن، ندرخشانیدن، نهراسانیدن، متمولین، متولدین، محافظین، متحصنین، متعلمین، متملقین، متشرعین، متحجرین، متخاصمین، متاهلین، متعاملین، نوزدهمین، چادرنشین، کویرنشین، مهاجرنشین، متعلقین، متصرفین، خاکسترنشین، محمدمتین، کپرنشین، امیرالمومنین، امیرنشین، محمودرامتین، متدینین، تربانتینبیشتر...

قافیه های نزدیک: 190 نتایج

مسن، مجن، اسفنج، بسنج، کرنج، برنج، شکنج، سپنج، فشنگ، کلنگ، ترنگ، دلتنگ، اسپند، اسفند، نژند، پیوند، روند، پیچند، بشند، فرمند، بلند، هرند، مرند، بخند، دلبند، سربند، ببند، سپند، هرنج، دیکنز، یونگ، چونگ، بجنگ، کینگ، فینگ، یانگ، ژانگ، چانگ، لانگ، باندبیشتر...

نوشتن، اهرمن، سرشکن، ناوشکن، بادشکن، مرتهن، حالن، کارن، آمپرسنج، پرشکنج، آبسنگ، نوپیوند، بپیوند، نپیوند، همپیوند، مپیوند، درنروند، نروند، ورروند، میروند، فلسفند، بپیچند، نپیچند، نفلسفند، خواهشمند، دانشمند، عاشقند، والدین، دزدیدن، نمیگن، کشیدن، رسیدن، نگیرن، نمیرن، دمیدن، ترسیدن، ندیدن، دوجین، شکستن، میشناسنبیشتر...

ظن، فن، ونی، جنی، عنه، زنگ، سنگ، ونگ، جنگ، چنگ، شنگ، منگ، لنگ، رنگ، دنگ، خنگ، بنگ، کنگ، پنگ، هنگ، تنگ، زند، وند، چند، قند، شند، مند، گند، لند، رند، خند، بند، کند، پند، اند، سمن، غمن، قرن، درن، ذقنبیشتر...

درگرفتن، روتین، میبینن، گهرسنج، فشارسنج، قلابسنگ، الاکلنگ، فروروند، شقایقند، نیوانگلند، نشنیدن، نرسیدن، نمیدیدن، سومین، کرملین، الدین، بیارین، بذارین، ازاین، تهرون، میدرخشن، نمیکنن، بشکنن، هنرمندن، میخونن، نمیمونن، نمیدونن، نمیخونن، نمیتونن، باروننبیشتر...

نچرخیدن، فرارسیدن، نرسانیدن، نخراشیدن، شکوفانیدن، مقصرین، معارضین، صدرنشین، کردنشین، روستانشین، برنگماشتن، برگمن، بدوونن، کارتونن، نخراشاندن، نشتاباندن، بیشترن، رنجوندن، درنماندن، برنگشتنبیشتر...

دوازدهمین، متقدمین، متخصصین، فقیرنشین، کنستانتین، خیابوناییم، خواهشمندیم، نپراکندیم، میترکونیم، برگشودیم، فرونگذاردیم، فروبگذاردیم، بترکاندیم، نترکاندیم، نچرخاندیم، بشوراندیم، انگیزاندیم، بپناهاندیم، نپناهاندیم، پناهاندیمبیشتر...

بازگشت به بالا

زبان های دیگر:

en_us en_gb es pt_br fr it de nl ru uk pl cs sk hr sr bg sq ro hu fi sv el tr az eo sw id ko ja zh_hans

آیا چیزی را پیدا نمی کنید ویا چیزی آنطور که باید کار کند، کار نمی کند؟
به ما خبر دهید!

آیا این فرهنگ لغت قافیه را دوست دارید؟ ما را لایک کنید و به اشتراک بگذارید: