کوکی ها را مرور کنید

این صفحه از کوکی ها استفاده می کند ، تا ما بتوانیم بفهمیم که نتایج به دست آمده برای شما ، به اندازه کافی سریع بوده است. اطلاعات بیشتر تنظیم کوکی ها

قبول می کنم

قافیه ها برای: بغلتم

قافیه ها: 220 نتایج

قسمتم، حیرتم، درختم، بتفتم، بشکستم، شکستم، نشستم، بجستم، دلبستم، بلندم، بگردم، مستحکم، ببخشم، بپرسم، بلرزم، دگرم، پیکرم، اسپرم، سپرم، بپرم، کشورم، شعرم، بگذرم، پدرم، دلبرم، ببرم، بچربم، بجنگم، دلتنگم، رینم، بشکنم، شکنم، بکنم، بزنم، گردنم، بفهمم، برمم، بخمم، بسنجم، برقصم، بلغزم، بروم، بسزم، برسم، بدفرم، برتنم، بردمم، ریدم، ستردم، امشبمبیشتر...

غلتم، شرطم، سختم، تفتم، جستم، حلقم، فلوم، فلسفم، چندم، پندم، افتدم، قیم، حشکم، سرهم، گرمم، سرمم، سرشم، لرزم، چربم، سرجمع، منگم، زنگم، کمم، رمم، خمم، رحمم، جهرم، سنجم، عقلم، لغزم، محضم، سزم، زجرم، وفهم، دفم، فشم، رفرم، پسرم، دبلم، مدم، چپم، رپم، تپم، یافتم، پرتم، رفتم، گشتم، هستم، مستم، دستمبیشتر...

تم، لم، یم، رم، خم، رحم، هم، نم، مم، حم، غم، جم، جمع، چم، فم، شم، شمع، دم، بم، کم

بیتم، اذیتم، مملکتم، وایتم، عاقبتم، بنشستم، ننشستم، بربگردم، بازبگردم، بسپرم، نسپرم، دربگذرم، عاشقترم، خاکسترم، برینم، برندمم، نرینم، نشکنم، وربروم، بستردم، نریدم، هرچقدم، بربکردم، نستردم، وابکردم، ببیختم، وضعیتم، حقیقتم، بربیفتم، نبیختم، محبتم، بیختم، شرمندتم، خواستتم، دیوونتم، نهایتم، شهامتم، سعادتم، نواختم، خواهتمبیشتر...

منتظرتم، اسیرتم، گناهتم، شکافتم، هلاکتم، نمیشکستم، فروبروم، دلیلشم، فروبکردم، سوزاندم، بیخوابیمم، بازنگشتم، انتظارتم، نمیذاشتم، بربیفراشتم، برافراشتم، فرونرفتم، میسوزونم، آشیونم، بیقرارشم، نبمودم، برنگشتم، نمایشم، بسپوختم، نسپوختم، بروفتم، نروفتم، بازنجستم، برنتافتم، بنگاشتمبیشتر...

بشکافتم، التماستم، نشکافتم، خاطرخواهتم، بسوزاندم، نسوزاندم، عاشقترینتم، برنتابیدم، بالینتم، نیمدونم، بربیاوردم، بازبیاوردم، بیازمودم، فرونگذاردم، فروگذاردم، انگیزاندم، بپناهاندم، نپناهاندم، بازبگرداندم، بازنماندم، بازننهادم، فرونیامدم، بربیفشاندم، بگریزاندم، بازننمایاندم، نشناساندم، بربتاباندم، بنمایاندم، ننمایاندم، فرانگرفتیمبیشتر...

قافیه های نزدیک: 190 نتایج

بابم، دلکم، بچپم، بتپم، بهترم، میبندم، میگردم، میکردم، میترسم، میپرم، میگذرم، میبرم، بیرنگم، میجنگم، میشکنم، میهنم، میزنم، دیدنم، میفهمم، میرمم، میروم، خلوتم، صورتم، چاکتم، طاقتم، زاشتم، راحتم، گذشتم، نشکستم، سرمستم، پرستم، نبستم، وابستم، خوشگلم، بغلم، برگردم، نکردم، آوردم، بگذرم، نبخشمبیشتر...

نصبضم، مقمح، نگرم، نخزم، همرزم، نوزم، نیشم، همیشم، نوشم، نچسم، نفشردم، بفشردم، فشردم، تونم، قلبم، کردم، سرم، منم، تنم، روم، ازم، قسم، قدم، زدم، عالم، حالم، یارم، دارم، باهم، جانم، بازم، باشم، واسم، یادم، دادم، آدم، خوابم، گفتم، مردم، کنمبیشتر...

ضم، ذم، غمن، سمن، عمر، خمر، شمر، حمل، عمه، نخم، وخم، ضخم، زخم، بخم، خرم، نرم، غرم، شرم، گرم، کرم، رغم، نغم، نلم، ظلم، شلم، سلم، طعم، زعم، نجم، حجم، عزم، رزم، خزم، نظم، هضم، حزم، وزم، جزم، بزم، قومبیشتر...

خاکسترم، نمیکردم، برمیگردم، نمیترسم، نمیگذرم، نمیکنم، نمیزنم، شنیدنم، نمیفهمم، ناراحتم، نگذشتم، سرگذشتم، نپرستم، برنگردم، میگذرم، نپرورم، کبوترم، تنهاترم، زیباترم، شکستنم، برگشتنم، خوندنم، میشکونم، بیرحمم، سوزوندنم، گداختنم، بشنوم، دلواپسم، همنفسم، مرددمبیشتر...

برنمیگردم، ناوینم، بالینم، ارغوانم، بسوزونم، بازندم، خوانندم، باخودم، نیاسودم، بترشاندم، نترشاندم، وابماندم، برنجاندم، نگرانتم، نسپارتم، اینستاگرم، روسیاترم، بالاترم، گذرونم، عموجونمبیشتر...

نگذراندم، ندرخشاندم، بازنستاندم، برافشاندم، بشناساندم، بازننمایاندن، فرونگذاردند، بپناهاندند، نپناهاندند، بازنماندند، بازننهادند، بازننمایاندند، بازننمایانند، انترتینمنت، خیابوناییم، خواهشمندیم، نپراکندیم، نفلسفیدیم، فرونگذاردیم، انگیزاندیمبیشتر...

بازگشت به بالا

زبان های دیگر:

en_us en_gb es pt_br fr it de nl ru uk pl cs sk hr sr bg sq ro hu fi sv el tr az eo sw id ko ja zh_hans

آیا چیزی را پیدا نمی کنید ویا چیزی آنطور که باید کار کند، کار نمی کند؟
به ما خبر دهید!

آیا این فرهنگ لغت قافیه را دوست دارید؟ ما را لایک کنید و به اشتراک بگذارید: