کوکی ها را مرور کنید

این صفحه از کوکی ها استفاده می کند ، تا ما بتوانیم بفهمیم که نتایج به دست آمده برای شما ، به اندازه کافی سریع بوده است. اطلاعات بیشتر تنظیم کوکی ها

قبول می کنم
تلفظ های جایگزین: بند (!bande)

قافیه ها برای: بند (band)

قافیه ها: 157 نتایج

پند، گند، کند، چند، شند، وند، زند، قند، مند، لند، رند، خند، اند

مبند، پیشبند، همبند، درزبند، شهربند، میگند، رویند، باند، ببند، نبند، روبند، دستبند، نعلبند، نقشبند، سربند، دلبند، نخلبند، دربند، باربند، لبخند، اسپند، سوگند، بگند، زدند، دادند، گفتند، شکند، برکند، هستند، مستند، میکند، خورسند، خرسند، اسفند، بشند، هرچند، ترفند، پسند، افرند، گوسفند، پیوند، روند، لوند، شوند، گزند، پزند، فرزند، خزند، بیرجند، الوندبیشتر...

امشاسپند، خردمند، اندودند، بریدند، کشیدند، رسیدند، دریدند، دولتمند، حاجتمند، خواهشمند، دانشمند، برقصند، دلپسند، اگرچند، بدپسند، ناپسند، فروشند، اندیشمند، گروند، بروند، خداوند، خویشاوند، دماوند، پساوند، سجاوند، عاشقند، سمرقند، شکوهمند، هنرمند، فرهمند، تنومند، برومند، نیرومند، بخوانند، رضامند، همانند، برانند، ندانند، ستانند، مارمانند، بخارمانند، سربلند، بگویند، پیمایند، بنهند، بازوبند، مرزبند، سدبند، پایبند، پشتبندبیشتر...

بکوبند، زانوبند، ببریدند، نبریدند، بکشیدند، برسیدند، درنکشیدند، نکشیدند، سرکشیدند، نرسیدند، بدریدند، ندریدند، آفریدند، ارادتمند، سعادتمند، بگروند، نگروند، وربروند، ناخویشاوند، شقایقند، آبرومند، بازبخوانند، ببرانند، بستانند، نبرانند، نستانند، بازستانند، بخارمانند، نیوانگلند، بازبگویند، بپیمایند، نپیمایند، بازبنهند، وابنهند، بنهنبند، گردنبند، ننهنبند، دربدادند، فرودادند، دربیافتندبیشتر...

بازآفریدند، فروبروند، دربکشیدند، گروینلند

قافیه های نزدیک: 190 نتایج

پن، دن، تنه، کن، تن، شن، ژن، ون، زن، مونه، من، لن، لحن، عن، بعد، بد، پد، گد، دد، کد، صد، سد، زد، قد، غد، مد، ید، رد، هد، حد، حمد، برد، گرد، درد، کرد، طرد، فرد، سرد، ورد، زردبیشتر...

دیگن، پوشن، سرمن، دونن، زارن، خوندن، شدن، مُردن، خوردن، مردن، بردن، بگن، کندن، بندن، زدن، گردن، کردن، بدن، بودن، موندن، میگن، میدن، دیدن، دادن، گفتن، بشکن، بکن، افکن، وطن، متن، رفتن، یافتن، داشتن، خواستن، ساختن، هاتن، دشمن، روشن، بشن، اصلاًبیشتر...

بخوابن، برندن، بگردن، سردردن، میخندن، آوردن، کبودن، نبودن، دزدیدن، نمیگن، شنیدن، کشیدن، رسیدن، دمیدن، ترسیدن، پریدن، ندیدن، شنفتن، گرفتن، نوشتن، گذشتن، شکستن، نشستن، میفکن، هموطن، برگشتن، فروختن، ولیکن، بترسن، میشناسن، میکنن، میزنن، بمونن، بدونن، نمونن، میدونن، بگیرن، نگیرن، بزارن، ببارنبیشتر...

هنرمندن، نفهمیدن، نپریدن، میترسیدن، آفریدن، نمیدیدن، دیوونتن، میدرخشن، نمیکنن، میخونن، نمیمونن، نمیدونن، نمیخونن، نمیتونن، احتمالن، انتظارن، گرفتارن، چراغون، گرون، غریبن، احساسن، دراین، بهارِن، کاهدون، ایوون، ویروون، عاشقین، بذارین، بگلران، نمیکوبنبیشتر...

رنجوندن، درنماندن، درنوردیدن، گسترانیدن، درخشانیدن، برگردانیدن، وارهانیدن، شناسانیدن، هراسانیدن، فراگرفتن، بدوونن، بیشترن، غریبون، نگرون، دلواپسن، اشتباهن، رقیبون، آقایون، مهاجرین، اولینبیشتر...

ماهرشدن، متحدشدن، متقاعدشدن، ناامیدشدن، برپانمودن، فرونگذاردن، نپناهاندن، بازنماندن، بازننهادن، بازننمایاندن، نگسترانیدن، ندرخشانیدن، نهراسانیدن، برایتمن، آیندهوون، انقلابیون، زبونیاتون، متمولین، متولدین، متعلمینبیشتر...

بازگشت به بالا

زبان های دیگر:

en_us en_gb es pt_br fr it de nl ru uk pl cs sk hr sr bg sq ro hu fi sv el tr az eo sw id ko ja zh_hans

آیا چیزی را پیدا نمی کنید ویا چیزی آنطور که باید کار کند، کار نمی کند؟
به ما خبر دهید!

آیا این فرهنگ لغت قافیه را دوست دارید؟ ما را لایک کنید و به اشتراک بگذارید: