کوکی ها را مرور کنید

این صفحه از کوکی ها استفاده می کند ، تا ما بتوانیم بفهمیم که نتایج به دست آمده برای شما ، به اندازه کافی سریع بوده است. اطلاعات بیشتر تنظیم کوکی ها

قبول می کنم
تلفظ های جایگزین: بود (bud)

قافیه ها برای: بود (!bovad)

قافیه ها: 216 نتایج

مولد، موحد، مفرد، افتد، مسند، دوصد، ششصد، پرسد، کند، بندد، ممتد، جنبد، پوید، جوید، غدد، عدد، مرتد، فورد، خشکد، ترشد، چسد، خسبد، سنبد، شلد، تد، گود، نود، لود، شود، سود، رود، ربود، وزد، نزد، مقصد، همند، زند، بلد، زرد، برد، گردد، سبد، ابد، دهد، کاود، اسود، سازد، ماشد، باشد، ماندبیشتر...

کندرود، شکفد، تهجد، گوزد، بخشکد، بترشد، بچسد، بپرسد، بخسبد، بفروشد، نخشکد، نترشد، نچسد، نپرسد، نخسبد، میکشد، بازپرسد، بکند، ببندد، بسنبد، بجنبد، نکند، کربکند، نبندد، نسنبد، نجنبد، میکند، بیفکند، واکند، بپوید، بجوید، بشلد، نپوید، نروید، نجوید، نشلد، میخورد، پیچد، گلرود، بشنود، بشود، برود، نشنود، نشود، نرود، وررود، میشود، میرود، نهرود، گرمرودبیشتر...

زد، قد، غد، صد، سد، مد، ید، گد، بعد، رد، دد، بد، کد، پد، هد، حد

نیفروزد، بیفروزد، بگوزد، نگوزد، بیامرزد، برنکند، وانکند، فروکند، نمیکند، کوبیدند، ورنروید، درنروید، وربرود، ورنرود، درنرود، فرورود، نمیشود، نمیرود، سپیدرود، گرمارود، فرارود، سیاهرود، نشستند، میخوردند، دزدند، بستند، بوسند، ببندند، شکستند، برگردند، همدردند، آوردند، بینند، نمیزند، بگیرند، بمیرند، لرزیدند، رنجیدند، کنانند، گذاشتندبیشتر...

برنیفروزد، فرونکند، بکوبیدند، نکوبیدند، فرونروید، گهررود، فروبرود، فرونرود، جوانرود، وابکنند، بازشمردند، میرزامحمد، بدزدند، ندزدند، بهلند، نگنجند، گریزند، پناهند، هراسند، نیونند، بنگرند، ارزشمند، قاتلمند، گذاشتتند، علاقمند، نیازمند، فهماندند، نخروشند، دراومد، نچسیدندبیشتر...

بازننهند، نامیدند، برانگیزند، بازشمارند، بشکافند، بنگارند، براندازند، فرونخوردند، فروبرفتند، برگشتند، فرونکردند، شرافتمند، برنگشودند، برگشودند، بیازمودند، نیازمودند، بازبگردیدند، فرونگذاردند، بازنگذاردند، نترشاندند، بازبرساندند، بازنگرداندند، بچسباندند، نچسباندند، وانرهاندند، خواباندند، بمالاندند، بپناهاندند، نپناهاندند، پناهاندندبیشتر...

قافیه های نزدیک: 190 نتایج

روبند، گفتند، مستمند، کشند، پوشند، خورسند، خرسند، کنند، پورمند، زورمند، سوگند، بلند، کرند، خورند، دلبند، سربند، پردرد، سردرد، سلندر، دوچند، توزرد، شوند، مستند، پرند، زدند، نخند، لبخند، نبند، برگرد، ندرد، نکرد، راند، داند، آمد، شاید، باید، آید، دارد، آد، آزردبیشتر...

بگفتند، نگفتند، بازگفتند، بکشند، بپوشند، درنکشند، نکشند، سرکشند، نپوشند، بکنند، شکوهمند، نکنند، میکنند، بیفکنند، واکنند، بخورند، سربلند، نخورند، برخورند، بلرزد، میلرزد، برقصد، برسد، کنند، شدند، افتند، مستند، محمد، بردند، نزند، آورد، نشوند، برقصند، نباشد، بماند، رهاند، میخواند، نپاید، نباید، سرآیدبیشتر...

ضد، جد، قدّ، حدّ، اد، صدم، ردم، زبد، عبد، فصد، قصد، افتد، وجد، نجد، مجد، سزد، نزد، پزد، نقد، عقد، وعد، جعد، سعد، رعد، وند، زند، چند، قند، شند، مند، گند، لند، رند، خند، بند، کند، پند، اند، کمد، حمدبیشتر...

دربکشند، فروکنند، نیاکنند، بیاکنند، فالکلند، نظربلند، فروخورند، بالابلند، خواندند، دزدیدند، شنیدند، فهمیدند، میگیرند، پیچیدند، بپاشند، بخوابند، گردانند، سوزاندند، بیدارند، بجنورد، نیاورد، فضانورد، نشناسد، برهاند، بخنداند، بگذارد، بنماید، بگشاید، بسراید، بربایدبیشتر...

بازبپرسند، نرینند، وانکردند، غلتاندند، نربودند، بخشیدند، باریدند، نسنجیدند، نپاییدند، نباریدند، بخشکانند، نترشانند، نجنبانند، بازبگذارند، بخاراندند، ترکانند، وابمانند، گستراندند، بپرانند، نفرمایندبیشتر...

نمالاندند، مالاندند، بازبیامدند، دربماندند، وابرهاندند، بازبگرداندند، بجهاندند، بچشاندند، بوزاندند، برننهادند، بازبستاندند، فروننشاندند، بازنماندند، بازننهادند، درنماندند، برافشاندند، بازخواندند، بازننمایاندند، بازبیاورند، بربتاباندندبیشتر...

بازگشت به بالا

زبان های دیگر:

en_us en_gb es pt_br fr it de nl ru uk pl cs sk hr sr bg sq ro hu fi sv el tr az eo sw id ko ja zh_hans

آیا چیزی را پیدا نمی کنید ویا چیزی آنطور که باید کار کند، کار نمی کند؟
به ما خبر دهید!

آیا این فرهنگ لغت قافیه را دوست دارید؟ ما را لایک کنید و به اشتراک بگذارید: