تلفظ های جایگزین: تنهایی ("tanhaayee")

قافیه ها برای: تنهایی (tanhaaee)

قافیه ها: 307 نتایج

اثرای، اسایه، الاهیه، بدخواهی، برنایی، جزایی، حرفایی، حوای، خطای، خطایی، دمای، دوایی، رجایی، رزمخواهی، رنجهای، رگهای، سرمایی، سرنایی، سماعی، شعرهای، شهلای، صفایی، صفاییه، طلای، عصای، عمرهای، عنایه، عکسهای، فتوای، فضای، مردای، نخواهی، نعیمایی، نمایی، نهایی، نوایی، نچایی، نیای، هرجایی، ورقای، وفایی، وقتای، وقتایی، پروای، پلای، چندراهی، کسای، کسمایی، گدایی، یلدایبیشتر...

جایی، حسای، حنای، خواهی، داعی، راعی، زنای، ساعی، شفای، طلای، غائی، فضای، مائی، مایی، نایی، هایی، هاییه، واای، واعی، چایی، گای، یای، آبی، آشتی، آهی، آیی، ابری، اشکی، باری، بازی، باشی، باقی، بیایی، تابی، جاری، جانی، جایی، حالی، خالی، خاکی، خوابی، خواستی، دادی، داری، داشتی، دانی، رازی، راستی، راضی، راهی، زاری، سازی، ساقی، سالی، شادی، عادی، مالی، ماهی، ناجی، ناری، نازی، هامی، هایی، پاکی، چایی، کاری، کاشتی، کاشکی، کافی، گاهی، یاریبیشتر...

between_paragraphs_1

ای، ایه، برقی، به یه، بى، بي، بي ی، بی، تى، تی، جی، حسنی، حسنیه، خی، دی، ذی، زی، سی، شی، شیعی، شیهه، فی، قوشى، قى، كي، لی، می، نی، ِ بی، ِ چی، چى، چي، چی، ژی، کي، کی، گی، ی یهبیشتر (قافیه های نزدیک)...

آدمهای، بازنمایی، راهنمای، نامجزایی، سینمایی، میزنای، یلدای، خواستهای، رونمایی، پوررجایی، خبرهای، ربنای، عشقهای، قدمای، قسمهای، نشستهای، نظرخواهی، ننمایی، همنوایی، پسرهای، بتنهایی، برجای، برگهای، بغضای، بنمایی، درختای، سنتهای، شرکتهای، ویترای، کشورهای، دخترهای، فرصتهای، مردهای، نونمایی، کمکهای، گلبرگهایبیشتر (قافیه های نزدیک)...

آغازنمایی، آوانمایی، بسامدهای، بیمارنمایی، زیبانمایی، سیاستهای، طباطبائی، مهارتهای، پارسانمایی، پویانمایی، ژرفانمایی، تحقیرنمایی، خواهی نخواهی، کبوترهای، هنرنمایی، خاکسترهای، ظاهرنمایی، نامجزایی، نسترنهای، بزرگنمایی، درستنمایی، بازرگانی، بلاگردانی، توانداری، خیالپردازی، سماورسازی، فرمانبرداری، فرمانروایی، نیاورانی، قانونمداری، بپرورانی، مستقرسازی، هنرنمایی، پیکرتراشی، کارگردانی، بازبرسانی، بدرخشانی، تارنوازی، حکمروایی، زیردریایی، قدردانی، لایتناهی، پرکلاغی، شترسواری، نامتساویبیشتر...

between_paragraphs_2

جنبندهای، درستنمایی، نسترنهای، آغازنمایی، بزرگنمایی، ضایعهنخاعی، مهارتهای، اقتصاددانی، فراسازمانی، بدپیمانی، علیمردانی، بازبستانی، بازنمانی، خودگردانی، سیاستمداری، شریعتمداری، نهبندانی، پرطرفداری، کارگردانی، آغازنمایی، انبارگردانی، بازارگردانی، حرمسرایی، خیالپردازی، رفتاردرمانی، فرمانروایی، قانونمداری، قایقسواری، مهمانسرایی، پیکرتراشی، گلخونهنذاری، گهرتراشی، خوددرمانی، هزاردستانیبیشتر...

سلامى خانه بارى، هزارتومانی، فروننشانی، ماهیشماتی، معامله پردازی، کاروانسرایی، گلخونهنذاری، دولت خدائى، تلون مزاجى، ايشك اغاصى باشى، بازننمایانی، استودیویی، لباسشویی، ناسیرایی، کالوینوییبیشتر (قافیه های نزدیک)...

between_paragraphs_3

هزارتومانی، قراى طيلسانى، ک‍ﮩ‍ین نامه یزدانی، کالسکه بخار سازی، پیغاماپیغامی، بازننمایاندی، توروتنهانمی، خاکسترنشینی، سوگند اسوگندی، فروننشاندی، محرم اسرار منی، چادر پوش قلندری، چادرنشینی، گلو فرو آمدگی، افتخارآفرینی، سپس رفتگىء بينىبیشتر (قافیه های نزدیک)...

خاکسترنشینیبیشتر (قافیه های نزدیک)...

دو خادم حبشى و رومى

قافیه های نزدیک: 204 نتایج

بلایی، بهاری، جهانی، جوانی، حرفایی، خدایی، خرابی، دریایی، رعنایی، رهایی، روانی، زمانی، شرابی، صدایی، فراری، فردایی، قراری، مرامی، مهتابی، نباشی، ندادی، نداری، نداشتی، ندانی، نذاری، نذاشتی، نقاشی، نوایی، نیایی، هرجایی، هوایی، وفایی، وقتایی، پناهی، گدایی، تنهاییم، نباشیم، نداریم، نداشتیم

between_paragraphs_4

آری، ابی، جامی، حاجی، خاصی، ساختی، شاکی، عادی، فارسی، فانی، قاطی، قالی، مانی، نشانی، پایی، اسیر، امیر، تاثیر، تاریخ، آفرین، بازیم، باشیم، حالیم، دادیم، داریم، داشتیم، ماشین، پایین، بارید، باریک، تاریک، حالیت، خالیت، انگیز، پاییز، آتیش، حالیش

تیر، خیر، دیر، زیر، سیر، شیر، میل، پیر، گیر، ی، ایم، این، بین، تیم، دین، ریم، زین، شیم، مریم، چین، گریم، بید، دید، سیب، عید، تیک، ریز، میز، نیز، چیز، گیج، بیش، تیغ، خیس، نیس، نیست، هیچ، پیش، پیچ، کیستبیشتر...

آدمایی، ارغوانی، باوفایی، بیقراری، روشنایی، رودهایت، دورانی، دورانیه، طرفداری، عصبانی، قهرمانی، متوالی، نتوانی، نخراشی، همسرایی، همصدایی، کربلایی، اصفهانی، برسانی، بوستانی، بگردانی، درخشانی، دلربایی، مهربانی، نگرانی، نگهداری، قدمای، نوبهاری

between_paragraphs_5

بلاگردانی، شعارپردازی، بربیفشانی، سیوستانی، فروندادی، باوردرمانی، حکمروایی، قدردانی، بازنستانید، گنجدانی، بازبگردانید، بروکراسی، بگذرانی، زیردریایی

استخوان تراشى، بسیاردانی، کاروانسرایی، تنك روشنائی، ج‍ﮩ‍ان پهلوانی، حوصله داری، درستنمایی، نهبندانی، بازبستانید، بازنمانید، ارزشمداری، بزرگنمایی، تصویرپردازی، تقدیرمداری، خیالپردازی، دوچرخه سواری، نسترنهای، مدورسازی، پرطرفداری

فروننشانید، فروننشانی، ماهیشماتی، هزارتومانی، بادنجان دور قاب چین، بازننمایانید، ارزشمندی، برنگردوندی، عزیزمحمدی، قدرتمندی، پیکرتراشی، بازخواندید، بازننهادید، افروزندگی، خورشیدگرفتگی، لباسشویی

between_paragraphs_6

هزارتومانی، شویکۀ ابراهیم، خاکسترنشینی، فروننشاندی، چادرنشینی، قدرتمندترین، بازننمایاندید، فروننشاندید، توروتنهانمی

بشويكهٴ ابراهيم، خاکسترنشینی

بازگشت به بالا

زبان های دیگر:

en_us en_gb es pt_br fr it de nl sv fi ru uk pl cs sk hr sr bg sq ro hu el tr az kk eo sw id ko ja zh_hans

آیا چیزی را پیدا نمی کنید ویا چیزی آنطور که باید کار کند، کار نمی کند؟
به ما خبر دهید!

آیا این فرهنگ لغت قافیه را دوست دارید؟ ما را لایک کنید و به اشتراک بگذارید: Like us on Facebook

results_right
results_after_content