کوکی ها را مرور کنید

این صفحه از کوکی ها استفاده می کند ، تا ما بتوانیم بفهمیم که نتایج به دست آمده برای شما ، به اندازه کافی سریع بوده است. اطلاعات بیشتر تنظیم کوکی ها

قبول می کنم
تلفظ های جایگزین: تویی (!toi), تویی (!tuyi), تویی (!to'yi)

قافیه ها برای: تویی (!toyi)

قافیه ها: 222 نتایج

دوی، مرگی، ملکی، ترکی، مردمی، تخمی، گلی، کلی، پلی، کولی، قولی، قلی، قفلی، علی، مرغی، پرسی، نرسی، پری، فوری، طوری، دوری، خوری، قمری، عمری، بطری، مجری، کردی، خوردی، مردی، دردی، بردی، سرخی، دختی، خرابی، تهی، کنی، رونی، حسنی، قومی، عمقی، منفی، کندی، تندی، منجی، شوقی، بغضی، جوی، بزی، موازی، گودیبیشتر...

پستویی، بتمرگی، تمرگی، توکلی، بکلی، تپلی، بخوری، ببردی، ثمرگی، ویگلی، ویکلی، صفرعلی، مگولی، ناقلی، حداقلی، کرمعلی، خزعلی، کردعلی، ضربعلی، ملاعلی، کمپرسی، نخوری، برخوری، سربطری، نخوردی، برخوردی، روزمرگی، مونگولی، قوچعلی، نوحعلی، دوستعلی، پورگرجی، بیدگلی، ژیگولی، میکولی، ریزعلی، شیرعلی، لیزخوری، میخوردی، ازگلی، بارکلی، ناپلی، نادعلی، مرادعلی، نباتعلی، آبعلی، پامرغی، الکرسی، فاخوری، نرونیبیشتر...

شیعی، ای، ایه، لی، خی، حسنی، نی، می، حسنیه، برقی، زی، جی، چی، فی، شی، سی، شیهه، گی، دی، بی، کی، تی

پلوخوری، نیکبختی، مهرعلی، صفاقلی، قدمعلی، فتحعلی، اعلی، میشمردی، کوثرعلی، محمدولی، استمبولی، شکرعلی، حیدرعلی، عوضعلی، قنبرعلی، عربعلی، رجبعلی، احمدعلی، فروخوری، فروخوردی، نکوبختی، پیروزبختی، ابوعلی، نمیپرسی، سفیدبختی، دبیرکلی، قدیرعلی، امیرعلی، استامبولی، سلطانعلی، عباسعلی، انصافعلی، زیادپرسی، دواگلی، شعبانعلی، امامعلی، غلامعلی، جوادعلی، براتعلی، هواخوریبیشتر...

پرتوقعی، مادربزرگی، یوسفعلی، چراغعلی، محمدعلی، مرباخوری، برنیاوردی، بازنیاوردی، فرونکنی، ناتندرستی، غیرگمرکی، رهگشایی، راهگشایی، رازگشایی، کارگشایی، برنگشایی، بازنگشایی، جهانگشایی، فردرضایی، ارضایی، گامبیایی، دختردایی، کلمبیایی، فروبیایی، فروگرایی، نامیبیایی، آقارضایی، حکمروایی، غیردریایی، زیردریاییبیشتر...

دولتمردی، مهارگسیختگی، افسارگسیختگی، غیراصولی، جدانشدنی، محوناشدنی، انکارناشدنی، تکرارناشدنی، مهارناشدنی، نگرونی، انحصارشکنی، موادمعدنی، بازنشدنی، باورنکردنی، حیوونی، نوجوونی، همیشگیمی، چادرنشینی، خاکسترنشینی، کپرنشینی، بالانشینی، نازنینی، توروتنهانمی، لوکوموتیورانی، محمدمهدی، عزیزمحمدی، قلقشندی، قدرتمندی، غیرتمندی، تاریخمندیبیشتر...

قافیه های نزدیک: 190 نتایج

گفتی، شدی، بوی، خورشید، هرچی، ولی، کردی، منی، یعنی، وقتی، روی، کسی، رفتی، هستی، حتی، همین، زمین، عزیز، جایی، خالی، کاری، داری، بازی، کاشکی، باشی، شادی، آتیش، دوری، جوری، اونی، روزی، بودی، خیلی، دلی، بری، میری، نمی، چیزی، هیشکی، نیستیبیشتر...

نبردی، میکنی، عمری، خوشبختی، برگردی، دلتنگی، الهی، اومدی، بانمکی، تقصیر، بهترین، آخرین، نازنین، موندنیست، خوندنیست، نترسید، جدایی، کجایی، روزایی، بالایی، کجای، تنهایی، انگاری، نداری، پوشالی، قوچانی، گذاشتی، احساسی، نباشی، بتابی، آزادی، چجوری، خجولی، بدجوری، اینجوری، بمونی، بدونی، همونی، نمونی، میدونیبیشتر...

ریخت، خیر، میر، زیر، شیر، سیر، گیر، دیر، پیر، تیر، فیلم، میل، این، مین، زین، چین، دین، بین، کین، ایم، گریم، مریم، ریم، خیم، نیم، چیم، شیم، سیم، بیم، تیم، جیغ، تیغ، گیج، ریز، خیز، نیز، میز، چیز، دیو، ریشبیشتر...

خاطرمی، درمونمی، شیرینمی، کنارمی، لعنتی، سلامتی، نمیرسیم، عاشقایی، اهای، آشنایی، نمیخوای، انتظاری، روزگاریه، یادگاری، خاستگاری، الخیالی، بگردانی، رویاهامی، ابروی، مهربونی، همزبونی، گریزونی، نمیدونی، نمیتونی، نمیشینی، نگنجی، معنایی، زیبایی، لالایی، شاهکاریبیشتر...

بالاتری، سرنوشتمی، نمیشکنی، بسوزونی، بحرینی، آخریمی، فیلیپینی، نالینی، ناهماهنگی، سزوندی، پریودی، بنشاندی، خودپرستی، جغرافیایی، آرزوهامی، مازراتی، نامهربونی، پریشونی، انتهایی، طلبکاریبیشتر...

فراستمندی، رضایتمندی، سخاوتمندی، اردتمندی، برنگردوندی، غیرشهودی، برگشودی، فرونگذاردی، نچرخاندی، بپناهاندی، وابرهاندی، بازبستاندی، فروننشاندی، نورماندی، بازنماندی، بازننهادی، بازخواندی، بازننمایاندی، بهراساندی، ایندیراگاندیبیشتر...

بازگشت به بالا

زبان های دیگر:

en_us en_gb es pt_br fr it de nl ru uk pl cs sk hr sr bg sq ro hu fi sv el tr az eo sw id ko ja zh_hans

آیا چیزی را پیدا نمی کنید ویا چیزی آنطور که باید کار کند، کار نمی کند؟
به ما خبر دهید!

آیا این فرهنگ لغت قافیه را دوست دارید؟ ما را لایک کنید و به اشتراک بگذارید: