کوکی ها را مرور کنید

این صفحه از کوکی ها استفاده می کند ، تا ما بتوانیم بفهمیم که نتایج به دست آمده برای شما ، به اندازه کافی سریع بوده است. اطلاعات بیشتر تنظیم کوکی ها

قبول می کنم
تلفظ های جایگزین: جاری (!jaarye), جاری (jaareye)

قافیه ها برای: جاری (!jaari)

قافیه ها: 222 نتایج

یاری، گاری، کاری، خواری، واری، هاری، ناری، ماری، لاری، قاری، غاری، عاری، ساری، زاری، داری، طخاری، خاری، تاری، باری، آری، ماریه، باختری، امریه، ساغری، ابری، چایی، خواهی، ساعی، هایی، جایی، آیی، مالی، سالی، خالی، حالی، قالیه، گاهی، واهی، ماهی، راهی، آهی، فانی، دانی، جانی، ساقی، باقی، رازقیه، راضی، نازی، سازیبیشتر...

کشتیاری، توکاری، تندکاری، وهاری، دوزاری، مهیاری، شهیاری، دهیاری، بهیاری، یکاری، زشتکاری، بکاری، مرواری، بخواری، هیلاری، دهداری، کشداری، بداری، بباری، بهاریه، نیاری، همیاری، نکاری، طلقکاری، فرزکاری، خرکاری، گندکاری، شبکاری، بلواری، گندخواری، نهاری، رزماری، زهرماری، سرشاری، هتلداری، بخشداری، شهرداری، برداری، نخاری، نجاری، هکتاری، روزکاری، زودکاری، سوماری، چولداری، سوزداری، دوستداری، میخواری، بیهاری، نیشداریبیشتر...

ای، ایه، لی، شیعی، خی، حسنی، نی، می، حسنیه، برقی، زی، جی، چی، فی، شی، سی، شیهه، گی، دی، بی، کی، تی

کشوداری، تمیزکاری، مرغداری، فلزکاری، غیرجاری، چرخکاری، اجاری، چوبکاری، کامیاری، دانشیاری، قالبکاری، کاسبکاری، باغداری، سوزنکاری، کندکاری، تفنگداری، الهیاری، خدمتکاری، جگرخواری، نگهداری، خویشتنداری، بهمنیاری، دغلکاری، هدرکاری، محجرکاری، مکتبداری، کژرفتاری، گوسفندداری، آدمخواری، اتوکاری، فزونکاری، مشروبخواری، سکوداری، اندوهباری، سرویسکاری، گریسکاری، سفیدکاری، شنیداری، عایقکاری، پرهیزکاریبیشتر...

چغندرکاری، تجاوزکاری، ارتشتاری، دولتیاری، دخترداری، درختکاری، کشورداری، جنگلداری، دفترداری، کودکیاری، کلیدداری، فریبکاری، شرابخواری، فولادکاری، انبارداری، خداوندگاری، جنایتکاری، نظافتکاری، خیانتکاری، فراموشکاری، سرحسابداری، زراعتکاری، کیمیاکاری، آسیابداری، استبدادخواهی، نارسانایی، امتیازخواهی، دختردایی، پریشانحالی، گهرخانیبیشتر...

غیراضطراری، پسااستعماری، گلخونهنذاری، قایقسواری، قانونمداری، شریعتمداری، غیراجتماعی، غیرانتفاعی، اتفاقهای، جنبندهای، کشورگشایی، غیراستدلالی، کاروانسرایی، مهمانسرایی، فرمانروایی، غیراروپایی، امیرسلیمانی، متوسلانی، بپناهانی، نپناهانی، خوددرمانی، انبارگردانی، نهبندانی، خودگردانی، کارگردانی، بازبستانی، فروننشانی، بازنمانی، هزارتومانی، بدپیمانیبیشتر...

قافیه های نزدیک: 190 نتایج

جایی، بازی، کاشکی، باشی، آتیش، هرچی، کردی، ولی، منی، یعنی، وقتی، روی، کسی، رفتی، هستی، حتی، همین، زمین، عزیز، تویی، کنی، گفتی، شدی، بوی، خورشید، دوری، جوری، اونی، روزی، بودی، بری، میری، خیلی، نمی، چیزی، نیستی، بگی، میگی، دیدی، یکیبیشتر...

انگاری، نداری، کجای، تنهایی، جدایی، کجایی، روزایی، پوشالی، بالایی، قوچانی، گذاشتی، احساسی، نباشی، بتابی، آزادی، عمری، برگردی، خوشبختی، دلتنگی، الهی، اومدی، بانمکی، تقصیر، بهترین، نازنین، موندنیست، خوندنیست، نترسید، نبردی، میکنی، چجوری، بدجوری، اینجوری، خجولی، بمونی، بدونی، همونی، نمونی، میدونی، میتونیبیشتر...

ریخت، خیر، میر، زیر، شیر، سیر، گیر، دیر، پیر، تیر، فیلم، میل، این، مین، زین، چین، دین، بین، کین، ریم، مریم، گریم، ایم، خیم، نیم، چیم، شیم، سیم، بیم، تیم، جیغ، تیغ، گیج، ریز، خیز، نیز، میز، چیز، دیو، ریشبیشتر...

انتظاری، روزگاریه، یادگاری، خاستگاری، اهای، آشنایی، نمیخوای، عاشقایی، الخیالی، بگردانی، رویاهامی، خاطرمی، درمونمی، شیرینمی، کنارمی، لعنتی، سلامتی، نمیرسیم، ابروی، مهربونی، همزبونی، گریزونی، نمیدونی، نمیتونی، نگنجی، معنایی، زیبایی، لالایی، شاهکاری، آزاریبیشتر...

ارضایی، جغرافیایی، آرزوهامی، مازراتی، سرنوشتمی، نمیشکنی، بسوزونی، بحرینی، آخریمی، فیلیپینی، نالینی، ناهماهنگی، سزوندی، پریودی، بنشاندی، خودپرستی، نامهربونی، پریشونی، انتهایی، طلبکاریبیشتر...

فروننشانید، بازننمایانید، غیراصولی، جدانشدنی، محوناشدنی، تکرارناشدنی، مهارناشدنی، نگرونی، باورنکردنی، حیوونی، نوجوونی، همیشگیمی، چادرنشینی، خاکسترنشینی، کپرنشینی، نازنینی، توروتنهانمی، محمدمهدی، عزیزمحمدی، قلقشندیبیشتر...

بازگشت به بالا

زبان های دیگر:

en_us en_gb es pt_br fr it de nl ru uk pl cs sk hr sr bg sq ro hu fi sv el tr az eo sw id ko ja zh_hans

آیا چیزی را پیدا نمی کنید ویا چیزی آنطور که باید کار کند، کار نمی کند؟
به ما خبر دهید!

آیا این فرهنگ لغت قافیه را دوست دارید؟ ما را لایک کنید و به اشتراک بگذارید: