کوکی ها را مرور کنید

این صفحه از کوکی ها استفاده می کند ، تا ما بتوانیم بفهمیم که نتایج به دست آمده برای شما ، به اندازه کافی سریع بوده است. اطلاعات بیشتر تنظیم کوکی ها

قبول می کنم
تلفظ های جایگزین: جان (!jaane), جان (jaann)

قافیه ها برای: جان (jaan)

قافیه ها: 240 نتایج

چنان، وان، زنان، زمان، خزان، زان، زبان، زآن، سکان، فلان، نشان، فشان، شان، کسان، سان، قران، شبان، مکان، کنان، نان، گمان، کمان، مان، گان، دکان، خوان، لان، گران، کران، بران، ران، دان، خان، لبان، بان، کان، پان، هان، ان، آن

آجان، بوزجان، زنجان، درجان، زیبان، بیجان، جوزجان، بجان، لنجان، فنجان، جرجان، مرجان، هجران، روان، جوان، توان، خزان، لیوان، طغیان، قرآن، چشمان، عرفان، نشان، انسان، مستان، رسما، اصلا، حرفا، طوفان، آسمان، آسان، داستان، باستان، پنهان، چنان، پیمان، بمان، تنهان، همان، زمان، درمان، امان، خندان، حتما، ایمان، آناٌ، جانان، ارمان، مامان، سامانبیشتر...

هیجان، دلیجان، تدریجا، لاهیجان، آقاجان، باباجان، نوجان، بادنجان، برنجان، نرنجان، مرنجان، کاروان، نتوان، عزیزان، گدازان، گلستان، زمستان، نخلستان، قبرستان، دبستان، عاشقان، تابستان، پریشان، دقیقا، همچنان، آسمان، قهرمان، خرامان، استخوان، همگان، جاودان، سرگردان، نگران، بگردان، مهربان، دوران، برگردان، دیگران، خاوران، باوران، حسودان، دلیران، حیران، غریبان، هزاران، خیابان، بهاران، بیابان، آبادان، ناگهانبیشتر...

پرهیجان، برگستوان، انوشیروان، اخگرستان، بربرستان، کودکستان، آتشفشان، ارمنستان، بلوطستان، انگورستان، بهارستان، بیمارستان، بادامستان، انارستان، نیشان، پانسمان، اهریمنان، احتراما، گروگان، بهادران، جوندگان، دهندگان، خزندگان، پرندگان، بیگانگان، بیچارگان، بازماندگان، نامهربان، برنگردان، آهنگران، خنیاگران، جوانمردان، بومادران، عندلیبان، سبکباران، احتمالا، روزگاران، آشنایان، امیدواران، افغانستانبیشتر...

آذربایجان، ملاممدجان، آوازینان، فروزندگان، جوهریان، پرستندگان، برگزیدگان، فرومایگان، حقوقدان، پیوستگان، کارگردان، آزمودگان، محافظان، مسلمانان، نوبهاران، فردوسیان، فاتحیان، حضرتیان، تسلیمیان، منظمیان، بروجردیان، فهیمیان، قایمیان، خوشرویان، برخورداریان، گلستانیان، انتصاریان، یادگاریان، صناعتیان، تیمارستانبیشتر...

فولادخوزستان، جواهرنشان، آدمیزادگان، نظردهندگان، دستوردهندگان، اعتباردهندگان، گریزندگان، فریبندگان، شکافندگان، پناهندگان، آزاردهندگان، مقررشدگان، باورمندان، برپاکنندگان، آفرینندگان، استعمارشدگان، برانگیزانندگان، واردشوندگان، فروگذاردگان، نیاندیشیدگان، متوکلیان، مجتهدیان، نعلبندیان، نقشبندیان، ناشنوایان، فروننشان، سراسیمگان، فروردینگان، غیرسازندگان، یاددهندگانبیشتر...

قافیه های نزدیک: 190 نتایج

جانم، خانم، مانش، آنش، سکانس، فرانس، دانگ، بانگ، بماند، ماند، خواند، اند، جانب، ضمانت، آنت، بانک، دامن، امن، فلاخن، ناخن، مقارن، میاین، مخازن، محاسن، گشادن، دادن، باطن، مساکن، ساکن، اخم، ماتم، شناسم، دارم، جام، سلام، شام، نمیام، نام، تمام، مامبیشتر...

ازان، زاران، پاکستان، دوران، سوزان، سیروان، کاروان، تاوان، جاودان، بستان، اعلان، افغان، افشان، همسان، دستان، شعبان، شخصا، لبنان، امکان، زندان، کمان، کرمان، کنعان، آرمان، دامان، سلطان، جدان، لبان، قربان، کلا، میان، گریان، بخوان، شیطان، حیران، جیران، تهران، بدان، عیان، الانبیشتر...

حیوان، ارغوان، ناتوان، بسوزان، فراوان، کردستان، کهکشان، خوزستان، گورستان، درخشان، خفقان، رفیقان، مردمان، ترجمان، آنچنان، پشیمان، جوانان، تماما، بزرگان، بلبلان، زندگان، نردبان، شاعران، خاندان، کاملا، درختان، سبلان، ضربان، مثلا، شهیدان، رقیبان، شدیدا، شتابان، نمایان، نثاران، آشنایان، بالابان، استکان، سرطان، سپاهانبیشتر...

زاولستان، زابلستان، فرنگستان، درختستان، طبرستان، عربستان، دبیرستان، سفیدپوستان، روغندان، فرستادگان، فرشتگان، زنندگان، درندگان، غمزدگان، سازندگان، عثمانیان، ستارگان، عباسیان، روندگان، سوارگان، شناختگان، سربداران، فریادتان، اصطلاحا، سحرگاهان، شبانگاهان، کودکان، امیدان، جویباران، عالمیانبیشتر...

فروهشتگان، خواهندگان، رهنمایان، یساولیان، پیغمبریان، مروتیان، کشاورزیان، میراحدیان، پیکارجویان، بقاییان، فرومنشان، ابرقهرمان، ترمینان، پژوهشگران، حکومتگران، انبارگردان، فرستندگان، سرافکندگان، شویندگان، ترسانندگانبیشتر...

اقتصاددانان، دختربچگان، ناپیوستگان، کوهدشتیان، بازننمایان، تلوتلوخوران، برگشتگان، اجردهندگان، عبوردهندگان، تغییردهندگان، هشداردهندگان، ربادهندگان، سزادهندگان، نمایندگان، ناشکنندگان، خمیردندان، وانمودشدگان، گشایندگان، ربایندگان، آزمایندگانبیشتر...

بازگشت به بالا

زبان های دیگر:

en_us en_gb es pt_br fr it de nl ru uk pl cs sk hr sr bg sq ro hu fi sv el tr az eo sw id ko ja zh_hans

آیا چیزی را پیدا نمی کنید ویا چیزی آنطور که باید کار کند، کار نمی کند؟
به ما خبر دهید!

آیا این فرهنگ لغت قافیه را دوست دارید؟ ما را لایک کنید و به اشتراک بگذارید: