کوکی ها را مرور کنید

این صفحه از کوکی ها استفاده می کند ، تا ما بتوانیم بفهمیم که نتایج به دست آمده برای شما ، به اندازه کافی سریع بوده است. اطلاعات بیشتر تنظیم کوکی ها

قبول می کنم
تلفظ های جایگزین: حس (!hese), حس (!hesse)

قافیه ها برای: حس (hes)

قافیه ها: 71 نتایج

مس، فس

محدث، باعث، مخلص، مرقص، مشخص، مفلس، هرمس، دپرس، نقرس، مترس، برس، نرگس، مجلس، مندرس، جرس، نرجس، مورس، خالص، شاخص، سایس، فارس، حارس، ارس، ثالث، وارث، حارث، مونس، تونس، لانس، خامس، مقدس، ناقص، نجس، ساوس، یافث، سادس، حادث

مباحث، بواعث، استرس، مجالس، بنارس، مدارس، دیوونس، مرقص، نواقص، وساوس، حوادث، منعکس، نامشخص، حسابرس، طهمورث، زرخالص، ناخالص، والانس، بالانس

پراسترس، متخلص، فیثاغورث، بارونس، متجانس، متنجس، متخصص، متقدس، متلبس، غیرمشخص، تهمورث

نامتجانس

غیرمتخصص

قافیه های نزدیک: 190 نتایج

مث، نصف، است، قسط، جست، شست، پیست، حصن، اسم، خسم، قسم، جسم، مصر، قصر، جسر، مثل، فصح، انس، جنس، سانس، حمص، طمث، سکس، حرص، ارث، خرس، ورس، ضرس، کرس، خلص، فلس، حیث، قیس، خش، چش، شش، دیش، گردش، بش، کشبیشتر...

هانس، ترانس، رمانس، رومانس، بیزانس، آوانس، لیسانس، مسخرس، تخلص، آنجلس، مقیس، بادقیس، گلش، تنگش، باعث، دپرس، بایست، کنست، تونست، دانست، نشست، بدست، آبست، طلسم، حافظس، همجنس، بدجنس، ناجنس، کانورس، نترس، بهش، تهش، خواهش، ولش، دلش، سرش، ارزش، قلبش، کارش، اسمشبیشتر...

نگاهش، خاطرش، باورش، آخرش، دنبالش، گزارش، ستایش، بیارش، نگارش، کنارش، سفارش، فزایش، بهارش، خیالش، آلایش، تمومش، رفتنش، دامنش، دارمش، آرامش، عاشقش، بسازش، نوازش، ظریفش، حواسش، وجودش، صاحابش، اسانس، واریانس، سوفکلس، فکرش، مهرش، طعمش، وقتش، لبش، طولش، فالش، رازش، ببرش، منکرشبیشتر...

داریوش، مقامش، دفترش، صورتش، دیدنش، قربونش، حضورش، سکوتش، امیدش، درگاهش، دستانش، تمامش، جمالش، تحملش، زندگیش، بخاطرش، دردسرش، جلودارش، روزگارش، اومدنش، میزنمش، نبودنش، رسیدنش، نبینمش، تابستونش، مهربونش، آفرینش، دقایقش، عاقبتش، لحظاتشبیشتر...

دلواپسش، لیاقتش، اعتمادش، بیخیالش، خاطراتش، احساساتش، مسافرکش، افروزمنش، ایرانمنش، زیبامنش، ارامش، تهدیدش، جانمازآبکش، منحصرا، کبریتا، شهیدا، موزیکا، مداوما، غبارا، اجبارابیشتر...

آریامنش، خدانگهدارت، انترتینمنت، نوبهارانت، اولتیماتوم، خیابوناییم، انگیزاندیم، پناهاندیم، التماستم، خاطرخواهتم، خاطرخواتم، فشارآورنده، پریشونیه، قرارگرفتن، مهمانومه، چشمانومه، باروونه، نازنینه، دلتنگیامه، عادتمونهبیشتر...

بازگشت به بالا

زبان های دیگر:

en_us en_gb es pt_br fr it de nl ru uk pl cs sk hr sr bg sq ro hu fi sv el tr az eo sw id ko ja zh_hans

آیا چیزی را پیدا نمی کنید ویا چیزی آنطور که باید کار کند، کار نمی کند؟
به ما خبر دهید!

آیا این فرهنگ لغت قافیه را دوست دارید؟ ما را لایک کنید و به اشتراک بگذارید: