کوکی ها را مرور کنید

این صفحه از کوکی ها استفاده می کند ، تا ما بتوانیم بفهمیم که نتایج به دست آمده برای شما ، به اندازه کافی سریع بوده است. اطلاعات بیشتر تنظیم کوکی ها

قبول می کنم

قافیه ها برای: خوام

قافیه ها: 163 نتایج

فولام، همرام، موهام، اونام، روزام، خواهم، توام، دعام، رویام، دنیام، غلام، گمنام، حسام، کدام، مدام، خدام، پاهام، باهام، کارام، آرام، اندام، اقوام، آقام، اقسام، بادام، بابام، گاهم، راهم، باهم، طعام، تنهام، پرهام، لبهام، شبهام، سرپام، کلام، سلام، حرفام، ورام، مرام، درام، برام، فردام، دردام، فرجام، تمام، هوام، عوام، اشکام، دستامبیشتر...

زانوهام، نکونام، بخوام، اینجام، هیچکدام، رویاهام، ابراهام، دلارام، رفتارام، بیارام، سرانجام، نگاهم، نتردام، بدفرجام، شباهنگام، قبلنام، قدمام، بالتمام، ناتمام، بادوام، کاغذام، نفسهام، نفسام، مستدام، نمیام، التیام، استحکام، استفهام، استحمام، استرحام، ازدحام، دنیام، استعلام، احتلام، استلزام، احترام، استخدام، بریام، دربیام، خاطرخوام، نمیخوام، نمیخام، اغتنام، انضمام، استشمام، اهتمام، آشنام، انتقام، انتظام، انهزامبیشتر...

عام، ام، حکام، هام، حمام، حرام، نمیام، یام، لگام، کلام، سلام، درام، رام، خدام، خام، پنام، نام، نمام، تمام، مام، مقام، مسام، مدام، قسام، زکام، وام، جام، شلم، شام، سام، گام، بکام، دام، بام، کام، پام، تام

آرزوهام، تورویاهام، نافراهم، نازکیام، بچگیام، برنمیام، دیرالتیام، تنهاییام، تنهاییهام، پرازدحام، دلخوشیام، نزدیکیام، بانضمام، جوهرفام، نیکوکلام، روانیام، زیباکلام، تلگرام، احمدقوام، امیرنظام، بیرمنگام

مسجدالحرام، نیکوسرانجام، پنهونیمیام، صنوبرخرام، امیرانتظام

قافیه های نزدیک: 190 نتایج

بدیام، رنجام، نشناسم، اونجام، روزهام، گوشام، دوستام، کجام، احکام، حالام، دلارام، ناتمام، انعام، ناکام، داداشم، حرفهام، بهرام، پیام، نیام، نخوام، زخمام، بَرام، حرام، حمام، انجام، مقام، دوام، لبام، شبام، نیایم، حواسم، میام، قیام، ابهام، خیام، بیام، بخوام، علام، اسلام، پیغامبیشتر...

پردوام، التزام، انسجام، اعتصام، احتشام، انقسام، سپیدفام، انهدام، اختتام، پیغام، نمیایم، شیطونیام، کبودفام، بالام، بهنام، مهنام، نیکنام، پاکنام، انگشتام، هرکدام، پلکام، اینجاام، الایام، ناآرام، یزدانفام، دردآشام، همراهم، مشکلام، همکلام، پورفرزام، الکلام، والسلام، السلام، ویتنام، اعزام، نینجام، مینجام، بینجام، نیاشام، میاشامبیشتر...

نامم، امن، دامن، امر، آمل، شامل، کامل، امد، آمد، درآمد، جامد، ملامت، سلامت، کرامت، ندامت، قامت، لامپ، خانم، جانم، اخم، محارم، دارم، طارم، مظالم، ظالم، سالم، نمیایم، ناظم، جازم، فراهم، مراحم، مراسم، شناسم، آدم، خادم، نادم، دمادم، تصادم، کتابم، خاتمبیشتر...

گروگان، شبانگاهان، سبکباران، احتمالا، روزگاران، آشنایان، امیدواران، احتراما، صنوبرقامت، برنگردان، آهنگران، خنیاگران، جوانمردان، پانسمان، اهریمنان، نیشان، نامهربان، کودکان، امیدان، جویباران، شریفیان، مرادیان، ایرانیان، اخگرستان، کودکستان، آتشفشان، بیمارستان، دهندگان، پرندگان، عندلیبانبیشتر...

آوازینان، ملاممدجان، حقوقدان، پیوستگان، دیوونگیاشم، مسلمانان، نوبهاران، فردوسیان، حضرتیان، بروجردیان، قایمیان، گلستانیان، انتصاریان، یادگاریان، جوهریان، آذربایجان، فروزندگان، پرستندگان، برگزیدگان، فرومایگانبیشتر...

جواهرنشان، نظردهندگان، دستوردهندگان، اعتباردهندگان، فریبندگان، شکافندگان، پناهندگان، مقررشدگان، باورمندان، برپاکنندگان، استعمارشدگان، برانگیزانندگان، واردشوندگان، فروگذاردگان، متوکلیان، نعلبندیان، ناشنوایان، سراسیمگان، فروردینگان، فروننشانبیشتر...

بازگشت به بالا

زبان های دیگر:

en_us en_gb es pt_br fr it de nl ru uk pl cs sk hr sr bg sq ro hu fi sv el tr az eo sw id ko ja zh_hans

آیا چیزی را پیدا نمی کنید ویا چیزی آنطور که باید کار کند، کار نمی کند؟
به ما خبر دهید!

آیا این فرهنگ لغت قافیه را دوست دارید؟ ما را لایک کنید و به اشتراک بگذارید: