تلفظ های جایگزین: خوب ("!khube")

قافیه ها برای: خوب (khub)

قافیه ها: 113 نتایج

بوب، توب، جوب، روب، سوب، سکوب، طوب، غروب، فوب، نوب، چوب، کوببیشتر (قافیه های نزدیک)...

نا خوب، ناخوب، آشوب، جاروب، دانوب، لاروب، پاکوب، چارچوب، یاکوب، میخکوب، سرکوب، مجذوب، محبوب، محجوب، محسوب، مرطوب، مرعوب، مرغوب، مرکوب، مسلوب، مشروب، مشوب، مصلوب، مضروب، مطلوب، معیوب، مغضوب، مغلوب، مقلوب، مندوب، منسوب، منصوب، مکتوب، نروب، یعقوب، بکوب، اسلوب، اشکوب، جنوب، حبوب، رسوب، شعوب، عیوب، غروب، قلوب، نکوب، وجوب، کلوببیشتر (قافیه های نزدیک)...

بسیارخوب، بساروب، دلاشوب، دیوار کوب، دیوارکوب، شهرآشوب، ش‍ﮩ‍ر آشوب، طلا کوب، طلاکوب، پرآشوب، انگورکوب، چلو چوب، کلوخ کوب، اهلبوب، خرمن کوب، قلعه کوب، لگدکوب، مار یعقوب، نا مرغوب، نا مغلوب، نامحبوب، نامرغوب، نامطلوب، نامکتوب، مردخوب، اسکوب، ايوب، تخته کوب، خرده چوب، عيسوب، با اسلوب، بد اسلوب، دارکوب، درجنوب، رفت و روب، زرکوب، موجوب، کند و کوب، گندم کوببیشتر (قافیه های نزدیک)...

between_paragraphs_1

بسیارخوب، تنور آشوب، شهرآشوب، پرآشوب، بعلزبوب، نعم المطلوب، پوسیده چوب، دیوارکوب، انگورکوب، ستارالعیوببیشتر (قافیه های نزدیک)...

محبوب القلوب، ستارالعیوب، هفت فعل قلوببیشتر (قافیه های نزدیک)...

شش نتیجه خوببیشتر (قافیه های نزدیک)...

قافیه های نزدیک: 211 نتایج

نوبت، اوك، بود، تود، جود، جونگ، خود، خوند، خوگ، دود، رود، زود، سود، سوك، شوگ، عود، فود، فوند، مورد، مورگ، موند، پود، کود، کورد، او، تو، جو، دو، رو، سو، شو، مو، کو، اوج، اول، اون، بوی، توش، جور، جون، خوش، خون، دور، دوس، دوست، روح، روز، روم، روی، سوت، سوز، سوی، شور، شوم، قول، موی، نور، نوش، پول، چون، کور، کوه، کوی، گوشبیشتر...

اشكوب، اندوب، تاکوب، جاکوب، خاك روب، طلاکوب، تیر کوب، جیکوب، اتروب، انبوب، انروب، انزوب، بتکوب، برف روب، تجوب، تنكوب، تنوب، جلبوب، جنوب، حلوب، منوب، مکوب، کلوب، بروب، مرغوب، مرکوب، ارغوب، اسکوب، توروب، ثقوب، جذوب، جوکوب، جیوب، حروب، حظوب، یوتوب

between_paragraphs_2

طلاکوب، پرآشوب، انگورکوب، چلو چوب، امامرود، دردآلود، رازآلود، رمزآلود، زراندود، طنزآلود، فرابود، فرارود، قهرآلود، نپالود، نیاسود، هجوآلود، پورداوود، کلاهخود، گردآلود، سفیدرود، سپیدرود، فرورود، بخشود، بفرسود، نامحدود، نفرسود، نفرمود، نژادمحمود، گهررود، گلرود، بربگشود، بهنود، بیفزود، زردرود، مسعود، ناموجود، نسرود، ننمود، نگشود، وانمودبیشتر...

آتش آلود، آفتاب آلود، ابرآلود، بخارآلود، بود ونا بود، ب‍ﮩ‍ار آلود، ت‍ﮩ‍مت آلود، خمار آلود، خمارآلود، دودآلود، رازآلود، رمزآلود، غبارآلود، قهرآلود، امیرمحمود، امیرمسعود، حجر الی‍ﮩ‍ود، خیال اندود، نژادمحمود، سپیدرود، کلاهخود، گهررود، اروندرود، افزود

between_paragraphs_3

انتخاب آلود، بخارآلود، خمارآلود، غبارآلود، حجر الی‍ﮩ‍ود، شوکت الیهود، صورقون کبود، امیرمسعود، واجب الوجود، آرزوهامون، خوشبختیو، قهرمانیمون، تنهاییمونو، آبرومو، بریدمو، سیگارشو، موزیکامون، تابستونو، آسمونمون، خاطراتمون، مهربونمون، وجودموبیشتر...

کریستیانو، آلترناتیو، ماکروویو، کالوینیو، اوبونتو، بلموندو، تارانتینو، خودمونو، نسوزونو، نینتندو، آسمونمون، بدمینتون، نذارخورشیدمون، پرینستون

رونالدینیو، لباساتونو، رونالدینهو، اشتباهاتمون، بترسونمتون، برسونمتون، مهربونترینشون، هرکدومتون، هرکدومشون، هرکدوممون، محیرالعقول

between_paragraphs_4
بازگشت به بالا

زبان های دیگر:

en_us en_gb es pt_br fr it de nl sv fi ru uk pl cs sk hr sr bg sq ro hu el tr az kk eo sw id ko ja zh_hans

آیا چیزی را پیدا نمی کنید ویا چیزی آنطور که باید کار کند، کار نمی کند؟
به ما خبر دهید!

آیا این فرهنگ لغت قافیه را دوست دارید؟ ما را لایک کنید و به اشتراک بگذارید: Like us on Facebook

results_right
results_after_content