کوکی ها را مرور کنید

این صفحه از کوکی ها استفاده می کند ، تا ما بتوانیم بفهمیم که نتایج به دست آمده برای شما ، به اندازه کافی سریع بوده است. اطلاعات بیشتر تنظیم کوکی ها

قبول می کنم

قافیه ها برای: خودم

قافیه ها: 220 نتایج

شدم، صبحدم، مُردم، خوردم، مردم، بردم، مدغم، متمم، گفتم، خفتم، جفتم، افتم، کشتم، پشتم، نوشتم، مشتم، رستم، گنگم، مبهم، مبرم، خوبم، محکم، قفلم، خوشم، کفرم، معظم، بغضم، ملزم، معجم، کنم، امم، عمرم، مویم، خرّم، گلم، پرم، پُرم، دورم، خورم، خرم، ارم، کوهم، توهم، طعم، گزدم، رشتم، پختم، سنبم، خسبم، گلکمبیشتر...

بشدم، نشدم، بیخودم، میشدم، پاشدم، بخوردم، بمردم، ببردم، سپردم، نخوردم، برخوردم، نمردم، نبردم، میخوردم، میمردم، میبردم، آوردم، سقوطم، بگفتم، بخفتم، بشتافتم، بافتم، بکشتم، برستم، شکفتم، نیفتم، نگفتم، نخفتم، ورافتم، درافتم، نشتافتم، شتافتم، نکشتم، نرستم، پوررستم، میگفتم، بیوفتم، میافتم، بازگفتم، آشفتم، بزرگم، نامبهم، دلخوشم، بپرسم، سرخوشم، میپرسم، ناخوشم، بسوزم، میسوزم، چکنمبیشتر...

دم، تم، بم، کم، چم، فم، شم، شمع، جم، جمع، غم، نم، مم، یم، لم، رم، خم، رحم، هم، حم

تولدم، نمیشدم، بسپردم، نسپردم، نیازردم، بیازردم، فروخوردم، نیاوردم، درآوردم، برآوردم، بازآوردم، بشکفتم، نشکفتم، ورنیفتم، درنیفتم، برنیفتم، بازنگفتم، نمیگفتم، برآشفتم، کاکارستم، غیرمبهم، بازبپرسم، نمیکشم، بیامرزم، بربکنم، وابکنم، آسمونم، برنکنم، تبسمم، وانکنم، فروکنم، نمیکنم، پشیمونم، نیاکنم، بیاکنم، بربخورم، تحملم، تصورم، برنخورم، فروخورمبیشتر...

درنیاوردم، برنیاوردم، بازنیاوردم، فروبکنم، فرونکنم، فروبخورم، فرونخورم، بکنوم، بربخوردم، بدکردم، بازندم، خوانندم، نبمودم، باخودم، نیاسودم، نترشاندم، بنشاندم، بفشاندم، چرخاندم، وابماندم، بپراندم، برنجاندم، نمایاندم، برتاباندم، برنمیگردم، لولیدم، دربکشیدم، اکشیدم، بازنگردیدم، بترکیدمبیشتر...

نسوزاندم، گذروندم، بربیاوردم، بازبیاوردم، برنگشودم، برگشودم، نپیمودم، بیازمودم، برنتابیدم، فرونگذاردم، فروگذاردم، بترکاندم، نترکاندم، نگنجاندم، نچسباندم، فرونشاندم، فروبنشاندم، بشوراندم، انگیزاندم، بمالاندم، بپناهاندم، نپناهاندم، نمالاندم، دربماندم، ندرخشاندم، بازبگرداندم، بپروراندم، برننهادم، بازبستاندم، فروننشاندمبیشتر...

قافیه های نزدیک: 190 نتایج

منضم، سرگرم، خشکم، ترشم، شوقم، بُغضم، پزم، گوزم، گمم، گُمم، تخمم، گُلم، قولم، مخم، پررمز، پرپشم، قدم، زدم، کردم، رفتم، هستم، دستم، قلبم، قسم، ازم، منم، تنم، سرم، یادم، دادم، آدم، خوابم، باشم، واسم، بازم، جانم، عالم، حالم، یارم، دارمبیشتر...

برشتم، بپختم، نرشتم، نپختم، بسنبم، بخسبم، نسنبم، نخسبم، بخشکم، نخشکم، بترشم، نترشم، بپزم، بگوزم، بدوزم، نپزم، نگوزم، بکنم، چشمونم، بخونم، نکنم، برکنم، میکنم، ایکنم، بیفکنم، میخونم، میبنم، واکنم، کنترلم، غرورم، بخورم، بخرم، بگویم، دلخورم، بشمرم، کولم، نپرم، نخورم، برخورم، صبورمبیشتر...

ضم، ذم، سمن، غمن، شمر، خمر، عمر، حمل، عمه، بخم، وخم، ضخم، زخم، نخم، گرم، کرم، شرم، غرم، نرم، خرم، نغم، رغم، شلم، سلم، ظلم، نلم، طعم، زعم، نجم، حجم، بزم، وزم، جزم، نظم، رزم، خزم، هضم، حزم، عزم، قومبیشتر...

نمیخورم، نمیجویم، محبتم، نپرستم، خواستتم، همنفسم، شنیدنم، باختنم، مینگرم، کرواتم، خانمانم، میشمارم، بیخیالم، میسپارم، رفتارم، بیقرارم، نمیذارم، نخمونم، بگذرونم، نمیدونم، نمیتونم، نبریدم، آفریدم، عاشقتم، میدونستم، آغوشتم، نمیکشم، مینویسم، مقصرم، نمیگیرمبیشتر...

انتظارتم، نمیذاشتم، بیقرارشم، آشیونم، بیخوابیمم، روسیاترم، ستارگانم، برنمیدارم، بتازونم، بفهمونم، نامهربونم، تهدیدم، ناشنیدم، نارسیدم، نمیدونستم، نتوانستم، نیلوفرینم، عزیزترینم، تنهاترینم، متنفرمبیشتر...

نمیخوادم، بازننمایاندم، التماستم، خاطرخواهتم، بالینتم، عاشقترینتم، ارامشم، ترسوندنم، میچرخونم، نیمدونم، فروننشاندن، بازننمایاندن، برگشودند، فرونگذاردند، بپناهاندند، نپناهاندند، بازبستاندند، فروننشاندند، بازنماندند، بازننهادندبیشتر...

بازگشت به بالا

زبان های دیگر:

en_us en_gb es pt_br fr it de nl ru uk pl cs sk hr sr bg sq ro hu fi sv el tr az eo sw id ko ja zh_hans

آیا چیزی را پیدا نمی کنید ویا چیزی آنطور که باید کار کند، کار نمی کند؟
به ما خبر دهید!

آیا این فرهنگ لغت قافیه را دوست دارید؟ ما را لایک کنید و به اشتراک بگذارید: