تلفظ های جایگزین: خیلی ("khe-eelee")

قافیه ها برای: خیلی (!kheylee)

قافیه ها: 340 نتایج

ايلى، تسلی، خلیع، خيلى، خيلي، خیلیه، دلى، دلي، دلی، دهلى، دهلی، زلى، سلی، سیلی، ضلعی، طفلی، فعلی، فعلیه، فیلی، قبلى، قبلی، قبلیه، قلی، ليلی، لیلی، میلی، هلی، ِ لیلی، گلی، گیلی، ابری، ابی، ارثیه، اسمی، بدی، بری، بشی، بعدی، بنی، بگی، جسمی، حرفی، حسی، خاکی، خشکی، خویشی، خیری، دهی، رندی، زخمی، زشتی، سحری، سری، شعری، طفلکی، طیفی، عشقی، علمی، عیبی، عیدی، عینی، فکری، قسطی، قیچی، مجری، مرسی، مشکی، مهدی، مهری، نمی، نگی، چشمی، کتابی، کسی، کیفی، گردی، گری، یکیبیشتر...

ازگلی، تاردلی، دادلی، شاهقلی، لانگلی، واسیلی، پاکدلی، بیدگلی، سیسلی، کوردلی، بردلی، خرمدلی، عبدلی، لطفعلی، مسهلی، نجفعلی، نجفقلی، نهلی، چندضلعی، بدلی، بقلی، بهلی، ریدلی، صفرقلی، فسقلی، ویگلی، تسلی، دودلی، زلفعلی، الکسی، بادقیسی، بالابری، تاجیکی، تاکسی، حسابگری، راهبگی، مسافربری، نگارگری، ایبری، ایرلندی، بیفسری، سیبری، سیمگری، میبدی، خوابیه، کوچگری، تشنگی، دستگردی، زغالچی، زندیکی، سرگردی، قلعگری، نبری، نحسی، نرندی، نسفتی، نگردی، هشتگردی، همفکری، چرخگری، بابیه، برندی، بسفتی، دونرخی، دوچشمی، ویکی، پرمهریبیشتر...

between_paragraphs_1

لی، ای، ایه، برقی، به یه، بى، بي، بي ی، بی، تى، تی، جی، حسنی، حسنیه، خی، دی، ذی، زی، سی، شی، شیعی، شیهه، فی، قوشى، قى، كي، می، نی، ِ بی، ِ چی، چى، چي، چی، ژی، کي، کی، گی، ی یهبیشتر (قافیه های نزدیک)...

برادلی، بهارقلی، دریادلی، دواگلی، عباسقلی، امیرقلی، بریندلی، علیقلی، جعفرقلی، خرمدلی، روشندلی، صفرقلی، تاردلی، شاهقلی، پاکدلی، سبکدلی، هموفیلی، آزادگری، اداگری، ارشادگری، افگارگری، بلواگری، ترازگری، جداسری، دنیاگردی، غربالگری، مربیگری، نگارگری، ویرانگری، پرتابگری، آسیبگری، بهینگی، دستیابی، ردیابی، منشیگری، نازیگری، نمیگردی، درودگری، فرودهی، ترفندگری، درفشگری، روشنفکری، سپرگری، سپهبدی، ناوردگری، بالابری، دستگردی، راهبگی، سازشگری، پرمهری، چرخشگری، کرنشگریبیشتر...

between_paragraphs_2

علیقلی، محمدقلی، بهارقلی، روشندلی، استعمارگری، انحصارگری، بیابانگردی، دشمنانگی، عاشقانگی، آدمیگری، ارزشیابی، ایرانیگری، بازاریابی، فلزیابی، منشیگری، میانجیگری، یاریگری، حجامتگری، هدایتگری، آغازگری، ارتشبدی، تراوشگری، حسابگری، روشنفکری، سپرگری، سپهبدی، مسافربری، نکوهشگری، نگارگری، پرسشگری، گزینشگریبیشتر...

مقصریابی، مسافربری، جستجوگری، متمولی، خودآزاری، دورافکندگی، سازماندهی، پاکدشتی، خورشیدگرفتگی، فراملیتی، پرحوصلگی، گازگرفتگی، ایرادتراشی، پیکرتراشی، آتشفشانی، بامتانتی، جانمازآبکشی، دولتیاری، مازندرانی، آزادمنشی، بازارگرمی، بلندهمتی، ضربعلی، نگهدارندگی، بدمعاملگی، بشکافتیبیشتر (قافیه های نزدیک)...

between_paragraphs_3

افروزندگی، برادرخواندگی، میرابراهیمی، آزاردهندگی، تغییردهندگی، مهارگسستگی، بسردرآمدگی، خورشیدگرفتگی، مقصودجویی، پیکرتراشی، گهرتراشی، دارم آره خیلی، گ‍ﮩ‍ر خانۀ اصلی، برنگردوندی، شهرنشینی، آخراندیشی، افتخارآفرینی، لباسشویی، گلخونهنذاری، ارزشمندی، بپروراندی، تاریخمندی، تکرارناشدنی، عزیزمحمدی، غیرتمندی، قدرتمندی، قلقشندی، محمدمهدی، مهارناشدنی، پیکرتراشیبیشتر...

توروتنهانمی، فروننشاندی، افتخارآفرینی، سپس رفتگىء بينى، قراى طيلسانى، هزارتومانی، پیغاماپیغامی، کالسکه بخار سازی، ک‍ﮩ‍ین نامه یزدانی، بازننمایاندی، خاکسترنشینی، سوگند اسوگندی، محرم اسرار منی، چادر پوش قلندری، چادرنشینی، گلو فرو آمدگیبیشتر (قافیه های نزدیک)...

between_paragraphs_4

خاکسترنشینیبیشتر (قافیه های نزدیک)...

دو خادم حبشى و رومى

قافیه های نزدیک: 204 نتایج

حسی، شعری، بمیر، بگیر، خیر، دلگیر، شیخ، غیر، ببین، بدین، بریم، برین، بشیم، بشین، بنشین، بچین، بگیم، رفتیم، نشین، نفرین، نگین، چنین، کردیم، بگید، رسید، سفید، سپید، شنید، فریب، کشید، کلید، بلیط، کبریت، بریز، خلیج، گلریز، بنویس، حیف، خویش، دریغبیشتر...

راهبگی، شایستیم، بازخرید، میبریم، میرسید، میکشید، زیرنویس، دودلی، نحسی، ویکی، پرمهری، سربگیر، نخیر، نرفتیم، ننشین، وررفتیم، گسستیم، زرخرید، مفریب، نشوید، نکشید، مستیز، نبریز، تسلی، الکسی، هشتگردی، بخیر، ببریم، یوجین، بخرید، برسید، بکشید، بگرید، نجفعلی، خودفریب

تیر، خیر، دیر، زیر، سیر، شیر، میل، پیر، گیر، ی، ایم، این، بین، تیم، دین، ریم، زین، شیم، مریم، چین، گریم، بید، دید، سیب، عید، تیک، ریز، میز، نیز، چیز، گیج، بیش، تیغ، خیس، نیس، نیست، هیچ، پیش، پیچ، کیستبیشتر...

between_paragraphs_5

اداگری، جبرانگری، جداگری، حسابگری، ستامگری، ویرانگری، پیراستیم، دعانویس، آشتیگری، ردیابی، کاریزگری، وارونگی، فروکردیم، دستورنویس، روشنفکری، زندیکی، سودنگری، درنکشید، ارتشبدی، چرخگری، خودفریب، زیرنویس، بالابری، سپرگری

بیابانگردی، نمایانگری، پسرانگی، استکبارستیز، حضوریابی، قاضیگری، آمارگری، ایثارگری، بیدارگری، حسابگری، خاموشگری، درمانگری، روشنفکری، شمشیرگری، وداعگری، پژوهشگری، درنگرفتیم، اخبارنویس، دستورنویس

پتروشیمی، روستامنشی، سزادهندگی، خورشیدگرفتگی، پاکدشتی، ایرادتراشی، پیکرتراشی، دخترخواندگی، مادرخواندگی، اعجازآفرین، افتخارآفرین، بیوشیمی، محمدعلی، بدمعاملگی، بلندهمتی، غلامحسین، محمدحسین

between_paragraphs_6

اعتبارآفرین، اعتمادآفرین، افتخارآفرین، هندوی دريا نشين، ورق زير نگين، ده مسكن ادريش، پیکرتراشی، گهرتراشی، فروننشانید، شهرنشینی، بازبستاندید، بازخواندید، لباسشویی، ارزشمندی، قدرتمندی، پیکرتراشی، افتخارآفرین، بازننهادید، بپروراندید

توروتنهانمی، فروننشاندی، فروننشاندید، هزارتومانی، خاکسترنشینی، چادرنشینی، قدرتمندترین، بازننمایاندید

بشويكهٴ ابراهيم، خاکسترنشینی

بازگشت به بالا

زبان های دیگر:

en_us en_gb es pt_br fr it de nl sv fi ru uk pl cs sk hr sr bg sq ro hu el tr az kk eo sw id ko ja zh_hans

آیا چیزی را پیدا نمی کنید ویا چیزی آنطور که باید کار کند، کار نمی کند؟
به ما خبر دهید!

آیا این فرهنگ لغت قافیه را دوست دارید؟ ما را لایک کنید و به اشتراک بگذارید: Like us on Facebook

results_right
results_after_content