کوکی ها را مرور کنید

این صفحه از کوکی ها استفاده می کند ، تا ما بتوانیم بفهمیم که نتایج به دست آمده برای شما ، به اندازه کافی سریع بوده است. اطلاعات بیشتر تنظیم کوکی ها

قبول می کنم
تلفظ های جایگزین: خیلی (kheili)

قافیه ها برای: خیلی (!kheyli)

قافیه ها: 222 نتایج

میلی، لیلی، سیلی، خیلیه، گلی، هلی، قلی، دلی، دهلی، فعلی، فعلیه، طفلی، قبلی، خیری، عینی، بیضی، قیچی، کیفی، طیفی، عیدی، عیبی، نگی، بگی، یکی، خاکی، دهی، شنی، بنی، نمی، خاطی، خویشی، بشی، خاشی، کسی، کِسی، گزی، گری، مهری، سری، بری، مهدی، مدی، بعدی، بدی، جتی، ابی، علمی، زخمی، جلفی، حرفیبیشتر...

خوشگلی، مشکلی، تسلی، دودلی، بهلی، فسقلی، صفرقلی، بقلی، ریدلی، بدلی، نهلی، مسهلی، نجفقلی، عبدلی، چندضلعی، کوردلی، سیسلی، کاملی، شاهقلی، پاکدلی، تاردلی، زلفعلی، لطفعلی، نجفعلی، تاخیری، ندیمی، سرکیفی، بادقیسی، طلبگی، ویکی، خودیکی، گلبهی، پرمهری، تسری، بابیه، نبشی، نبری، عقبری، تکابی، اوبری، خوابیه، بیفسری، تیزسری، سیبری، ایبری، ناوبری، گابری، دونرخی، بپلکی، بپختیبیشتر...

لی، گی، کی، چی، نی، می، فی، شی، سی، زی، دی، خی، جی، تی، بی، ای، ایه، شیهه، شیعی، حسنی، حسنیه، برقی

سبکدلی، روشندلی، خرمدلی، جعفرقلی، علیقلی، بریندلی، امیرقلی، عباسقلی، شمایلی، حمایلی، بهارقلی، دریادلی، برادلی، جلاجلی، نمیشینی، مهرابی، نخبگی، سنگسری، راهبگی، تاجیکی، هایبری، کامبری، کاربری، قلمبگی، تبریکی، زندیکی، انزابی، بالستیکی، فرومدی، دیوونگی، خاموشی، نمیستی، همیشگی، کمیسری، رهیابی، کدیابی، ردیابی، دستیابی، راهیابی، کاریابیبیشتر...

متوکلی، محمدقلی، غیرساحلی، متاهلی، متعادلی، سرماخوردگی، خوگرفتگی، ستیزندگی، ربایندگی، بخشایندگی، سرایندگی، برآمدگی، آبروبری، پریشونی، هیاهویی، فلزیابی، ارزشیابی، غافلگیری، نظریابی، همسریابی، حضوریابی، خراشیدگی، سراسیمگی، بازاریابی، دروغایی، گنجشکای، انتهایی، اتفاقای، دبستانی، روبراهیبیشتر...

متمولی، مقصودجویی، سازگارشدگی، ناسازگارشدگی، خورشیدگرفتگی، مسافربری، صداگرفتگی، دریاگرفتگی، بدمعاملگی، غیرواقعی، فراواقعی، مهارگسستگی، تغییردهندگی، سزادهندگی، نوازشگری، آزاردهندگی، بازننهی، افروزندگی، استبدادزدگی، نگهدارندگی، سازماندهی، امتیازدهی، مقصریابی، کارورزیدگی، کارافتادگی، فروافتادگی، غیرسفارشی، صاحبخانگی، دخترخواندگی، فرزندخواندگیبیشتر...

قافیه های نزدیک: 190 نتایج

غیر، ببین، بریم، میگی، چیزی، میری، دیدی، هیشکی، نیستی، شیرین، ولی، خالی، تویی، جایی، کنی، شدی، روی، منی، یعنی، نمی، کسی، بری، اونی، روزی، دوری، جوری، بودی، باشی، بازی، کاری، داری، شادی، هرچی، کردی، یکی، وقتی، گفتی، رفتی، هستی، کاشکیبیشتر...

زندگی، نیی، گرمی، عاشقی، یاری، آبی، آخرین، زندگیم، لیلی، ببینی، خجولی، پوشالی، جدایی، کجایی، روزایی، بالایی، میکنی، عمری، الهی، اومدی، بمونی، بدونی، چجوری، همونی، نمونی، بدجوری، نبودی، بیرونی، میدونی، میتونی، اینجوری، داغونی، کجای، احساسی، انگاری، بتابی، تنهایی، نباشی، نداری، قوچانیبیشتر...

ریخت، گیر، پیر، میر، شیر، سیر، زیر، دیر، خیر، تیر، فیلم، میل، کین، چین، مین، زین، دین، بین، این، چیم، نیم، شیم، سیم، ریم، خیم، تیم، بیم، ایم، گریم، مریم، جیغ، تیغ، گیج، چیز، نیز، میز، ریز، خیز، دیو، پیشبیشتر...

نگنجی، معنایی، زیبایی، لالایی، شاهکاری، آزاری، میدونستی، شقایق، زندگیش، طلبید، بگریزی، نپرسیدی، نفهمیدی، آخرینی، وویی، وایمیستی، بنویسیم، میبخشیدیم، الخیالی، عاشقایی، لعنتی، خاطرمی، درمونمی، شیرینمی، کنارمی، سلامتی، خانومی، مهربونی، ابروی، همزبونیبیشتر...

طلبکاری، خروشانی، خداحافظی، خرافاتی، خداحافظیه، نسوزانید، عاشقترینی، صادقترینی، آبرویی، آریایی، نعنایی، کجاهایی، ارضایی، جغرافیایی، سرنوشتمی، خودپرستی، نمیشکنی، سزوندی، بسوزونی، پریودیبیشتر...

بدمعاملگی، افتخارآفرینی، آزاداندیشی، لباسشویی، استودیویی، مقوایی، زندگیهایی، نهراسانیدی، نگنجانیدید، فرمانروایی، افسارگسیختگی، جدانشدنی، محوناشدنی، تکرارناشدنی، مهارناشدنی، نگرونی، محمدمهدی، فراملیتی، عزیزمحمدی، اردبهشتیبیشتر...

بازگشت به بالا

زبان های دیگر:

en_us en_gb es pt_br fr it de nl ru uk pl cs sk hr sr bg sq ro hu fi sv el tr az eo sw id ko ja zh_hans

آیا چیزی را پیدا نمی کنید ویا چیزی آنطور که باید کار کند، کار نمی کند؟
به ما خبر دهید!

آیا این فرهنگ لغت قافیه را دوست دارید؟ ما را لایک کنید و به اشتراک بگذارید: