کوکی ها را مرور کنید

این صفحه از کوکی ها استفاده می کند ، تا ما بتوانیم بفهمیم که نتایج به دست آمده برای شما ، به اندازه کافی سریع بوده است. اطلاعات بیشتر تنظیم کوکی ها

قبول می کنم
تلفظ های جایگزین: درجه (darajah)

قافیه ها برای: درجه (darajeh)

قافیه ها: 212 نتایج

سرپنجه، بدمزه، سرحلقه، عشقه، بدرقه، حدقه، طبقه، حشفه، فلسفه، دغدغه، حبشه، قفسه، سرگشته، برگشته، سردسته، خجسته، سربسته، دربسته، بربسته، سکنه، دهنه، دمنه، حسنه، دندنه، بدنه، ظلمه، دلمه، زمزمه، جمجمه، ترجمه، پرکنده، شونده، پرونده، رونده، دونده، جونده، دهنده، کننده، زننده، رمنده، رقصنده، رخشنده، بخشنده، بسنده، خزنده، پرنده، درنده، برنده، گردنده، لبخندهبیشتر...

نجه، ینگجه، مجعزه، ینجه، زجه، رجه، گنجه، پنجه، سنجه، رنجه، لحظه، سبزه، دفعه، رفته، خسته، بسته، تنگه، کنه، همه، خنده، دله، پره، قطره، بره، زده، کرده، برده، سخته، خواجه، باجه، تازه، باشه، خانه، نامه، مانده، ناله، لاله، ساله، پاره، آره، ساده، داده، باده، شاخه، گوجه، زوجه، فرجه، سرخجه، دوره، شعلهبیشتر...

جه، چه، زه، سه، نه، مه، له، ده، به، که، ته، اه

متوجه، دوطبقه، دوطرفه، ذوزنقه، پرطنطنه، شنونده، پرورنده، پرستنده، وازننده، آورنده، متنبه، سودازده، نپرورده، نازپرورده، ناپرورده، شیرفلکه، ناشایسته، رباینده، شمارنده، گزارنده، بامنه، ستاینده، خرامنده، سپارنده، بخشاینده، فرساینده، فزاینده، سراینده، پراکنده، پناهنده، رساننده، برازنده، گدازنده، پردازنده، پیراینده، بالاتنه، افزاینده، باعجله، برآمده، سراپردهبیشتر...

ورآورنده، فرآورنده، برآورنده، نگهدارنده، ریزپردازنده، صادرکننده، برافروزنده، خبردهنده، غیرسازنده، گردآورده، ترمزکننده، محدودکننده، برخوردکننده، نقدکننده، دایرکننده، خرسندکننده، دلسردکننده، اثرکننده، خبرکننده، خوشبوکننده، خشنودکننده، محصورکننده، مسدودکننده، پرهیزکننده، تعمیرکننده، تحقیرکننده، تقریرکننده، تبعیدکننده، تشدیدکننده، تحدیدکنندهبیشتر...

فشارآورنده، ترددکننده، صعودکننده، تظاهرکننده، منتشرکننده، منزجرکننده، تفسیرکننده، تسخیرکننده، تاییدکننده، مساعدکننده، ابرازکننده، انکارکننده، تکرارکننده، اصرارکننده، متقاعدکننده، مهارکننده، گفتگوکننده، وانمودکننده، آرزوکننده، ناامیدکننده، استوارکننده، واگذارکننده، احترازکننده، اتخاذکننده، انتقادکننده، اتکاکننده، برقرارکننده، امیدوارکننده، پدیدارکننده، تقاضاکنندهبیشتر...

قافیه های نزدیک: 190 نتایج

مزمزه، غنوده، صدقه، عرفه، منگنه، گردنه، وردنه، دمدمه، لرزنده، پنجشنبه، عمله، فعله، عجله، جمره، ثمره، فقره، قرقره، غرغره، عشره، حشره، بشره، خرخره، حنجره، شجره، غمزده، سرزده، گرمازده، بلازده، پرورده، عربده، شلخته، کبکبه، غلبه، طلبه، عقبه، طرقبه، عقربه، دبدبه، عتبه، فلکهبیشتر...

اگرچه، هرچه، مرزه، حلقه، پرسه، هفته، دسته، صحنه، بنده، دره، پرده، زرده، تلخه، شبه، خرابه، باغچه، شانه، دانه، ماله، آله، کاره، باره، توبه، سفره، گفته، جمله، جمعه، نمره، عمره، شده، خورده، مرده، قلبه، کوچه، روزه، گوشه، خوشه، بوسه، نوشته، گونهبیشتر...

سحر، ذهن، ملح، منه، فقه، فصح، هفته، ذبح، شبه، ربح، چه، ز، شه، سه، مه، یه، به، که، عطر، مثل، سر، مهر، پر، ول، دله، گل، دل، هله، فکر، غیر، سیر، دیر، بین، حیف، نی، می، کی، پی، هی، سفربیشتر...

ذوزنقه، گشاینده، گسارنده، سرافکنده، درافکنده، برافکنده، دورافکنده، خوراننده، بازدارنده، فرآورده، درآورده، برآورده، بازآورده، خردکننده، صیدکننده، ردکننده، کورکننده، سیرکننده، بازکننده، متاثرکننده، خوارکننده، گشادکننده، سرمازده، برشمرده، بازشمرده، ناشمرده، پژوهنده، فروزنده، برخورنده، افروزندهبیشتر...

نپراکنده، برگزیننده، اسفاراربعه، تمیزکننده، خطرکننده، نفوذکننده، محسورکننده، نابودکننده، تولیدکننده، تجدیدکننده، نشخوارکننده، رسواکننده، جداکننده، اظهارکننده، ارشادکننده، احیاکننده، اجراکننده، بناکننده، عطاکننده، خطاکنندهبیشتر...

متولدشده، تذکردهنده، دستوردهنده، امیددهنده، دردسردهنده، نویددهنده، انتشاردهنده، استمراردهنده، اعتباردهنده، تقاضادهنده، براندازنده، برانگیزاننده، انترتینمنت، دلتنگیامه، بازنمانده، بازننمایانده، تماشاکننده، مهمانومه، چشمانومه، باروونهبیشتر...

بازگشت به بالا

زبان های دیگر:

en_us en_gb es pt_br fr it de nl ru uk pl cs sk hr sr bg sq ro hu fi sv el tr az eo sw id ko ja zh_hans

آیا چیزی را پیدا نمی کنید ویا چیزی آنطور که باید کار کند، کار نمی کند؟
به ما خبر دهید!

آیا این فرهنگ لغت قافیه را دوست دارید؟ ما را لایک کنید و به اشتراک بگذارید: