قافیه ها برای: دلم

قافیه ها: 303 نتایج

دیلم، میلم، ولم، گِلم، ارم، استم، اسم جمع، اسمم، اشكم، اشکم، بدم، برم، بشكم، بشم، بهم، بکرم، بگم، بیگم، حسم، حکم، خرسم، خیرم، درم، درهم، دهم، دژم، ذهنم، ذکرم، زشتم، زندم، ستم، شعرم، شکم، عشقم، فكرم، فکرم، قدم، قسم، قصم، مهرم، مهمم، میثم، نستم، نعم، هقم، همدم، همم، چشمم، کشم، کندم، کیم، گریم، یکمبیشتر...

ازدلم، آراستم، شایستم، وایستم، بیفکندم، میدهم، ویراستم، پیراستم، پیشکشم، خوبشم، خودشم، دورکیم، منگولم، بردرم، درارم، سربرم، سرشکم، سرکشم، نبرم، ندهم، نقدم، نکندم، نگریم، چپکیم، گسستم، بدرم، بدهم، بکندم، بگریم، دلارم، ویکم، پزشکم، حاملم، داخلم، غافلم، فاصلم، قاتلم، پازلم، کاملم، خجلم، غزلم، بزدلم، گسلم، حاصلم، ساحلم، مایلم، خوشکلم، شيلم، غيلم، منزلم، و ان لم، مشکلم، ودلمبیشتر...

between_paragraphs_1

لم، بم، تم، جم، جمع، حم، خم، دم، رحم، رم، زم، شم، شمع، شَم، عم، غم، فم، كم، مم، نم، هم، ِ غم، پم، چم، ژم، کم، یمبیشتر (قافیه های نزدیک)...

بیاراستم، نیاراستم، نیامرزم، نمیبرم، وامیستم، فرودهم، آبسولم، بویراستم، دلارم، دورکیم، پیراستم، بگسلم، نگسلم، مقابلم، نه مایلم، خسته دلم، دیونتم، نصیبم، آرامشم، آغازم، اندازم، ایرانم، بازهم، بیادتم، خدایم، خیالتم، دیوارم، شرایطم، قرارتم، ندانستم، نوازشم، هراسم، چراغم، کنارتم، ترینم، رقیبم، زنجیرم، فریبم، نمیرسم، نمیکشم، مغرورم، مهمونم، میدونستم، نتونستم، آخرشم، حسرتم، دخترم، دلتنگتم، عادتم، مقصرم، منتظرم، سرنوشتم، عاشقتم، لولم، کشتیمبیشتر...

نشایستم، گلایولم، متاهلم، عزیزدلم، برنخاستم، بشکافتم، نیارامم، بازنجستم، برنگشتم، آشیانم، بربیایم، بسرایم، بسوزانم، بشکافم، بفشارم، بگذاریم، بیارایم، بیقرارتم، نتوانستم، نشکافم، نمیذاشتم، نگذاریم، کلماتم، نمیدونستم، بربنهم، بپرورم، شکستنم، متنفرم، بازنگرفتم، شکافتم، نکشتیم، هلاکتم، بگرومبیشتر...

between_paragraphs_2

ارامشم، درخدمتم، دربرنگرفتم، آدمیزادم، فروبیایم، فرودگاهم، فروگذاریم، عاشقترینتم، بازننهم، بالینتم، برافراشتم، بربیفراشتم، الافعاشقتم، التماستم، انتظارتم، برادرتم، بشکافتم، خاطرخواهتم، فرانگرفتم، منتظرتم، نشکافتم، برهیدیم، سربکشیدیم، نمیفهمیم، ننوشانیدیم، نیاوردیم، پیمودیم، برنجاندم، بپناهاندم، میسوزونم، نمیخوادم، نیاسودم، برگشتیم، بشوراندیم، بچرباندیم، بیخودیم، نچرخانیدیم، خاطرخواهتم، عاشقترینتم، نیمدونم، پروراندمبیشتر...

میکنمشوماخرم، ببخشودیم، بترکاندیم، برنگردانیدیم، برگشتیم، بشوراندیم، بچرخانیدیم، نترکاندیم، نپذیراندیم، نپلاساندیم، نپیمودیم، نچرخانیدیم، پلوتونیوم، انگیزاندیم، بدرخشاندیم، بلیسیدیم، بنمایاندیم، بگریزاندیم، فرانگرفتیم، فروبنشانیم، فرونیامدیم، نطلبیدیم، نفلسفیدیم، نپراکندیم، بپناهاندمبیشتر (قافیه های نزدیک)...

between_paragraphs_3

بازخواندیم، برگشودیم، فروننشانیم، پلاسمودیوم، بازنماندیم، بازننمایانیم، بازننهادیم، بپروراندیم، بپناهاندیم، خواهشمندیم، فرونگذاردیم، نپروراندیم، نپناهاندیم، بازننمایاندمبیشتر (قافیه های نزدیک)...

فروننشاندیم، بازننمایاندیمبیشتر (قافیه های نزدیک)...

قافیه های نزدیک: 237 نتایج

به روم، به هم، بيگم، بچكم، بیرم، تيز دم، دشم، ريشم، سجدم، شبرم، شعرم، ضیغم، عشق م، قمم، قيم، لیزم، محجم، محذم، مخدم، مخذم، مدوم، مرجم، مرزم، مرقم، مزحم، مضخم، مئم، محم، هلم، باشرم، بفهم، بیت لحم، تيز عزم، تيز ف‍ﮩ‍م، تيز ﭽشم، دلگرم، دیر هضم، زبرم، سرگرم، ولرمبیشتر...

ویکم، پزشکم، نهلم، ویلهلم، بهلم، درارم، دورکیم، بازجستن، ناوشکن، وابکن، فیشبرن، میروند، نیفکن، نیفگن، زودشکن، سودجستن، بربکن، رمزشکن، سدشکن، شکرشکن، قندشکن، مپیوند، نجستن، نرستن، نروند، نشمردن، نفلسفند، نهشتن، نپیچند، نکشتن، همپیوند، ورروند، کفشکن، کمرشکن، بپیوند، بپیچند، هیلمن، فلسفند، پرشکنج، پرلمنبیشتر...

between_paragraphs_4

ذم، بخم، بزم، جزم، حتم، حجم، حزم، ختم، خرم، خزم، خشم، خصم، خطم، دهم، رحم، ردم، رزم، رسم، رغم، زخم، زعم، سلم، شتم، شرم، شلم، شهم، صدم، ضخم، طعم، ظلم، عزم، قوم، نرم، نظم، هضم، وهم، پشم، چشم، کرم، گرمبیشتر...

بیاراستم، نیامرزم، اسکاتزمن، الاکلنگ، بالابلند، فرافکن، قلابسنگ، ناشتاشکن، نیاشفتن، برنیفکن، تابوشکن، فروروند، بازنشمردن، برنشمردن، سودجستن، نظربلند، نفلسفند، ننهفتن، رمزشکن، سدشکن، پرشکنج، پرلمن، کفشکن

اقتصادمحور، انحصارشکن، اژدهاپیکر، منتهاالیه، پیکانگر، آفرینشگر، نیایشگر، بازیگرصفت، برآوردگر، برابرنگر، کلینزمن، دخترصفت، سرایشگر، سرینگر، شمارشگر، فشارشکن، نگارشگر، پرورشگر

between_paragraphs_5

برابرنگر، ارامشم، درخدمتم، بالینتم، برافراشتم، بربیفراشتم، باهامن، نمیبینن، سلسله پيوند، مرسله پیوند، کلاسترمن، برایتمن، در حساب گرفتن، قرارگرفتن، منتظرتن، آچارفرانسه، نانومتر، نانوثانیه، کلیدواژه، گالوانومتر، بخندیدند، برقصیدند، بشکستند، بپریدند، بگذشتند، بگشودند، سپیددشت، فراگرفتند، فروخوردند، نخندیدند، نگذشتند، نگرفتند، نگشودند، پسندیدند، ببینتتبیشتر...

ادراكات صادقه، والضمان علی، فراگرفتند، هفت قلعۀ خيبر، لگام از سر گرفته، در ته پر گرفتن، برگشتیم، بچرخانیدیم، فروبگذاردیم، نبخشودیم، نچرخاندیم، نچرخانیدیم، بازنمانیم، بنمایاندیم، بگسترانیدیم، نجنباندیم، نهراسیدیم، وابرهاندیم، پناهاندیم، بپروراندمبیشتر...

between_paragraphs_6

آتشوادىء ايمن، بازخواندیم، برگشودیم، فروننشانیم، پلاسمودیوم، فروننشاندم، بازنماندیم، خواهشمندیم

فروننشاندیم، انترتینمنت، فروننشاندند، امیرالمومنین، بربالاى پاردم گوزيدن، در مار ضحاكى كشيدن، بازننمایاندند، بجوار حق پيوستن، در پائى چراغ كمر بستن

در آيينه نقش پرى ديدن، قروتى شدن سعامله

هفت فرشتۀ ايام هفته

ببال ديكر پريدن

بازگشت به بالا

زبان های دیگر:

en_us en_gb es pt_br fr it de nl sv fi ru uk pl cs sk hr sr bg sq ro hu el tr az kk eo sw id ko ja zh_hans

آیا چیزی را پیدا نمی کنید ویا چیزی آنطور که باید کار کند، کار نمی کند؟
به ما خبر دهید!

آیا این فرهنگ لغت قافیه را دوست دارید؟ ما را لایک کنید و به اشتراک بگذارید: Like us on Facebook

results_right
results_after_content