قافیه ها برای: دنیا

قافیه ها: 265 نتایج

بويا، خنیا، دنيا، رؤیا، رويا، رویا، رویاء، سقيا، عليا، علیا، قصيا، پتیا، گویا، افتا، برنا، بگشا، ترا، تورا، جدا، خدا، خرما، خرپا، خوشا، درنا، دعا، دوتا، دورا، دولا، دوپا، ربا، رسوا، سرنا، سودا، شما، شورا، صبحا، عمرا، غوغا، قوا، لورا، لولا، مجرا، مولا، نخاع، نما، نگا، ورنا، پوشا، کجا، کلا، کلاه، گشا، گفتا، گلها، گناه، یوسابیشتر...

ناگویا، مجدنیا، مرشدنیا، وحیدنیا، ولدنیا، بدنیا، انزوا، بازبگشا، رازگشا، راهگشا، پارسوا، پاگشا، کارگشا، دیوکلا، سینما، شیرکلا، میترا، میشکا، نیکلا، بوداگرا، روگشا، رمزگشا، مرزگشا، معمولا، معناگرا، منما، نرودا، کدگشا، کردکلا، ویشکا، کهربا، بلندا، وکلا، پرغوغا، پرگناه، یوشکابیشتر (قافیه های نزدیک)...

between_paragraphs_1

يا، یا، یاء، یاه، آ، آه، با، بجا، بقا، بلا، بنا، تا، جا، جزا، جفا، جلا، حنا، خدا، خفا، خواه، دا، درا، دلا، را، راه، رضا، زنا، شا، شاه، شفا، شنا، صدا، طلا، فضا، قرا، قضا، لا، ما، ماه، نا، ندا، نسا، ها، وا، واه، وتنها، پا، چاه، چرا، کجا، کربلا، کما، گاه، گدابیشتر...

کجاستدنیا، عمیدنیا، فرشیدنیا، فریدنیا، مهبدنیا، مهدعلیا، آغازنما، بیمارنما، میانکلا، پاشاکلا، کیاکلا، باریکلا، تجدیدقوا، دنیاگرا، آهنربا، اخترنما، انزوا، بازمگشا، برمگشا، برنگشا، بوداگرا، روندنما، لشکرگشا، هنرنما، کشورگشا، انگا، دیوکلا، رازگشا، راهگشا، رمزگشا، شاعرنما، شیرکلا، مرزگشا، پرغوغا، پرگناه، کارگشا، آجرنما، آخوندنما، بزرگنمابیشتر (قافیه های نزدیک)...

between_paragraphs_2

هواپیماربا، آهنگرکلا، آغازنما، بزرگنما، فولادکلا، لشکرگشا، مرمرنما، میانکلا، کشورگشا، پراودا، استخوان ربا، قرانى ملا، جوزه لوا، حرارت نما، دولت خدا، شور و غوغا، غرابت نما، مخمل نما، نامهربونا، نوکدخدا، چ‍ﮩ‍ار دست و پا، درا و دوزا، مالیخولیا، خسرونیا، سالارنیا، سمندرنیا، فولادنیا، هنرمندنیا، فیروزه دریا، آبركاكيا، ابى ي‍ﮩ‍ميا، ارطاماسيا، استرديا، انولوطيا، زمرد گيا، غلوفيريا، قيموليا، مسحقونيا، مسحوقونيا، ملمخوليا، نيملاتوتيا، ايا صوفيابیشتر...

کاروانسرا، گسسته غوغا، آتشين اژدها، ارواحنافدا، انیس الغرباء، بى طلب و رجا، ثروتمندها، رومی زن رعنا، مشك فشان از قفا، موفقیتا، هفت دختر خضرا، هندوی اژدها، وزیر الوزراء، لالالالالالا، همانی آسمانها، آصف بن برخيا، ارسطلوخيا، معتمدآریا، امپريال طلا، دامن در زیر پا، شترك بیضا، هفت حرف استعلا، ابو علی سینا، ارسطلوخیا، اشياف ماميثا، کاشی بدوبیابیشتر (قافیه های نزدیک)...

between_paragraphs_3

انتله سودا، درفشى كردن خودرا، آتشين هفت اژدها، اکثریت آراء، بحمد ال‍له تعالىٰ، هفت پر ثريا، بر كار بستن كسی رابیشتر (قافیه های نزدیک)...

ريختنگاه آب در دريا، بلطف ال‍له تعالىٰبیشتر (قافیه های نزدیک)...

بعنایة ال‍له تعالیٰ، بعون ال‍له تعالیٰبیشتر (قافیه های نزدیک)...

ندانم بسر زنده ام يا بپا

قافیه های نزدیک: 210 نتایج

ترا، دعا، سودا، غوغا، گلها، کلاه، گناه، بگذار، خدای، خوشحال، دچار، سوال، شمال، غبار، کنار، گرفتار، گلزار، گلنار، توام، خواهم، دنیام، رویام، سلطان، قرآن، قربان، چنان، استاد، افتاد، گلاب، دنیات، محتاج، اتاق، دنیاست، رویاست، سراغ، کجاست، گذاشت

ساختار، سپاسگزار، کارگزار، کارکنان، پانکراس، میترا، خوبیات، معمولا، کهربا، برکنار، برگزار، نگردان، هرکدام، درافتاد، مهراب، تجربیات، نگذاشت، بمبگذار، پشتکار، انزوا، خودمختار، پرغبار، بالام، بجنبان، بخواهم، بعنوان، بهنام، وکلا، اسکواش، قلچماق

between_paragraphs_4

آه، راه، ماه، آی، بار، جای، حال، دار، سال، مال، وای، پای، کار، کنار، یار، آن، ام، تمام، جان، جانم، دارم، هام، آب، آدم، آمد، باد، خواب، داد، یاد، برات، خاک، هات، از، باز، ناز، است، اشک، باش، کاش

بنیادگذار، بنیانگذار، زیباکنار، سپاسگزار، آفتابگردان، روانگردان، کیاکلا، تاثیرگذار، امیرسلطان، باریکلا، اخترنما، برمگشا، اثرگذار، برنگمار، خدمتگزار، تجربیات، شاعرنما، پرگناه، خشکسار، خلنگزار، خودمختار، پرغبار، کارگزار، کارکنان، غیرمجاز، اسکواش

اقتصادگردان، هیاهوکنان، سیاستگذار، آهنگرکلا، محمدعثمان، تاثیرگذار، قانونگذار، نمازگزار، آفتابگردان، انبارگردان، بازارگردان، روانگردان، فریادکنان، فولادکلا، میانکلا، پروازکنان، دستوربنیاد، ابوتراب، منارجنبان، پرطمطراق، احترام گزار، اضطرابات، ايمن ال‍له، آينه رخسار، آينه زداى، آينه نمامى، امانتﮔذار، بيجاده مذاب، استغفرال‍له، برهنه خوشحال، خوگرفتگان، تطوعات، تنوعات، تحمل گداز، پرسوزوگدازبیشتر...

between_paragraphs_5

تلوتلوخوران، پرسوزوگداز، بر شاخ آهوان، نشکرد گازران، خدائى فروشان، سركه بر ابروان، پریشان اوراق، برهنه استخوان، آزمایندگان، برگشتگان، خوانندگان، شورانندگان، فروننشان، نمایندگان، گشایندگان، بروجردیان، اختیارآباد، جواهرنشان، فریبندگان، پناهندگان، نعلبندیانبیشتر...

برانگیزانندگان، برپاکنندگان، تغییردهندگان، دستوردهندگان، ربادهندگان، سزادهندگان، ناشکنندگان، هشداردهندگان، واردشوندگان، نخلبندیان، کوهدشتیان، نظردهندگان

پنج و شش و هفت و چ‍ﮩ‍ار، اعتباردهندگان، برانگیزانندگان، تغییردهندگان، دستوردهندگان، عبوردهندگان، سی م‍ﮩ‍رۀ ماه صیام، رشیندۀ دام هشینان

between_paragraphs_6

اعتباردهندگان، قراى صاحب طيلسان

بازگشت به بالا

زبان های دیگر:

en_us en_gb es pt_br fr it de nl sv fi ru uk pl cs sk hr sr bg sq ro hu el tr az kk eo sw id ko ja zh_hans

آیا چیزی را پیدا نمی کنید ویا چیزی آنطور که باید کار کند، کار نمی کند؟
به ما خبر دهید!

آیا این فرهنگ لغت قافیه را دوست دارید؟ ما را لایک کنید و به اشتراک بگذارید: Like us on Facebook

results_right
results_after_content