کوکی ها را مرور کنید

این صفحه از کوکی ها استفاده می کند ، تا ما بتوانیم بفهمیم که نتایج به دست آمده برای شما ، به اندازه کافی سریع بوده است. اطلاعات بیشتر تنظیم کوکی ها

قبول می کنم

قافیه ها برای: رات

قافیه ها: 202 نتایج

ذرات، جرات، صراط، فرات، برات، ات، ملاط، مخاط، قلات، لات، مناط، نقاط، نشاط، نکات، هات، قنات، جنات، مات، نشات، نبات، وات، ذات، جات، ساعت، صفات، شات، گاهت، گات، دات، بات، کات، پات، تات

قهرات، مضرات، کثرات، مصادرات، دردات، گوشات، دوستات، لپات، کرات، فرات، جرات، صقراط، صراط، خراط، مرآت، بَرات، هرات، برات، قیراط، گیرات، کارات، خیرات، کنترات، همرات، سقراط، بقراط، گجرات، حجرات، افراط، عشرات، حرفات، مات، ماهت، راهت، طاعت، ساعت، سیات، رویات، دنیات، حیاط، هیهات، پیدات، حیات، حلوات، اخمات، بلات، چشمهات، چشمات، تنهات، لبهاتبیشتر...

پرجرات، مخابرات، مسکرات، مطهرات، خاطرات، ناشرات، صادرات، نمرات، مخاطرات، منکرات، سکرات، مستعمرات، فقرات، نفرات، نظرات، مناظرات، قطرات، حضرات، عشرات، حشرات، کفترات، امورات، بثورات، محظورات، مسطورات، مقصورات، نذورات، مستورات، دستورات، تغییرات، تحریرات، تدبیرات، عمارات، بشارات، ادارات، مدارات، رفتارات، مبرات، هیدرات، نگاهت، کردنات، دمکرات، تشکرات، کلرات، مسرات، قاصرات، مغیرات، ثمرات، خطرات، مسخراتبیشتر...

تفکرات، تذکرات، تبلورات، تصورات، تنفرات، تظاهرات، مذاکرات، مشاورات، محاورات، مجاورات، مفاخرات، جواهرات، مشاجرات، نیترات، محقرات، معطرات، مکررات، مقررات، مکدرات، مقدرات، ظهورات، استعارات، انتظارات، انحصارات، اختصارات، انتشارات، اقتدارات، اختیارات، اعتبارات، کربوهیدرات، توجهات، تقصیرات، استطاعت، دلتنگیات، تنهاییات، تخیلات، تجملات، تفضلات، تجلیات، ترشحاتبیشتر...

مثلثات، اشتباهات، افتخارات، التهابات، خاطرخواهات، واقعیات، دیوونگیات، مهربونیات، اجتماعیات، انتزاعیات، جواهرآلات، ناملایمات، متشابهات، شمیرانات، تنوعات، متعلقات، متفرقات، متفرعات، معوقات، مترادفات، متصرفات، مشهودات، بدیهیات، متمنیات، معاینات، یاسرعرفات، تهدیدات

باخندهات، متنوعات

قافیه های نزدیک: 190 نتایج

مخاطب، کاتب، باطن، خاتم، ماتم، بخاطر، خاطر، قاطر، دفاتر، قاتل، باطل، فاتح، نزاکت، ساکت، طبابت، گذاشت، چاشت، داشت، کاشت، راست، است، خواست، سلاست، خاست، هاست، ماست، جاست، کاست، پاست، آفت، یافت، کثافت، بافت، لجاجت، سماجت، حاجت، حماقت، صداقت، آنت، ضمانتبیشتر...

آراست، دلهاست، نیافت، بساخت، شبهات، غمات، موهات، پاهات، باهات، نجات، هوات، روزات، بساط، چشات، نشاط، اشکات، دستهات، عکسات، دستات، شبات، نگات، صدات، فدات، نبات، لبات، زیبات، بابات، برداشت، گذاشت، میذاشت، نداشت، یادداشت، برخاست، دریاست، سرماست، ابراست، سیاست، رویاست، دنیاست، پیداستبیشتر...

خندهات، قناعت، جماعت، خوشیات، بازیات، نگاهات، مشکلات، بدیات، تحصیلات، مادیات، بالات، کلمات، نفسهات، زدنات، آشنات، زانوهات، بدیهات، رویاهات، ملاقات، صلوات، لحظات، مجازات، مناجات، سماوات، نفسات، خرافات، احساسات، مکافات، تماشات، ارتباط، پیدات، خرابات، حرکات، سراپات، برنداشت، پابرجاست، انتهاست، نمیخواست، اشناست، آشناستبیشتر...

تلفات، مطالعات، مواضعات، محتملات، مستقلات، مستعجلات، محتویات، مصطلحات، محاکمات، مقدمات، آرزوهات، استحکامات، اصطلاحات، تعلقات، معلقات، مقطعات، مجامعات، اتفاقات، اطلاعات، کارخانجات، اعتراضات، تصرفات، ملطفات، فرمایشات، نوازشات، مصنفات، مقایسات، اختلافات، تعصبات، طیباتبیشتر...

دیوونگیاشم، جواهرتراش، مسلمانان، نوبهاران، گلستانیان، انتصاریان، یادگاریان، جوهریان، آوازینان، ملاممدجان، آذربایجان، فروزندگان، پرستندگان، برگزیدگان، فرومایگان، پیوستگان، مسجدالحرام، خدانگهدار، اقیانوسها، وااسفاهابیشتر...

متوکلیان، نعلبندیان، ناشنوایان، جواهرنشان، نظردهندگان، دستوردهندگان، اعتباردهندگان، فریبندگان، شکافندگان، پناهندگان، مقررشدگان، باورمندان، برپاکنندگان، استعمارشدگان، برانگیزانندگان، واردشوندگان، فروگذاردگان، معتمدآریا، نخلبندیان، لنگرودیانبیشتر...

بازگشت به بالا

زبان های دیگر:

en_us en_gb es pt_br fr it de nl ru uk pl cs sk hr sr bg sq ro hu fi sv el tr az eo sw id ko ja zh_hans

آیا چیزی را پیدا نمی کنید ویا چیزی آنطور که باید کار کند، کار نمی کند؟
به ما خبر دهید!

آیا این فرهنگ لغت قافیه را دوست دارید؟ ما را لایک کنید و به اشتراک بگذارید: