کوکی ها را مرور کنید

این صفحه از کوکی ها استفاده می کند ، تا ما بتوانیم بفهمیم که نتایج به دست آمده برای شما ، به اندازه کافی سریع بوده است. اطلاعات بیشتر تنظیم کوکی ها

قبول می کنم
تلفظ های جایگزین: رفتن (raftane), رفتن (!roftan)

قافیه ها برای: رفتن (!raftan)

قافیه ها: 214 نتایج

کفتن، خفتن، تفتن، گشتن، هستن، رستن، خستن، جستن، بستن، برتن، سختن، وطن، متن، افکن، کفن، عفن، خفن، گون، رون، رمیدن، کندن، لندن، بندن، معدن، گردن، کردن، شمردن، سردن، اردن، رسماً، اصلاً، نشکن، مشکن، مسکن، اصن، جشن، اشن، رسن، حسن، ازمن، نزن، مزن، حزن، لجن، قلبن، لگن، ذقن، مدفن، عدن، زدنبیشتر...

نهفتن، درنرفتن، نرفتن، وررفتن، سررفتن، دررفتن، میرفتن، وارفتن، گذشتن، گسستن، شکستن، پیوستن، نشستن، نگشتن، برگشتن، نوشتن، نرستن، نبستن، بازگشتن، شایستن، بایستن، یارستن، هموطن، شکفتن، الوطن، بارفتن، پادتن، نورافکن، شیرافکن، سرخگون، پرکردن، بگردن، همگون، سبزگون، زرگون، نرمیدن، نکندن، برگردن، ردکردن، قیرگون، میبندن، میگردن، میکردن، آرگون، پاگون، ناکردن، باسن، میپلکن، آرسن، موتوژنبیشتر...

تنه، تن، ون، شن، ژن، زن، دن، مونه، کن، پن، من، لن، لحن، عن

فرورفتن، درنگذشتن، نگذشتن، درگذشتن، نگسستن، ناگسستن، نشکستن، نپیوستن، ننشستن، فروبستن، کارستن، نشایستن، نیوتن، پروتن، کیلوتن، منهتن، برمتن، بربتن، ابرمتن، واشنگتن، دیوونتن، کوینتن، کریستن، بالارفتن، تیرافکن، سپرافکن، اژدرافکن، گندمگون، قرمزگون، تهرون، سدکردن، ماهگون، صادرکردن، واردکردن، هنرمندن، جگرگون، دیگرگون، فروکردن، سفیدگون، رویاگونبیشتر...

برنگشتن، تهمتن، بازنگشتن، بازنجستن، لافونتن، نانوشتن، برنتافتن، برنخاستن، مرواریدگون، یادآوردن، سردرآوردن، برنخوردن، رنجوندن، کبودشدن، زیادشدن، نیاوردن، نیالودن، نیاسودن، نترشاندن، نکوباندن، نگماردن، چسباندن، بازماندن، نچپاندن، نجهاندن، نفهماندن، درنماندن، نچشاندن، نوزاندن، نغلتاندنبیشتر...

فرونخوردن، منتظرشدن، ماهرشدن، متحدشدن، متقاعدشدن، منفجرشدن، غیرمتمدن، ناامیدشدن، نمودارشدن، برنگشودن، نانمودن، بازنگشودن، برپانمودن، نیازمودن، نفلسفیدن، برنتابیدن، بازنتابیدن، فرونگذاردن، بازنگذاردن، برنگرداندن، بازنگرداندن، نچرخاندن، نچسباندن، وانرهاندن، نپناهاندن، پناهاندن، نمالاندن، برننهادن، فروننشاندن، بازنماندنبیشتر...

قافیه های نزدیک: 190 نتایج

اصن، وسن، بدن، لبن، حتماً، قطعاً، یمن، مکمن، چمن، همن، شمن، سمن، زمن، دمن، ثمن، هلمن، خرمن، رهزن، سرزن، برزن، مخزن، پرن، درن، ترن، وهن، دهن، بهمن، رحمن، قشنگ، خدنگ، کمرنگ، همرنگ، فرهنگ، پلنگ، فرنگ، شرنگ، سرنگ، هستند، مستند، لوندبیشتر...

قلمزن، چمنزن، بنزن، فیوژن، هالوژن، پاتوژن، متادون، نزدن، سرزدن، گاززدن، ساززدن، بردسکن، کدکن، ژرمن، برمن، سردکن، خردکن، سوپرمن، بپرن، نورمن، اتیلن، میپرن، رودهن، نژادبهمن، الرحمن، پارسنگ، شهرفرنگ، قرمزرنگ، بومرنگ، آفرنگ، باوند، نشوند، هداوند، خودپسند، نپسند، مپسند، دیرپسند، بپزند، نپزند، بزدندبیشتر...

فن، ظن، ونی، جنی، عنه، تنگ، ونگ، چنگ، شنگ، سنگ، زنگ، جنگ، دنگ، بنگ، کنگ، پنگ، منگ، لنگ، رنگ، خنگ، هنگ، وند، چند، شند، زند، گند، قند، بند، کند، پند، مند، لند، رند، خند، اند، سمن، غمن، قرن، درن، ذقنبیشتر...

درگذشتن، زنگارگون، دراگون، برافکندن، پراکندن، بناکردن، سیاهگون، سیمابگون، آفتابگون، آراگون، اکشن، استروژن، درسدن، امعا، مجدداً، گودشدن، پیوندزدن، لگدزدن، چپاندن، چزاندن، تفتاندن، نیامدن، ورآمدن، برآمدن، سرباززدن، پلاساندن، بازآمدن، اسکن، میدرخشن، قاتلمنبیشتر...

فرونکردن، نپراکندن، مرتدشدن، بازشدن، فلسفیدن، برگماردن، نالاندن، نغراندن، ورنیامدن، درنیامدن، برنیامدن، وانماندن، یادماندن، بازنرساندن، بازنیامدن، واننهادن، شکوفاندن، فروزاندن، فروآمدن، آموزاندنبیشتر...

بازننهادن، بازنستاندن، فرونیامدن، بازنهادن، وردخواندن، نقبولاندن، بازخواندن، بازنخواندن، نپذیراندن، بازننمایاندن، ننمایاندن، نتراشاندن، بازنمایاندن، برایتمن، باهامن، بپناهاندم، نپناهاندم، فروننشاندم، بازننمایاندم، برگشودندبیشتر...

بازگشت به بالا

زبان های دیگر:

en_us en_gb es pt_br fr it de nl ru uk pl cs sk hr sr bg sq ro hu fi sv el tr az eo sw id ko ja zh_hans

آیا چیزی را پیدا نمی کنید ویا چیزی آنطور که باید کار کند، کار نمی کند؟
به ما خبر دهید!

آیا این فرهنگ لغت قافیه را دوست دارید؟ ما را لایک کنید و به اشتراک بگذارید: