کوکی ها را مرور کنید

این صفحه از کوکی ها استفاده می کند ، تا ما بتوانیم بفهمیم که نتایج به دست آمده برای شما ، به اندازه کافی سریع بوده است. اطلاعات بیشتر تنظیم کوکی ها

قبول می کنم
تلفظ های جایگزین: روشن (roshane), روشن (rushane), روشن (!rovshan)

قافیه ها برای: روشن (!roshan)

قافیه ها: 214 نتایج

جوشن، بنشن، گلشن، دشمن، کشتن، زشتن، توسن، گفتن، کفتن، کوفتن، سفتن، خفتن، شستن، رستن، جستن، گورکن، کرون، مدون، روغن، موطن، سوزن، زوزن، روزن، کودن، حقن، خوندن، شدن، مُردن، خوردن، مردن، بردن، اردن، بدن، عمراً، کنن، سنن، تومن، چلمن، پختن، سختن، ختن، کلاً، ملین، کلن، گلخن، سخن، پرسن، گلزن، گوگن، شوپنبیشتر...

نکشتن، اوژن، بپرسن، بگفتن، شکفتن، شنفتن، مخصوصاً، نگفتن، بدگفتن، نکوفتن، نسفتن، نخفتن، نجستن، سودجستن، میپرسن، میگفتن، بازگفتن، ناگفتن، آشفتن، بازجستن، سنکرون، سرسوزن، سوسوزن، میکرون، میسوزن، برندن، گمشدن، شمردن، فسردن، سپردن، پژمردن، فشردن، ستردن، فوراً، نشدن، نخوردن، سرخوردن، برخوردن، نمردن، نبردن، میشدن، میخوردن، میمردن، آلودن، افشردن، افسردن، آزردن، بکنن، بتمن، نکننبیشتر...

شن، ژن، ون، زن، دن، مونه، تنه، کن، پن، من، تن، لن، لحن، عن

نشکفتن، پذیرفتن، برآشفتن، ناهموزن، نشمردن، برشمردن، نیفسردن، بازشمردن، نسپردن، نپژمردن، نفشردن، فروخوردن، فروبردن، بالابردن، نمیکنن، آهیختن، اودکلن، شکرسخن، چراغون، گوشاتون، نیشن، اکشن، میدرخشن، تهرون، میخونن، دیوونتن، احتمالن، انتظارن، گرفتارن، بگلران، سخنران، میفروشن، ناروشن، نمیکوبن، نمیدونن، نمیتونن، کاهدون، ایوون، دلدارون، پارتیشنبیشتر...

نپذیرفتن، برنشمردن، بازنشمردن، برنیاوردن، بازنیاوردن، غریبون، رنجوندن، درنماندن، برنگشتن، بدوونن، بیشترن، شعارپراکن، قایقران، کارتونن، بترکون، بتهون، رقیبون، آقایون، گلابدون، حیوون، انیمیشن، فراگرفتن، برنگردیدن، سیگارکشیدن، ننوردیدن، درنوردیدن، نگرازیدن، گسترانیدن، درخشانیدن، برگردانیدنبیشتر...

ماهرشدن، متحدشدن، متقاعدشدن، منفجرشدن، غیرمتمدن، ناامیدشدن، برنگشودن، نانمودن، برپانمودن، نیازمودن، فرونگذاردن، برنگرداندن، وانرهاندن، نپناهاندن، نمالاندن، برننهادن، فروننشاندن، بازنماندن، بازننهادن، نقبولاندن، بازخواندن، بازننمایاندن، برایتمن، باهامن، فریادشیران، اسلوموشن، بتهوون، آیندهوون، آوینیون، ماسینیونبیشتر...

قافیه های نزدیک: 190 نتایج

بغرنج، ترنج، هوشنگ، تفنگ، کشند، پوشند، مستمند، خورسند، خرسند، گفتند، روبند، سوگند، دلبند، سربند، کنند، پورمند، زورمند، بلند، کرند، خورند، گلن، یون، پرفن، پررنج، بولینگ، جومونگ، زلینگ، دوچند، جشن، اصلاً، اصن، رفتن، نزن، زدن، گردن، کردن، بدن، وطن، متن، داشتنبیشتر...

شکفتن، ستردن، فسردن، نپختن، میکنن، انجمن، برلن، پرسخن، ادکلن، لینکلن، بیون، نیون، دسترنج، یکرنگ، اورنگ، ایروینگ، بکشند، بپوشند، درنکشند، نکشند، سرکشند، نپوشند، بگفتند، نگفتند، بازگفتند، بکنند، شکوهمند، نکنند، میکنند، بیفکنند، واکنند، بخورند، سربلند، نخورند، برخورند، گذشتن، برگشتن، شکستن، میفکن، بگردنبیشتر...

فن، ظن، ونی، جنی، عنه، شنگ، چنگ، سنگ، ونگ، زنگ، جنگ، دنگ، بنگ، کنگ، پنگ، منگ، تنگ، لنگ، رنگ، خنگ، هنگ، شند، چند، وند، زند، گند، قند، بند، کند، پند، مند، لند، رند، خند، اند، سمن، غمن، قرن، درن، ذقنبیشتر...

امیرهوشنگ، دربکشند، فروکنند، نیاکنند، بیاکنند، فالکلند، نظربلند، فروخورند، بالابلند، هنرمندن، بشکنن، نمیمونن، نمیخونن، بارونن، استخون، بسوزون، ویروون، آشیون، گلبارون، مینویسن، نشنیدن، نرسیدن، نفهمیدن، نپریدن، سفریدن، میترسیدن، آفریدن، نمیدیدن، گرون، روتینبیشتر...

مانیتورینگ، برنگماشتن، نخراشاندن، نشتاباندن، نیترون، نچرخیدن، فرارسیدن، نرسانیدن، نخراشیدن، وارهانیدن، شکوفانیدن، نجوشانیدن، شناسانیدن، هراسانیدن، کلینزمن، نگرون، نمیفهمن، دلواپسن، اشتباهن، زمردینبیشتر...

بازنستاندن، بپناهاندم، نپناهاندم، فروننشاندم، بازننمایاندم، برگشودند، فرونگذاردند، بپناهاندند، نپناهاندند، بازبستاندند، فروننشاندند، بازنماندند، بازننهادند، بازخواندند، بازننمایاندند، فروننشانند، بازننمایانند، انترتینمنت، اشانتیون، اقتصادیونبیشتر...

بازگشت به بالا

زبان های دیگر:

en_us en_gb es pt_br fr it de nl ru uk pl cs sk hr sr bg sq ro hu fi sv el tr az eo sw id ko ja zh_hans

آیا چیزی را پیدا نمی کنید ویا چیزی آنطور که باید کار کند، کار نمی کند؟
به ما خبر دهید!

آیا این فرهنگ لغت قافیه را دوست دارید؟ ما را لایک کنید و به اشتراک بگذارید: