کوکی ها را مرور کنید

این صفحه از کوکی ها استفاده می کند ، تا ما بتوانیم بفهمیم که نتایج به دست آمده برای شما ، به اندازه کافی سریع بوده است. اطلاعات بیشتر تنظیم کوکی ها

قبول می کنم

قافیه ها برای: زمین

قافیه ها: 177 نتایج

یمین، کمین، همین، غمین، سمین، ثمین، تخمین، تضمین، پشمین، کدامین، تمرین، کمترین، همچین، غمگین، تمکین، پین، معین، لعین، سنگین، رنگین، تنوین، تقنین، ظنین، طنین، سنین، حنین، جنین، چندین، تعیین، تزیین، تبیین، شرمگین، گرگین، سرگین، پرچین، پروین، شروین، گلین، یقین، تلقین، فرزین، طبرزین، نفرین، نسرین، زرین، درین، ترین، برین، کردین، فردینبیشتر...

نهمین، سرزمین، زیرزمین، یاسمین، کمپین، کاسپین، اربعین، سرسنگین، آهنین، نازنین، شکرین، ویترین، بهترین، زبرین، عرقچین، خبرچین، مرسلین، تبرزین، کمترین، لشترین، برترین، بدترین، فروردین، دورترین، بیشترین، آفرین، آذرین، آخرین، لیموزین، لالجین، فلسطین، ننشین، آتشین، واپسین، بازرسین، فرودین، نمدین، انگبین، مشترکین، نمکین، بنیامین، مضامین، ورامین، فرامین، بیاین، سفالین، سیمین، ششمین، یکمین، صدمینبیشتر...

مین، این، ین، هین، زین، حین، جین، چین، فین، شین، سین، گین، دین، بین، کین

خاورزمین، بزرگترین، مهربرزین، ادرین، عاشقترین، قشنگترین، عزیزترین، نوآفرین، صداترین، فخرآفرین، تنهاترین، زیباترین، بالاجوین، مهرآگین، عطرآگین، یکصدمین، نودمین، ابریشمین، غیرمعین، متمکنین، گلیسرین، بربگزین، جایگزین، کارگزین، برنگزین، برمگزین، بخونین، برسونین، باوجوداین، نامطمین، ملاحسین، الحسین، نژادحسین، کاظمین، مخترعین، محققین، مستشرقین، متاخرین، قصرشیرین، لیموشیرینبیشتر...

کوچکترین، انگیزترین، شورآفرین، کارآفرین، هنرآفرین، بالاترین، خطرآفرین، سحرآفرین، خداآفرین، تضادآفرین، محمدامین، میرحسین، امیرحسین

غرورآفرین، امیدآفرین، افتخارآفرین، اعتمادآفرین، اعجازآفرین، دردسرآفرین، اعتبارآفرین، غلامحسین، محمدحسین

قافیه های نزدیک: 190 نتایج

زرین، تکوین، تدوین، جوین، رهین، تحسین، وزین، رزین، حزین، ازین، عجین، خشمگین، مسکین، تسکین، تدفین، حصین، نشین، پسین، تفتین، نبین، مبین، بدبین، جبین، رکین، متین، نمین، ناین، زپلین، متقین، زهرگین، خزاین، نچین، دفاین، مسترینگ، رامین، آمین، بااین، پایین، دارچین، آفرینبیشتر...

سرزمین، مرسلین، قوانین، مجانین، استالین، ببارین، شرایین، دواوین، عناوین، براهین، نباشین، نداشتین، سرآستین، خدابین، شیاطین، سلاطین، هشتمین، بیستمین، نکنین، بگزین، خونین، بدونین، بلورین، مامورین، امروزین، اندوهگین، راسپوتین، مترجمین، خمین، حسین، زارعین، برنجین، اینچنین، بچینین، بشینین، ببینین، مخبرین، بلدرچین، نفرین، تابعینبیشتر...

رینگ، اینت، می، ای، نی، لی، جی، چی، شی، سی، گی، دی، بی، کی، تی، میم، مریم، ایم، یم، نیم، لیم، گریم، ریم، خیم، جیم، چیم، شیم، سیم، دیم، بیم، تیم، فیلم، خیر، زیر، شیر، سیر، گیر، دیر، پیر، تیربیشتر...

درگذریم، دربگذریم، بازبگردیم، نمیکردیم، میشنویم، فرورویم، درنگذشتیم، نشکستیم، ننشستیم، نمیرسیم، نیازردیم، نگذاشتیم، دربدادیم، بایستادیم، نمیکنیم، نمیخوریم، خودمونیم، نمیدونیم، نمیتونیم، مخترعین، مستشرقین، بیاشیرین، حروفچین، صحرانشین، بالانشین، سکنگبین، سکنجبین، ترنجبین، مجاهدین، مخاطبینبیشتر...

آخریمی، نمیشکنی، سزوندی، پریودی، خودپرستی، محمدرحیم، فروبکنیم، فرونکردیم، دفترتحکیم، فروبرویم، دربگذشتیم، درنگرفتیم، آرزوهامی، ارضایی، جغرافیایی، مازراتی، بازنگذاشتیم، فروگذاشتیم، فروبخوریم، فرونخوریمبیشتر...

همیشگیمی، توروتنهانمی، غیراصولی، جدانشدنی، محوناشدنی، تکرارناشدنی، مهارناشدنی، نگرونی، باورنکردنی، حیوونی، نوجوونی، چادرنشینی، خاکسترنشینی، کپرنشینی، نازنینی، محمدمهدی، عزیزمحمدی، قلقشندی، غیرتمندی، تاریخمندیبیشتر...

بازگشت به بالا

زبان های دیگر:

en_us en_gb es pt_br fr it de nl ru uk pl cs sk hr sr bg sq ro hu fi sv el tr az eo sw id ko ja zh_hans

آیا چیزی را پیدا نمی کنید ویا چیزی آنطور که باید کار کند، کار نمی کند؟
به ما خبر دهید!

آیا این فرهنگ لغت قافیه را دوست دارید؟ ما را لایک کنید و به اشتراک بگذارید: