تلفظ های جایگزین: سسکی ("soskey")

قافیه ها برای: سسکی (soskee)

قافیه ها: 301 نتایج

اسکی، تركى، ترکی، ترکیه، توبكى، خشكى، دشكى، سلکی، شلکی، شوکی، لوکی، مبكى، متکی، مزدکی، مشکی، ملکی، چسکی، کحکی، کرکی، کشکی، گلکی، افتی، بردی، بزی، بغضی، تهی، تویی، جوی، حسنی، خرابی، خودی، خوردی، خوری، خوشی، دردی، دوری، دوستی، دوی، سرخی، شدی، شوقی، طوری، علی، عمری، قمری، لطفی، مردمی، مردی، مرگی، مشتی، نرسی، پرسی، پری، پلی، کردی، کشتی، کشی، کلی، کندی، کنی، کولی، گفتی، گلیبیشتر...

نازکی، چابکی، سیبکی، سبکی، نترکی، چرخکی، چوكى، کروکی، بترکی، تنکی، خنکی، سكسكى، قلقلکی، مشترکی، پچشکی، گمرکی، آوردی، خانمی، اینطوری، بیخودی، میخونی، میپرسی، میکشی، میکنی، میگفتی، پیچی، تمومی، جوونی، سرخوشی، مردمی، نبردی، نخوردی، نخوری، نشدی، نکنی، نگفتی، نگنجی، نیفتی، یکمی، ببری، بجنبی، بخونی، بپرسی، جلوی، دلخوری، دلخوشی، سپردی، شنوی، شکفتی، شیطونی، چطوری، ژاپنی، یهویی، افقی، باختی، بخوری، بزرگی، بکنی، جورای، خودکشیبیشتر...

between_paragraphs_1

كي، کي، کی، ای، ایه، برقی، به یه، بى، بي، بي ی، بی، تى، تی، جی، حسنی، حسنیه، خی، دی، ذی، زی، سی، شی، شیعی، شیهه، فی، قوشى، قى، لی، می، نی، ِ بی، ِ چی، چى، چي، چی، ژی، گی، ی یهبیشتر (قافیه های نزدیک)...

تبرکی، تمسکی، غیرگمرکی، لك و پکی، بهادری، تدافعی، تصادفی، تضامنی، تعاونی، تفاضلی، تناسلی، توافقی، خودکاری، درآوردی، سرانگشتی، غذاخوری، قراولی، غریبگی، نمیپرسی، نمیکنی، صعودی، تبحری، تفقدی، توجهی، توقعی، جوگندمی، سردرگمی، فردوسی، مستولی، نامردمی، ارزومی، اعلی، بارکلی، تلفنی، دخترای، روزمرگی، نشنوی، تندرستی، نادرستیبیشتر (قافیه های نزدیک)...

بازنیاوردی، برنیاوردی، بندانگشتی، مرباخوری، علیقلی، نژادیوسفی، آوردجوی، ضربعلی، فرونروی، محمدعلی، آدمکشی، بزرگمردی، بهارقلی، درونکشی، دیوارکشی، سلطانعلی، لشکرکشی، چراغعلی، گروکشی، غیرگمرکی، جانبزرگی، دلبزرگی، فروبخوری، فروبکنی، مادربزرگی، ناتندرستی، یوسفعلیبیشتر (قافیه های نزدیک)...

between_paragraphs_2

رشته آرد بری، افسارگسیختگی، مهارگسیختگی، دین تمسکی، استخوان فروشى، اقنتالوقى، ب‍ﮩ‍انه فروشی، حلمی عضدی، دولتمردی، پراگنده روزى، پرتوقعی، مسافرکشی، هفتاد و دو کشتی، روانپزشکی، باورنکردنی، سخنرانی، قدرتمندی، میسوزونی، نازنینی، نورماندی، نگرونی، روانشناسی، فرمانروایی، کارگردانی، گلخونهنذاری، آتشفشانی، خودآزاری، سازماندهی، اسپانیایی، بازجویی، رومانیایی، ظرفشویی، لباسشویی، ماجراجویی، مقوایی، ویدیویی، پولشوییبیشتر...

افسارگسیختگی، مهارگسیختگی، ارزشمندی، برنگردوندی، تکرارناشدنی، شهرنشینی، عزیزمحمدی، غیرتمندی، قدرتمندی، قلقشندی، محمدمهدی، مهارناشدنی، پیکرتراشی، گلخونهنذاری، افروزندگی، خورشیدگرفتگی، آخراندیشی، افتخارآفرینی، لباسشوییبیشتر (قافیه های نزدیک)...

between_paragraphs_3

بازننمایاندی، توروتنهانمی، خاکسترنشینی، سوگند اسوگندی، فروننشاندی، محرم اسرار منی، چادر پوش قلندری، چادرنشینی، گلو فرو آمدگی، قراى طيلسانى، هزارتومانی، پیغاماپیغامی، کالسکه بخار سازی، ک‍ﮩ‍ین نامه یزدانی، افتخارآفرینی، سپس رفتگىء بينىبیشتر (قافیه های نزدیک)...

خاکسترنشینیبیشتر (قافیه های نزدیک)...

دو خادم حبشى و رومى

قافیه های نزدیک: 211 نتایج

بطری، تندی، تویی، جفتی، شوقی، صبحی، مفتی، منفی، موازی، پری، پوچی، کلی، کولی، گفتی، بوی، بدبین، بردیم، خوردیم، خوریم، خونین، دونیم، شدیم، مستقیم، چنین، کنیم، کنین، گفتیم، امید، برید، خشکید، خورشید، دزدید، نوید، پرسید، کنید، محیط، گریز، فرنگیس

آزردی، ناشکری، چاوشی، آفرین، دارید، ناامید، میکنیم، پیچید، هیپنوتیزم، جورای، روزمرگی، یوسفی، نمردی، گوچی، نخوریم، نشدیم، نکنیم، نکنین، نامید، نجنبید، نپرسید، چرخید، بکنی، شنوی، دلخوشیم، سیمین، بگویید، خودخوری، درشتی، سرخوشی، وجودی، بخوریم، بکشیم، ببرید، بدمید، بپرسید، بکنید، درخشید

between_paragraphs_4

تیر، خیر، دیر، زیر، سیر، شیر، میل، پیر، گیر، ی، ایم، این، بین، تیم، دین، ریم، زین، شیم، مریم، چین، گریم، بید، دید، سیب، عید، تیک، ریز، میز، نیز، چیز، گیج، بیش، تیغ، خیس، نیس، نیست، هیچ، پیش، پیچ، کیستبیشتر...

درآوردی، سرانگشتی، کارآفرین، ندارید، بپیچی، قدیرعلی، گسیختگی، ابریشمین، نمیکنیم، نپیچید، فرورتیش، بازنپرسی، بدروی، تفضلی، زحمتکشی، نودمین، یکصدمین، بزنید، نزنید، بارکلی، نشنوی، جایگزین، بازنگوید، بشنوید، بگروید، گرفتید، تندرستی، لوکوموتیو

اعجازآفرین، تضادآفرین، خداآفرین، خطرآفرین، سحرآفرین، غرورآفرین، هنرآفرین، کارآفرین، بازنیاوردید، برنیاوردید، فرونخورید، فرونکنید، یوسفعلی، بازگرفتید، بگرفتید، فروبخوریم، فروبخورید، فروبکنید

between_paragraphs_5

اعتبارآفرین، اعتمادآفرین، اعجازآفرین، افتخارآفرین، امیدآفرین، دردسرآفرین، غرورآفرین، ماهی بلورین، چ‍ﮩ‍ار يار گزين، فراگرفتید، ارزشمندی، جدانشدنی، سخنرانی، علاقمندی، قدرتمندی، میسوزونی، نورماندی، وابرهاندی، بدمعاملگی، آزاداندیشی، ظرفشویی، لباسشویی، ویدیویی، پولشوییبیشتر...

اعتبارآفرین، اعتمادآفرین، افتخارآفرین، متساوی المحیط، ارزشمندی، شهرنشینی، قدرتمندی، افتخارآفرین، بازبستاندید، بازخواندید، بازننهادید، بپروراندید، فروننشانید، پیکرتراشی، لباسشویی

خاکسترنشینی، فروننشاندی، چادرنشینی، قدرتمندترین، بازننمایاندید، فروننشاندید، هزارتومانی، توروتنهانمی

between_paragraphs_6

خاکسترنشینی، بشويكهٴ ابراهيم

بازگشت به بالا

زبان های دیگر:

en_us en_gb es pt_br fr it de nl sv fi ru uk pl cs sk hr sr bg sq ro hu el tr az kk eo sw id ko ja zh_hans

آیا چیزی را پیدا نمی کنید ویا چیزی آنطور که باید کار کند، کار نمی کند؟
به ما خبر دهید!

آیا این فرهنگ لغت قافیه را دوست دارید؟ ما را لایک کنید و به اشتراک بگذارید: Like us on Facebook

results_right
results_after_content