تلفظ های جایگزین: سگسی ("s!gosee")

قافیه ها برای: سگسی (s!gasee)

قافیه ها: 319 نتایج

اخسى، بحثی، بخسى، بسى، بسی، ترسی، تسى، تسی، جرسی، حبسی، حبسیه، حدسی، خسى، خسی، خصى، خماسی، درسی، رسی، شخصی، شخصیه، شمسی، طمثی، عكسى، عکسی، قسى، قصی، كسي، كسی، مخصی، منسی، مکثی، نرسی، نفسی، کسی، گسی، ابری، بدی، بردی، بری، بستی، حتی، حرفی، دردی، رحمی، رفتی، رنگی، روی، زخمی، زدی، زنی، سختی، سردی، سری، شبی، علی، غمی، فرقی، لیلی، مردی، مستی، معنی، منی، نری، نمی، هرچی، هرکی، هستی، وقتی، ولی، پری، پی، کردی، کشتی، کشی، کلی، کمی، گرمی، یعنی، یکیبیشتر...

آلکسی، الکسی، بازرسی، تاکسی، خداترسی، دارسی، گالکسی، اینرسی، نیوجرسی، بدعکسی، بررسی، سرخسی، لوکسی، نترسی، نقصی، همدرسی، پروکسی، بتسی، بکسی، ریلکسی، غیردرسی، غیرشخصی، لکسی، گلکسی، آندری، بارکلی، باطری، بانمکی، داربی، نامتناهی، واردی، ایوری، سیبری، میامی، میبدی، خوابیه، خوامی، روزمرگی، اردنگی، تشنگی، حفاری، سرشکی، نبری، نخندی، نرفتی، نزدی، نمردی، نمکی، نوردی، نوشی، نپری، نکشتی، نکشی، نگردی، نگشتی، بامی، بخری، برفتی، برهی، بچرخی، بیدی، زورکی، سهیلی، یوری، یکرنگی، قلدری، ویکیبیشتر...

between_paragraphs_1

سی، ای، ایه، برقی، به یه، بى، بي، بي ی، بی، تى، تی، جی، حسنی، حسنیه، خی، دی، ذی، زی، شی، شیعی، شیهه، فی، قوشى، قى، كي، لی، می، نی، ِ بی، ِ چی، چى، چي، چی، ژی، کي، کی، گی، ی یهبیشتر (قافیه های نزدیک)...

الاقصی، خداترسی، فرارسی، پراکسی، ریلکسی، اقصی، غیردرسی، غیرشخصی، گلکسی، پروکسی، ارشادگری، خدابخشی، دنیاگردی، شیاربندی، غربالگری، مربیگری، نگارگری، ویرانگری، پرتابگری، تهیدستی، دستیابی، ردیابی، قدیرعلی، نمیاری، نمیخندی، نمیگردی، اردبیلی، خواهرزنی، درفشگری، درنوردی، زحمتکشی، سودبخشی، شرفکندی، ناوردگری، کوهنوردی، اعلی، بارکلی، دستگردی، روزمرگی، سازشگری، شوتزنی، غیرقطعی، پرسبزی، پرمغزی، چرخشگریبیشتر...

between_paragraphs_2

بیابانگردی، دشمنانگی، عاشقانگی، آدمیگری، ارزشیابی، ایرانیگری، بازاریابی، فلزیابی، منشیگری، خسروشهری، حجامتگری، ضربعلی، محمدعلی، ارتشبدی، ایرانشهری، بازارگرمی، ثمربخشی، حسابگری، سپرگری، سپهبدی، فشارقوی، مسافربری، نکوهشگری، نگارگری، پرسشگری، گروکشی، گزینشگریبیشتر (قافیه های نزدیک)...

اعتباربخشی، مقصریابی، مسافربری، مسافرکشی، جستجوگری، معامله رسی، نورماندی، نچرخاندی، غیراصولی، میسوزونی، ارزشمندی، عزیزمحمدی، قدرتمندی، فراملیتی، محوناشدنی، بشناساندی، بهراساندی، سخنرانی، ندرخشاندی، وابرهاندی، نازنینی، یاسینی، باورنکردنی، برنیاوردی، علاقمندی، نگرونی، جدانشدنیبیشتر (قافیه های نزدیک)...

between_paragraphs_3

بازخواندی، شهرنشینی، برنگردوندی، فراستمندی، ایندیراگاندی، بپروراندی، فرونگذاردی، ارزشمندی، تاریخمندی، سخاوتمندی، عزیزمحمدی، غیرتمندی، قدرتمندی، قلقشندی، محمدمهدی، تکرارناشدنی، مهارناشدنی، پیکرتراشیبیشتر (قافیه های نزدیک)...

توروتنهانمی، فروننشاندی، بازننمایاندی، خاکسترنشینی، چادرنشینی، چادر پوش قلندری، گلو فرو آمدگی، محرم اسرار منی، سوگند اسوگندی، قراى طيلسانى، هزارتومانی، پیغاماپیغامی، کالسکه بخار سازی، ک‍ﮩ‍ین نامه یزدانی، افتخارآفرینی، سپس رفتگىء بينىبیشتر (قافیه های نزدیک)...

خاکسترنشینیبیشتر (قافیه های نزدیک)...

دو خادم حبشى و رومى

قافیه های نزدیک: 202 نتایج

بعضی، حتی، دری، دستی، سری، قلبی، مردی، معنی، هستی، یعنی، شبیه، اسیر، تصویر، تقدیر، تقصیر، درگیر، دلیل، زنجیر، مسیر، نگیر، ازین، ترین، رنگین، زمین، سنگین، غمگین، نسیم، نفرین، هستیم، همیم، همین، کردیم، جدید، رسید، غریب، کشید، نزدیک، عزیز، رفیق

between_paragraphs_4

واردی، بازرسی، دارسی، الرحیم، آفرید، بازخرید، بلاتکلیف، نارفیق، میشویم، میگردیم، میرسید، میکشید، زیرنویس، گورکی، نترسی، نمردی، نوشی، ویکی، بررسی، برترین، سرشتیم، نبستیم، نترسیم، نزنیم، برگردید، نرقصید، نکشید، نپرهیز، الکسی، سهیلی، بخریم، بسریم، بشویم، برسید، برقصید، بکشید

تیر، خیر، دیر، زیر، سیر، شیر، میل، پیر، گیر، ی، ایم، این، بین، تیم، دین، ریم، زین، شیم، مریم، چین، گریم، بید، دید، سیب، عید، تیک، ریز، میز، نیز، چیز، گیج، بیش، تیغ، خیس، نیس، نیست، هیچ، پیش، پیچ، کیستبیشتر...

آزادگری، ویرانگری، نیازردیم، بلاتکلیف، ردیابی، غیرقطعی، تعمیرپذیر، تغییرپذیر، نمیرسیم، درودگری، فرورویم، اردبیلی، ترفندگری، سپهبدی، پیوندپذیر، گزندپذیر، دفترتحکیم، زیرسطحی، پرزگیل، ادرین، خودفریب، زیرنویس، شرفکندی

between_paragraphs_5

بیابانگردی، انتقادپذیر، علینقی، میانجیگری، یاریگری، تغییرپذیر، هدایتگری، آغازگری، تاکینسلی، تراوشگری، حسابگری، خسروشهری، فریبرزی، همزادپنداری، تفسیرپذیر، تکرارپذیر، دفترتحکیم، نیازردیم، دستورنویس، هزارجریببیشتر...

نورماندی، نچرخاندی، بازنخواندید، برنگرداندید، بچرخاندید، دربماندید، غیراصولی، میسوزونی، ببخشودید، ارزشمندی، قدرتمندی، محمدهادی، اعجازآفرین، بربنهادید، انحصارشکنی، سخنرانی

بازبستاندید، بازخواندید، شهرنشینی، افتخارآفرین، بازننهادید، بپروراندید، نپروراندید، نپناهاندید، ارزشمندی، تاریخمندی، سخاوتمندی، غیرتمندی، قدرتمندی، قلقشندی، محمدمهدی، پیکرتراشی

between_paragraphs_6

توروتنهانمی، فروننشاندی، فروننشاندید، بازننمایاندید، خاکسترنشینی، چادرنشینی، قدرتمندترین، توروتنهانمی، هزارتومانی، شویکۀ ابراهیم

خاکسترنشینی، بشويكهٴ ابراهيم

بازگشت به بالا

زبان های دیگر:

en_us en_gb es pt_br fr it de nl sv fi ru uk pl cs sk hr sr bg sq ro hu el tr az kk eo sw id ko ja zh_hans

آیا چیزی را پیدا نمی کنید ویا چیزی آنطور که باید کار کند، کار نمی کند؟
به ما خبر دهید!

آیا این فرهنگ لغت قافیه را دوست دارید؟ ما را لایک کنید و به اشتراک بگذارید: Like us on Facebook

results_right
results_after_content