کوکی ها را مرور کنید

این صفحه از کوکی ها استفاده می کند ، تا ما بتوانیم بفهمیم که نتایج به دست آمده برای شما ، به اندازه کافی سریع بوده است. اطلاعات بیشتر تنظیم کوکی ها

قبول می کنم

قافیه ها برای: عزیزم

قافیه ها: 220 نتایج

مریضم، انگیزم، لبریزم، برخیزم، نبیزم، نویسم، نلیسم، نریسم، نزیستم، نایستم، عمیقم، ابریشم، اندیشم، غمگینم، تسکینم، همینم، زمینم، نبینم، جبینم، تصمیمم، تغییرم، درگیرم، کویرم، نمیرم، فقیرم، نفیرم، تقصیرم، اسیرم، پذیرم، تقدیرم، جنگیدم، چپیدم، دویدم، فهمیدم، لمیدم، دمیدم، بلعیدم، رقصیدم، بخشیدم، ترسیدم، لغزیدم، سزیدم، خزیدم، پریدم، دریدم، خریدم، بریدم، گندیدم، خندیدم، ندیدمبیشتر...

تیزم، بیزم، ریسکم، لیسم، ریسم، کیستم، چیستم، زیستم، ایستم، مینم، تیمم، شیرم، تیکم، گیم، زیم، پزم، محضم، سزم، دوزم، یازم، گرازم، تازم، گوزم، بُغضم، لغزم، لرزم، ارزم، چیزم، میزم، ریزم، خیزم، پیشم، میشم، میگم، میرم، عشقم، بگم، دلم، برم، بهم، لحظم، ازم، سوزم، روزم، فازم، سازم، رازم، بازم، معظم، بغضمبیشتر...

جم، جمع، چم، فم، غم، شم، شمع، نم، مم، یم، لم، رم، دم، خم، رحم، بم، کم، هم، حم، تم

برانگیزم، سرزمینم، نازنینم، آخرینم، بجنگیدم، بفهمیدم، ببلعیدم، بوسیدم، بوزیدم، بسزیدم، بورزیدم، نپذیرم، ندویدم، نفهمیدم، نلمیدم، نبخشیدم، نترسیدم، نخزیدم، پسندیدم، خوابیدم، میفهمیدم، میرقصیدم، میخندیدم، آفریدم، کودکیم، یونیم، گذریم، غربتیم، صحبتیم، دلتنگیم، بتپیم، شکنیم، ببلعیم، بسزیم، بخزیم، بسنجیم، بتفتیم، پیوستیم، درختیم، کفنیمبیشتر...

بهترینم، عاشقترینم، نیلوفرینم، عزیزترینم، تنهاترینم، بیونیدم، برکشیدم، نگستریم، میگذریم، بشکنیم، بسپریم، نپیوستیم، وابکردیم، بپرستیم، نیومدیم، گالیمیم، ترشاندیم، بستاندیم، بگزاردیم، تناوریم، نچلاندیم، پارانشیم، تازاندیم، بربگزیدم، تهدیدم، ناشنیدم، نارسیدم، بشمریم، پژمردیم، نجویدیمبیشتر...

خواهشمندیم، نپروردیم، نپراکندیم، بربیاوردیم، بازبیاوردیم، بفرمودیم، ببخشودیم، بیخودیم، میرقصونیم، بیازمودیم، نیازمودیم، پانتومیم، بربگردیدیم، نفلسفیدیم، فرونگذاردیم، انگیزاندیم، بپناهاندیم، نپناهاندیم، پناهاندیم، بازبخواندیم، بگستراندیم، نگذراندیم، بدرخشاندیم، وابرهاندیم، بازبگرداندیم، بچرباندیم، بازنماندیم، بازننهادیم، بازنستاندیم، نپراکنیمبیشتر...

قافیه های نزدیک: 190 نتایج

وزیدم، ادیدم، سنجیدم، رنجیدم، غلتیدم، تفتیدم، چربیدم، غریبم، طبیبم، حبیبم، نزدیکم، نگیم، رژیم، چپیم، تپیم، فهیم، لمیم، بلعیم، رقصیم، وزیم، نزیم، لغزیم، سزیم، ورزیم، خزیم، گندیم، وندیم، سنجیم، تفتیم، جستیم، آتیشم، اسیرم، حاشیم، گریزم، امیدم، بریدم، افتیم، اویم، بریزم، نمیشمبیشتر...

میگرم، دیرهضم، نیرزم، بیرزم، شینم، تونم، نیستم، بینم، اینم، میدم، دیدم، چشمم، بشم، بدم، یکم، قسم، نفسم، هستم، مستم، دستم، خستم، بستم، دوسم، دوستم، واسم، خواستم، روم، گفتم، رفتم، باشم، کنم، منم، زنم، تنم، دونم، خونم، جونم، اونم، جانم، خودمبیشتر...

ضم، ذم، سمن، غمن، شمر، خمر، عمر، حمل، عمه، ضخم، زخم، وخم، نخم، بخم، غرم، شرم، نرم، گرم، خرم، کرم، نغم، رغم، ظلم، سلم، شلم، نلم، زعم، طعم، نجم، حجم، وزم، جزم، نظم، رزم، خزم، بزم، هضم، حزم، عزم، قومبیشتر...

بیندیشم، آفرینم، بپذیرم، برنجیدم، بچربیدم، نجنگیدم، نچپیدم، نرقصیدم، نوزیدم، نلغزیدم، نتفتیدم، نچربیدم، بچپیم، بلغزیم، ریدیم، بجستیم، نیمیم، نرقصیم، سرنکشیم، برنکشیم، نخزیم، پروریم، خبریم، نگندیم، نسنجیم، شنفتیم، نتفتیم، پرستیم، عصبیم، میرقصیمبیشتر...

نرینیم، بربودیم، بطلبیم، نپروریم، پوساندیم، آغشتیم، بدرخشیم، ندرخشیم، بنوردیم، برننهیم، افگندیم، افکندیم، ورنرفتیم، زدودیم، ستودیم، مکیدیم، جنباندیم، گماردیم، گریاندیم، چراندیمبیشتر...

برنیامدیم، فرونیامدیم، بربیفشاندیم، برافشاندیم، نپوشاندیم، بگریزاندیم، نمیذاشتیم، بازننمایاندیم، بشناساندیم، بربتاباندیم، بزایاندیم، بپلاساندیم، بنمایاندیم، نپلاساندیم، امیرالمومنین، بازننمایانیم، بازننمایاندم، بازننمایاندن، فرونگذاردند، بپناهاندندبیشتر...

بازگشت به بالا

زبان های دیگر:

en_us en_gb es pt_br fr it de nl ru uk pl cs sk hr sr bg sq ro hu fi sv el tr az eo sw id ko ja zh_hans

آیا چیزی را پیدا نمی کنید ویا چیزی آنطور که باید کار کند، کار نمی کند؟
به ما خبر دهید!

آیا این فرهنگ لغت قافیه را دوست دارید؟ ما را لایک کنید و به اشتراک بگذارید: