قافیه ها برای: عزیزم

قافیه ها: 274 نتایج

انگیزم، برخیزم، تبریزم، فرهیزم، لبریزم، مریضم، نبیزم، نخیزم، نریزم، پرهیزم، پرویزم، ابریشم، اسیرم، اندیشم، بخشیدم، بریدم، ترسیدم، ترینم، تصمیمم، تقدیرم، جنگیدم، جنگیم، حبیبم، حقیرم، خریدم، خزیدم، خندیدم، درگیرم، دریدم، دویدم، رقصیدم، رقیبم، رمیدم، رنجیدم، زمینم، زنجیرم، شستیم، شمریم، طبیبم، عمیقم، غریبم، غمگینم، فریبم، فقیرم، فهمیدم، مستیم، نبینم، ندیدم، نزدیکم، نمیرم، نویسم، نگیرم، همینم، پذیرم، پریدم، چرخیدم، کسیم، کشتیم، کشیم، کویرم، گشتیمبیشتر...

بیزم، تیزم، خیزم، ریزم، میزم، چیزم، ایستم، اینم، بیدم، بیرحم، بینم، تیغم، تیمم، تیکم، جیبم، خیسم، دیدم، دیرم، دینم، دیگم، ریختم، ریسم، ریشم، زیرم، زیستم، زیم، سمیرم، سیبم، سیرم، سینم، شیرم، شیشم، شینم، لیسم، میدم، میرم، میشم، میگم، نیستم، هیچم، پیرم، پیشم، پیچم، چیدم، چیستم، چینم، کیستم، گیجم، گیرم، گیمبیشتر...

between_paragraphs_1

زم، بم، تم، جم، جمع، حم، خم، دم، رحم، رم، شم، شمع، شَم، عم، غم، فم، كم، لم، مم، نم، هم، ِ غم، پم، چم، ژم، کم، یمبیشتر (قافیه های نزدیک)...

برانگیزم، برنخیزم، نفرهیزم، نپرهیزم، بفرهیزم، بپرهیزم، آفریدم، نازنینم، بیفتیم، میاریم، میرقصیدم، میفهمیدم، میکشیم، خوابیدم، تقویمم، خستگیم، دعوتیم، سرزمینم، نبخشیدم، نبریدم، نترسیدم، نجنگیم، نفهمیدم، ننویسم، نپذیرم، نکشیم، پرستیدم، پرستیم، پروریم، کفنیم، باریم، بترکیدم، بجنبیم، بخندیم، بوسیدم، بپذیرم، بچرخیم، شکفتیم، شکنیم، پیوستیم، جویدیم، شمریم، صحبتیم، گذریم، یونیمبیشتر...

بفشاندیم، ترشاندیم، تنهاترینم، پارانشیم، چراندیم، چپاندیم، گرداندیم، گیراندیم، عزیزترینم، گالیمیم، ستودیم، افکندیم، افگندیم، برننهیم، بدرخشیم، بربگزیدم، بسپریم، بشکنیم، بهترینم، خوانیم، لیسیدم، ندرخشیم، نپیوستیم، وابکردیم، برکشیدم، بیونیدمبیشتر (قافیه های نزدیک)...

between_paragraphs_2

انگیزاندیم، بجهاندیم، برنیامدیم، برگرداندیم، بشوراندیم، بفشاندیم، بچرباندیم، بچشاندیم، بگیراندیم، تراشاندیم، نترکاندیم، نتپاندیم، نسراندیم، نلغزاندیم، نپوشاندیم، نچپاندیم، چسباندیم، بیخودیم، پانتومیم، پیمودیم، برگشتیم، نپروردیم، نیاوردیمبیشتر (قافیه های نزدیک)...

انگیزاندیم، بترکاندیم، بدرخشاندیم، برننهادیم، بشوراندیم، بنمایاندیم، بپروراندیم، بگریزاندیم، فروبگذاردیم، فرونشاندیم، فرونیامدیم، نترکاندیم، نجنباندیم، نپذیراندیم، نپلاساندیم، نچرخاندیم، وابرهاندیم، پناهاندیم، نفلسفیدیم، ببخشودیم، نبخشودیم، نپیمودیم، برگشتیم، نپراکندیمبیشتر (قافیه های نزدیک)...

between_paragraphs_3

بازبستاندیم، بازخواندیم، بازنماندیم، بازننهادیم، بپروراندیم، بپناهاندیم، فرونگذاردیم، نپروراندیم، نپناهاندیم، برگشودیم، بگذرونیم، میگذرونیم، خواهشمندیم، گذروندیم، بازننمایانیم، فروننشانیمبیشتر (قافیه های نزدیک)...

بازننمایاندیم، فروننشاندیمبیشتر (قافیه های نزدیک)...

قافیه های نزدیک: 220 نتایج

ترکیدم، تسکینم، تقصیرم، تقویمم، تپیدم، جبینم، جهیم، حزینم، خرابیم، درنگیرم، دریم، دستیم، رخشیدم، رستیم، رقصیم، رنجیم، رهیم، رژیم، سرگیرم، سنجیدم، شقیقم، غمینم، فریم، لیلیم، نایستم، نزیم، نچیدم، نچینم، ورزیم، وصلیم، پزیم، پنداریم، چربیم، چرخیم، گزیدم، گنجیدم، گنجیم، یکیم، علیرغم، نگیرکمبیشتر...

اينم، اينهم، بی رحم، بیغم، بیهم، تيرم، ديدم، دينم، ریسکم، شيرم، شیبم، شیکم، فیلمم، ميرم، ميشم، ميگم، مینم، پيرم، پيشم، کیرم، کیفم، کینم، بى غم، بى رحم، بى شرم، بى طعم، بى چشم، بيخصم، بی طعم، بی نظم، بیرحم، بیرزم، بیسهم، بیشرم، تیزچشم، دیرهضم، میدهم، میگرم، نیرزم

between_paragraphs_4

ذم، بخم، بزم، جزم، حتم، حجم، حزم، ختم، خرم، خزم، خشم، خصم، خطم، دهم، رحم، ردم، رزم، رسم، رغم، زخم، زعم، سلم، شتم، شرم، شلم، شهم، صدم، ضخم، طعم، ظلم، عزم، قوم، نرم، نظم، هضم، وهم، پشم، چشم، کرم، گرمبیشتر...

بازگشتیم، جویدیم، یونیم، درنگیرم، طلبیدم، نخزیدم، نخمیم، ندویدم، نرستیم، نرقصیم، نرندیدم، نرهیدم، نرهیم، نسنجیم، نشلیدم، نغریدم، نهشتیم، نچرخیم، نگردیدم، نگنجیم، بترکیم، بتفتیم، بتپیم، بجنگیدم، بسریدم، بسزیم، بشستیم، بگنجیدم، رخشیدم

بگزاردیم، تازاندیم، جهاندیم، فرانگیرم، نچلاندیم، چپاندیم، گرداندیم، مکیدیم، بیونیدم، افکندیم، بطلبیم، بنوردیم، ورنرفتیم، نرینیم، نگرویدم، نجویدیم، نگستریم، پژمردیم

between_paragraphs_5

انگیزاندیم، بازگرداندیم، بترکاندیم، بدواندیم، برگرداندیم، بشوراندیم، بپوشاندیم، ترشاندیم، نترکاندیم، نسراندیم، نوزاندیم، نپلاساندیم، نچپاندیم، نچکاندیم، پانتومیم، برافکندیم، برگشتیم

بازبگرداندیم، بربیفشاندیم، برننهادیم، بشتاباندیم، بنمایاندیم، بپلاساندیم، فروبدادیم، فروبگذاردیم، نچرخاندیم، نگذراندیم، بربگردیدیم، برگشودیم، بفرمودیم، بیازمودیم، بازبیاوردیم، برگشتیم

بازبستاندیم، بازخواندیم، بازنماندیم، برگشودیم، خواهشمندیم، خاکسترنشین، فروننشانیم، خاکسترنشین

فروننشاندیم، در مار ضحاكى كشيدن، امیرالمومنین، بربالاى پاردم گوزيدن، انترتینمنت، بازننمایاندند، بجوار حق پيوستن، در پائى چراغ كمر بستن، فروننشاندند

between_paragraphs_6

در آيينه نقش پرى ديدن، قروتى شدن سعامله

هفت فرشتۀ ايام هفته

ببال ديكر پريدن

بازگشت به بالا

زبان های دیگر:

en_us en_gb es pt_br fr it de nl sv fi ru uk pl cs sk hr sr bg sq ro hu el tr az kk eo sw id ko ja zh_hans

آیا چیزی را پیدا نمی کنید ویا چیزی آنطور که باید کار کند، کار نمی کند؟
به ما خبر دهید!

آیا این فرهنگ لغت قافیه را دوست دارید؟ ما را لایک کنید و به اشتراک بگذارید: Like us on Facebook

results_right
results_after_content