کوکی ها را مرور کنید

این صفحه از کوکی ها استفاده می کند ، تا ما بتوانیم بفهمیم که نتایج به دست آمده برای شما ، به اندازه کافی سریع بوده است. اطلاعات بیشتر تنظیم کوکی ها

قبول می کنم

قافیه ها برای: عشقم

قافیه ها: 220 نتایج

هقم، اشکم، چشمم، زشتم، کشم، بشم، کیم، بگم، یکم، شکم، حکم، دژم، دهم، بهم، ذهنم، همم، گِلم، ولم، دلم، نعم، قسم، مهرم، شعرم، درم، برم، ارم، قدم، بدم، ستم، اسمم، قصم، حسم، گریم، مهمم، دیلم، خیرم، فکرم، ذکرم، بکرم، میثم، درهم، کندم، زندم، همدم، بیگم، چکم، لهم، جهم، چهلم، سفتمبیشتر...

قایقم، عاشقم، نوشتم، بهشتم، سرشتم، بکشم، عشقشم، فکرشم، نکشم، سرکشم، تهشم، خودشم، میکشم، پیشکشم، خواهشم، مشکلم، خودتم، سریم، بدهم، طلسم، برسم، اسمتم، دلتم، فکرتم، چپکیم، ندهم، منگولم، نرسم، نبرم، سربرم، درارم، مرگتم، گسستم، درتم، قلبتم، دورکیم، جوریم، میدهم، میرسم، میمرم، پیشتم، عالیم، خالیم، حالیم، راضیم، عازمم، مایلم، ازدلم، قانعم، رابطمبیشتر...

غم، شم، شمع، یم، کم، چم، هم، نم، مم، لم، فم، رم، دم، خم، رحم، حم، جم، تم، بم، جمع

شقایقم، سرنوشتم، عاشقشم، بعدشم، آخرشم، نمیکشم، نوازشم، خرابشم، آرامشم، پهلویم، لولم، عاشقتم، منتظرم، مقصرم، دخترم، فرصتم، دلتنگتم، حسرتم، فرودهم، کبوترم، عروسم، مجنونتم، طاووسم، کابوسم، آغوشتم، نمیرسم، تقویمم، مسیرم، رقیبم، فریبم، شیرینتم، وامیستم، خدایم، مسافرم، غبارم، سزایم، بازهم، چراغم، انکارم، کنارتمبیشتر...

بگروم، نگروم، بلولم، درکشیم، نلولم، گلایولم، امثالهم، دربدهم، متنفرم، بربنهم، بطلبم، نطلبم، بفریبم، نشایستم، بگذاریم، نگذاریم، میگذاریم، بشکافم، بفشارم، انفجارم، التهابم، نشکافم، نفشارم، میشکافم، سازگاریم، یادگاریم، بسرایم، بهراسم، نهراسم، براندازمبیشتر...

بازننهم، فروگذاریم، آدمیزادم، دربرنگرفتم، فرانگرفتم، نلولیدم، فرانگرفتیم، دربدهیم، نمیفهمیم، رهسپاریم، خیابوناییم، خواهشمندیم، نپراکندیم، میترکونیم، برگشودیم، بیخودیم، نپیمودیم، خوابوندیم، میرقصونیم، پانتومیم، بربگردیدیم، نفلسفیدیم، فرونگذاردیم، فروبگذاردیم، بترکاندیم، نترکاندیم، نچرخاندیم، چسباندیم، فرونشاندیم، بشوراندیمبیشتر...

قافیه های نزدیک: 190 نتایج

شعرم، هلم، ولرم، زبرم، دلگرم، سرگرم، بفهم، شینم، سترم، دلرحم، بمکم، رندم، پلکم، صیدم، عیبم، هیثم، برمی، هلمز، برغم، بوزم، بخزم، بخشم، بچسم، بوسم، پیشم، میشم، میگم، میرم، میدم، دیدم، باشم، کنم، خودم، شدم، منم، قسم، ازم، سرم، قدم، دونمبیشتر...

بویم، بجهم، نچکم، نجهم، هرگزم، والیوم، ازهم، قانعم، خاطرم، حاضرم، آخرم، لاجرم، ساکتم، وایستم، شایستم، یادتم، خوابتم، تونستم، طلسمم، بسفتم، گرفتم، نسفتم، دونستم، پیراستم، ویراستم، دانستم، آراستم، بگریم، نگریم، نسترم، میگریم، برندم، نرندم، نهنبم، میبندم، بپلکم، علیکم، نپلکم، ورزیدم، بهلمبیشتر...

ضم، ذم، غمن، سمن، شمر، عمر، خمر، حمل، عمه، وخم، نخم، ضخم، زخم، بخم، شرم، غرم، گرم، کرم، نرم، خرم، نغم، رغم، شلم، نلم، ظلم، سلم، طعم، زعم، نجم، حجم، نظم، هضم، وزم، عزم، رزم، خزم، حزم، جزم، بزم، قومبیشتر...

دقایقم، مینوشتم، اخرشم، گناهشم، کنارشم، لایقم، معلمم، غیرتم، طلبم، موندنتم، اینورم، دیدنتم، آخرتم، گلدونم، دیروزم، تفریحم، سوالم، دنبالتم، سراغتم، نگاهیم، بیادتم، وفایم، فردایم، هلاکم، کمالم، غزالم، شرایطم، هراسم، اندازم، قرارتمبیشتر...

بازنهم، نفریبم، بازگذاریم، نسرایم، کلماتم، بیقرارتم، ماجرایم، بسوزانم، نسوزانم، پریزادم، بیارایم، نیاسایم، نیارایم، دربگرفتم، سرنگرفتم، درنگرفتم، دربرگرفتم، بازنگرفتم، فراگرفتم، نمیدونستمبیشتر...

انگیزاندیم، بپناهاندیم، نپناهاندیم، پناهاندیم، نگذراندیم، بدرخشاندیم، وابرهاندیم، بازبگرداندیم، بچشاندیم، بچرباندیم، بپروراندیم، برننهادیم، بازبستاندیم، فروننشاندیم، بازنماندیم، بازننهادیم، نوزاندیم، برگرداندیم، فرونیامدیم، فروبدادیمبیشتر...

بازگشت به بالا

زبان های دیگر:

en_us en_gb es pt_br fr it de nl ru uk pl cs sk hr sr bg sq ro hu fi sv el tr az eo sw id ko ja zh_hans

آیا چیزی را پیدا نمی کنید ویا چیزی آنطور که باید کار کند، کار نمی کند؟
به ما خبر دهید!

آیا این فرهنگ لغت قافیه را دوست دارید؟ ما را لایک کنید و به اشتراک بگذارید: