کوکی ها را مرور کنید

این صفحه از کوکی ها استفاده می کند ، تا ما بتوانیم بفهمیم که نتایج به دست آمده برای شما ، به اندازه کافی سریع بوده است. اطلاعات بیشتر تنظیم کوکی ها

قبول می کنم
تلفظ های جایگزین: غریبه (qaribeh)

قافیه ها برای: غریبه (qaribe)

قافیه ها: 215 نتایج

رقیبه، فریبه، نجیبه، عجیبه، لهیب، رقیب، نصیب، نشیب، فریب، غریب، نجیب، طبیب، همدیگه، نشنیده، دمیده، پریده، ندیده، رنجیده، شهید، مجید، شریک، نزدیک، نزدیکه، دریچه، تشویشه، همیشه، اندیشه، تکلیف، حریف، حدیث، انگیزه، عزیزه، انگیز، عزیز، لبریز، خلیج، دقیقه، رفیق، دریغ، تسکینه، کمینه، همینه، نبینه، سنگین، ترین، تقویم، تصمیم، تسلیم، نسیم، حریمبیشتر...

طیبه، شیبه، تیوب، تیوپ، عیده، ژیژک، غیژک، لینک، سینک، اینک، ریسک، دیسک، نیزک، میزک، میخک، سیخک، شیکه، میخکه، زیسته، ایسته، لینچ، اینچ، کیفچه، چیشه، ویسه، سیسه، ریسه، ایسه، ریوف، چیزِ، شیوه، جیزه، تیزه، میمه، تیمه، شیله، تیله، یابه، جیب، توبه، صبح، شبِ، شبه، لب، شب، تب، روبه، خوبه، چوب، خوببیشتر...

به، ب، دِ، ده، که، چه، شه، سه، زِ، ز، قبر، مه، یه، له، هه

پرفریب، خودفریب، نفریب، مفریب، یونیده، برتنیده، بردمیده، بوسیده، باریده، نچپیده، ندویده، برنتنیده، نفهمیده، نلمیده، نرمیده، ندمیده، نبلعیده، نبخشیده، نترسیده، نوزیده، نلغزیده، نسزیده، نپریده، ورپریده، رنجدیده، نرنجیده، نغلتیده، نتفتیده، نچربیده، آرمیده، آفریده، تشریک، کرویف، آخریشه، پرانگیزه، برانگیز، دردانگیز، باانگیزه، بادانگیز، رستمینهبیشتر...

برکشیده، نیونیده، برندمیده، بازآفریده، ننگریسته، بازنگریسته، باغمیشه، بهترینه، خوبترینه، زیباترین، خاکستریه، نمیفهمیه، ندرانیده، شکوفایی، هراسیده، دیوونگیمه، ظاهرفریب، ابوغریب، نذارغریبه، نرخشیده، ندرخشیده، ننگریده، نچریده، ستمدیده، ناشنیده، نارسیده، آسیبدیده، دنیادیده، نیارمیده، جهاندیدهبیشتر...

تنفرانگیز، غرورانگیز، اعجازانگیز، انزجارانگیز، ندرخشانیده، نهراسانیده، تنفرآمیز، تمسخرآمیز، تمردآمیز، غرورآمیز، افتخارآمیز، اجبارآمیز، اسرارآمیز، اقتدارآمیز، انتقادآمیز، استدعاآمیز، مداراآمیز، خودشکوفایی، مرکزگریز، نلولیده، نطلبیده، نسراییده، نهراسیده، نیاندیشیده، مجیدآبادی، پریشونیه، تجددطلب، تجاوزطلب، استعمارطلب، انحصارطلببیشتر...

قافیه های نزدیک: 190 نتایج

همیشه، آتیش، خورشید، نمیشه، بین، عاشق، قصه، لحظه، خنده، دوری، خونه، گوشه، سینه، دیده، سایه، خانه، تازه، خاطره، جاده، عاشقت، آهنگ، شکسته، طاقت، عادت، احساس، مردم، رفتن، بودن، آدم، بدون، تموم، دیوونه، بارون، ترانه، تمام، دیوانه، دختر، آخر، دنیای، دوبارهبیشتر...

دیگه، میشه، پیش، زیر، فکر، قصه، چشم، مثل، عشق، حس، گریه، دل، دلت، خواب، قلب، شده، خود، مگه، بعد، درد، اگه، یاد، دست، واسه، لحظه، روز، همه، غم، خونه، جون، جان، گل، پر، دور، سر، روی، توی، های، جای، دارهبیشتر...

منه، سحر، به، ده، که، ته، چه، سه، نه، مه، له، هفته، شبه، عطر، مثل، پر، سر، ور، مهر، دله، گل، دل، ول، هله، فکر، شکل، دیر، سیر، غیر، بین، زین، حیف، پی، دی، کی، نی، می، هی، سفر، قدربیشتر...

نازنین، محتاجیم، میذاریم، سرنوشته، آرامش، فرشته، منتظر، دلتنگی، آینده، آمده، وابسته، بهونه، زمونه، دیوونه، بارونی، ستاره، بهانه، افسانه، ترانه، اندازه، مثله، گریزه، کلیده، هلاکه، خاطرات، واکردنه، شکستن، وجودمه، آتیشمه، عاشقونهبیشتر...

تماشاییست، مهربونیم، همیشگیم، سلامتی، فراموشی، نداشتنه، سرونازه، آشنایه، متنفرم، انفجارم، کلماتم، ماجرایم، روبرومه، بلرزونه، قرارمونه، سرنگران، آرزوهامه، انگیزتره، امپراطوره، آرزوهایبیشتر...

انگیزاندیم، پناهاندیم، رهسپاریم، خیابوناییم، متولدشده، تذکردهنده، دستوردهنده، امیددهنده، دردسردهنده، نویددهنده، انتشاردهنده، استمراردهنده، اعتباردهنده، تقاضادهنده، براندازنده، برانگیزاننده، اونیکهمونده، پدیدارنموده، بازنمانده، بازننمایاندهبیشتر...

بازگشت به بالا

زبان های دیگر:

en_us en_gb es pt_br fr it de nl ru uk pl cs sk hr sr bg sq ro hu fi sv el tr az eo sw id ko ja zh_hans

آیا چیزی را پیدا نمی کنید ویا چیزی آنطور که باید کار کند، کار نمی کند؟
به ما خبر دهید!

آیا این فرهنگ لغت قافیه را دوست دارید؟ ما را لایک کنید و به اشتراک بگذارید: