کوکی ها را مرور کنید

این صفحه از کوکی ها استفاده می کند ، تا ما بتوانیم بفهمیم که نتایج به دست آمده برای شما ، به اندازه کافی سریع بوده است. اطلاعات بیشتر تنظیم کوکی ها

قبول می کنم
تلفظ های جایگزین: غم (!qame)

قافیه ها برای: غم (qam)

قافیه ها: 219 نتایج

نم، مم، جم، جمع، یم، چم، لم، فم، شم، رم، خم، رحم، شمع، هم، حم، دم، بم، کم، تم

ساقم، تاغم، شوقم، حلقم، زیم، شینم، تونم، هقم، سقم، رقم، حقم، نغم، باغم، عشقم، شلغم، بلغم، مدغم، کنم، روم، منم، تنم، ازم، دونم، جونم، اونم، بینم، جانم، بازم، مردم، گفتم، دلم، بشم، برم، قسم، نفسم، سرم، کردم، رفتم، هستم، مستم، دستم، خستم، بستم، قلبم، دوسم، شورم، دورم، دوستم، پیشم، میشمبیشتر...

قایقم، عاشقم، احمقم، رفیقم، عمیقم، اتاقم، سراغم، علاقم، میکنم، دلتنگم، بزنم، جهنم، وطنم، بیرنگم، میجنگم، میزنم، بمونم، هنوزم، دیوونم، میمونم، میدونم، میخونم، میتونم، آرومم، ببینم، نبینم، عزیزم، میبینم، گرفتم، میکشم، نشستم، بغلم، نفسم، میترسم، میکردم، باورم، مادرم، نمیشم، دلگیرم، بگیرم، بمیرم، میگیرم، میمیرم، خوشحالم، خیالم، احساسم، کنارم، شناختم، حواسم، سوارمبیشتر...

شقایقم، دقایقم، صحبتیم، بیفتیم، بنوشیم، کبودیم، رقصیدیم، ترسیدیم، خداییم، محتاجیم، میذاریم، آوازیم، آزادیم، نمیکنم، شنیدنم، نخمونم، بگذرونم، برگردونم، نمیدونم، نمیتونم، خانمانم، مقصرم، نتونستم، میدونستم، نمیکشم، سرگذشتم، همنفسم، نپرورم، نپرستم، فراموشم، مینویسم، میشمارم، انتظارم، روزگارم، بیخیالم، میسپارم، رفتارم، بیقرارم، نمیذارم، نبریدمبیشتر...

بکنوم، بگذاریم، میگذاریم، بشکافم، انفجارم، التهابم، میشکافم، بسرایم، کلماتم، ماجرایم، همیشگیم، مهربونیم، نوشیدیم، بیاییم، نشناسیم، آشیونم، بیخوابیمم، بتازونم، بفهمونم، نامهربونم، نیلوفرینم، عزیزترینم، تنهاترینم، ستارگانم، متنفرم، نمیدونستم، نتوانستم، بیقرارشم، بیقرارتم، انتظارتمبیشتر...

آدمیزادم، فرانگرفتیم، نشکافیم، رهسپاریم، خیابوناییم، خواهشمندیم، نپراکندیم، بیخودیم، میرقصونیم، پانتومیم، بربگردیدیم، نفلسفیدیم، فرونگذاردیم، انگیزاندیم، بپناهاندیم، نپناهاندیم، پناهاندیم، نگذراندیم، بدرخشاندیم، وابرهاندیم، بازبگرداندیم، بچرباندیم، بازنماندیم، بازننهادیم، فرونیامدیم، بربیفشاندیم، بگریزاندیم، نمیذاشتیم، بازننمایاندیم، بنمایاندیمبیشتر...

قافیه های نزدیک: 190 نتایج

ضم، ذم، غمن، سمن، عمر، شمر، خمر، حمل، عمه، وخم، نخم، ضخم، زخم، بخم، غرم، نرم، شرم، خرم، گرم، کرم، نغم، رغم، نلم، ظلم، شلم، سلم، زعم، طعم، نجم، حجم، عزم، نظم، وزم، جزم، رزم، خزم، هضم، حزم، بزم، قومبیشتر...

هوشم، طعم، عمرم، چشمم، شوم، زنم، شبنم، همدم، خونم، روزم، موندم، اینم، گلم، خوشم، خوردم، کشم، مریم، ترکم، ترسم، ترم، دردم، گشتم، گویم، پوشم، گیرم، میرم، نیستم، عالم، حالم، باشم، واسم، یارم، کارم، دارم، داشتم، خواستم، بهم، محکم، خواهم، باهمبیشتر...

افتیم، بکنم، نکنم، میهنم، مدیونم، خندونم، جبینم، میشینم، بارانم، دلخورم، بشمرم، سرشتم، نرسم، میرسم، عالیم، شکستم، نکردم، نشکستم، سرمستم، نبستم، میگردم، فقیرم، لباسم، میارم، بذارم، دلدارم، نباشم، قرارم، فرارم، ندارم، رفتارم، میدارم، بیدارم، میذاشتم، نگاهم، اومدم، آمدم، وجودم، نبودم، نمیگمبیشتر...

غزالم، آوردیم، شنفتیم، پرستیم، چشیدیم، درگیریم، اسیریم، تقدیریم، فرداییم، فریادیم، ناپیدام، مهربونم، آخرشم، آرامشم، نمیکردم، آتیشم، نمیزارم، آفریدم، عاشقتم، آغوشتم، خیالتم، محبتم، خواستتم، دیوونتم، حقیقتم، خاطراتم، بلورم، شمریم، دعوتیم، بپوشیمبیشتر...

نگذاریم، نمیمونیم، نمیذاریم، نمودیم، نمیتوانم، نمیشکستم، نمیشناختم، شکافتم، نمیذاشتم، برنگردیم، افکندیم، چرخیدیم، چسبیدیم، بگشایم، بابایم، بسازونم، بچرخانم، اینستاگرم، روسیاترم، بالاترمبیشتر...

نپلاساندیم، بازبیاموزیم، بیاموزیم، لولیدیم، نطلبیدیم، نپناهیدیم، بربتنیدیم، بربدمیدیم، بگسترانیدیم، فروبنشانیم، بازنمانیم، بازننمایانیم، نیمدونم، بازننمایانم، بپناهاندم، نپناهاندم، بازننهادم، بازننمایاندم، نلولیدم، التماستمبیشتر...

بازگشت به بالا

زبان های دیگر:

en_us en_gb es pt_br fr it de nl ru uk pl cs sk hr sr bg sq ro hu fi sv el tr az eo sw id ko ja zh_hans

آیا چیزی را پیدا نمی کنید ویا چیزی آنطور که باید کار کند، کار نمی کند؟
به ما خبر دهید!

آیا این فرهنگ لغت قافیه را دوست دارید؟ ما را لایک کنید و به اشتراک بگذارید: