قافیه ها برای: غیرجنسی (!gheyre!jensee)

قافیه ها: 283 نتایج

ریلکسی، دهشگری، سنگسری، سنگلجی، غیرعلمی، فلزگری، مهرابی، پیگردی، بریندلی، بهینگی، سفیدگری، سپیدگری، غیرعلمی، سیمگری، احیاگری، اخلالگری، ارشادگری، اسکاتلندی، اشغالگری، اغفالگری، اغماضگری، افرازگری، الهامگری، اهمالگری، ترازگری، حسابگری، زداگری، ستامگری، سنانگری، عصیانگری، غربالگری، نگارگری، وداعگری، پیکارگری، درفشگری، سپرگری، سپهبدی، فلزگری، پیوندگریبیشتر (قافیه های نزدیک)...

الکسی، بکسی، ریلکسی، لکسی، گلکسی، بابیه، بخشکی، بدلی، برندی، بسفتی، بقلی، بهلی، بپختی، بپلکی، بگری، تسری، تسلی، تگری، ریدلی، زلفعلی، صفرقلی، غیرعلمی، فسقلی، قلعگری، مسهلی، مهرابی، هشتگردی، ویگلی، پرمهری، پیگردی، کیکی، گردشگری، گلبهی، دوجنسی، گلکسی، آلکسی، الکسی، بادقیسی، تاکسی، گالکسی، لوکسی، نحسی، پروکسیبیشتر (قافیه های نزدیک)...

between_paragraphs_1

ارثی، ارثیه، انسى، جنسی، حرصى، حسى، حسی، ريسى، قیسی، مرسی، مسی، هسی، کسی، کِسی، ابری، ابی، اسمی، بدی، بری، بشی، بعدی، بنی، بگی، حرفی، خاکی، خشکی، خیری، خیلی، دلی، دهی، رندی، زخمی، زشتی، سحری، سری، سیلی، شعری، طفلکی، طفلی، عشقی، علمی، عیبی، عیدی، عینی، فکری، قبلی، قسطی، قلی، لیلی، مجری، مشکی، مهدی، مهری، میلی، نمی، نگی، هلی، چشمی، کتابی، گردی، گری، گلی، یکیبیشتر...

سی، ای، ایه، برقی، به یه، بى، بي، بي ی، بی، تى، تی، جی، حسنی، حسنیه، خی، دی، ذی، زی، شی، شیعی، شیهه، فی، قوشى، قى، كي، لی، می، نی، ِ بی، ِ چی، چى، چي، چی، ژی، کي، کی، گی، ی یهبیشتر (قافیه های نزدیک)...

ارتشبدی، پرسشگری، کولیگری، تصویرگری، شمشیرگری، گزینشگری، خاموشگری، نکوهشگری، پژوهشگری، آرامگری، آزارگری، آغازگری، آمارگری، ایثارگری، بهارقلی، بیدارگری، تراوشگری، حسابگری، درمانگری، مسافربری، نمایشگری، نگارگری، وداعگری، پیمایشگری، روشنفکری، سپرگری، سپهبدی، پرورشگریبیشتر (قافیه های نزدیک)...

between_paragraphs_2

مسافربری، مقصریابی، جستجوگری، دریاگرفتگی، صداگرفتگی، خورشیدگرفتگی، اردبهشتی، دودگرفتگی، گازگرفتگی، پرحوصلگی، غیرواقعی، دربرنگرفتی، پاکدشتی، کوهدشتی، فراملیتی، روانپزشکی، بلندهمتی، صاحبخانگی، برافراشتی، بربیفراشتی، بدمعاملگی، بشکافتی، فراواقعی، نشکافتی، بدخدمتی، فرانگرفتیبیشتر (قافیه های نزدیک)...

افروزندگی، خورشیدگرفتگی، بسردرآمدگی، میرابراهیمی، مقصودجویی، پیکرتراشی، گهرتراشی، برادرخواندگی، آزاردهندگی، تغییردهندگی، مهارگسستگی، برنگردوندی، شهرنشینی، آخراندیشی، افتخارآفرینی، لباسشویی، گلخونهنذاری، ارزشمندی، بپروراندی، تاریخمندی، تکرارناشدنی، عزیزمحمدی، غیرتمندی، قدرتمندی، قلقشندی، محمدمهدی، مهارناشدنی، پیکرتراشیبیشتر (قافیه های نزدیک)...

between_paragraphs_3

توروتنهانمی، فروننشاندی، افتخارآفرینی، سپس رفتگىء بينى، قراى طيلسانى، هزارتومانی، پیغاماپیغامی، کالسکه بخار سازی، ک‍ﮩ‍ین نامه یزدانی، بازننمایاندی، خاکسترنشینی، سوگند اسوگندی، محرم اسرار منی، چادر پوش قلندری، چادرنشینی، گلو فرو آمدگیبیشتر (قافیه های نزدیک)...

خاکسترنشینیبیشتر (قافیه های نزدیک)...

دو خادم حبشى و رومى

قافیه های نزدیک: 255 نتایج

سپرگری، وداعگری، اخبارنویس، شعارنویس، خردستیز، سیمگری، پیرچشمی، زیرنویس، کوچگری، پرسشگری، پرمهری، کرنشگری، گلبهی، گلبدین، خودفریب، تندنویس، بادقیسی، بالابری، تاجیکی، راهبگی، سازشگری، کاوشگری، ظاهرفریب، پاکنویس، ارتشبدی، دستگردی، نخبگی، نقشگری، چرخشگری، چرخگری، دربرفتیم، نقدستیز، نقدنویسبیشتر...

between_paragraphs_4

ریدلی، مهرابی، الشیخ، بخیر، تغیر، ببریم، ببرین، بدهیم، برفتیم، بکردیم، تببین، گلبدین، یوجین، بخرید، برسید، بشنید، بشوید، بکشید، بگرید، پرفریب، بابیت، ببریز، پرستیز، ببریش، بگریست، سندنویس، ایرلندی، بیفسری، سیبری، میبدی، میبریم، یوجین، میرسید، میکشید، زیرنویس، خوابیه، تسلی، دودلی، ویکی، خودفریب، راهبگی، مسافربری، نگارگری، شایستیم، بازخرید، نحسی، تشنگی، دستگردی، زغالچی، نبری، نجفعلی، نگردی، همفکری، سربگیر، نخیر، نرفتیم، وررفتیم، نشوید، نکشید، مستیزبیشتر...

حسی، شعری، بمیر، بگیر، خیر، دلگیر، شیخ، غیر، ببین، بدین، بریم، برین، بشیم، بشین، بنشین، بچین، بگیم، رفتیم، نشین، نفرین، نگین، چنین، کردیم، بگید، رسید، سفید، سپید، شنید، فریب، کشید، کلید، بلیط، کبریت، بریز، خلیج، گلریز، بنویس، حیف، خویش، دریغبیشتر...

between_paragraphs_5

تیر، خیر، دیر، زیر، سیر، شیر، میل، پیر، گیر، ی، ایم، این، بین، تیم، دین، ریم، زین، شیم، مریم، چین، گریم، بید، دید، سیب، عید، تیک، ریز، میز، نیز، چیز، گیج، بیش، تیغ، خیس، نیس، نیست، هیچ، پیش، پیچ، کیستبیشتر...

ناجیگری، وحشیگری، آمیزگری، سپیدگری، آشوبگری، دستورنویس، آزمایشگری، ایرانگردی، حسابگری، دستانگری، زدایشگری، سامانگری، سگالشگری، عصیانگری، اخبارنویس، دیوارنویس، روشندلی، روشنفکری، درنگرفتیم

صداگرفتگی، خورشیدگرفتگی، اردبهشتی، برگشتید، غیرواقعی، محافظتی، شکم گرفتگی، بلندهمتی، تنك حوصلگی، برافراشتید، بربیفراشتید، بدمعاملگی، بی ملاحظگی، بشکافتید، نشکافتید، بدخدمتی، نا مميزی، ایرادتراشی، پیکرتراشی، خودآزاری، دورافکندگی، سازماندهی، پاکدشتی، محمدحسین، آتشفشانی، جانمازآبکشی، دولتیاری، اعجازآفرین، افتخارآفرین، آزادمنشی، بازارگرمی، بلندهمتی، ضربعلی، نگهدارندگیبیشتر...

between_paragraphs_6

ده مسكن ادريش، ورق زير نگين، پیکرتراشی، گهرتراشی، اعتبارآفرین، اعتمادآفرین، افتخارآفرین، هندوی دريا نشين، فروننشانید، شهرنشینی، بازبستاندید، بازخواندید، لباسشویی، ارزشمندی، قدرتمندی، پیکرتراشی، افتخارآفرین، بازننهادید، بپروراندید

توروتنهانمی، فروننشاندی، فروننشاندید، هزارتومانی، خاکسترنشینی، چادرنشینی، قدرتمندترین، بازننمایاندید

بشويكهٴ ابراهيم، خاکسترنشینی

بازگشت به بالا

زبان های دیگر:

en_gb en_us es pt_br fr it de nl sv fi ru uk pl cs sk hr sr bg sq ro hu el tr az kk eo sw id ko ja zh_hans

آیا چیزی را پیدا نمی کنید ویا چیزی آنطور که باید کار کند، کار نمی کند؟
به ما خبر دهید!

آیا این فرهنگ لغت قافیه را دوست دارید؟ ما را لایک کنید و به اشتراک بگذارید: Like us on Facebook

results_right
results_after_content