کوکی ها را مرور کنید

این صفحه از کوکی ها استفاده می کند ، تا ما بتوانیم بفهمیم که نتایج به دست آمده برای شما ، به اندازه کافی سریع بوده است. اطلاعات بیشتر تنظیم کوکی ها

قبول می کنم

قافیه ها برای: فرشتس

قافیه ها: 119 نتایج

تلکس، اریکس، ریلکس، کریوس، مریوس، سروانتس، فرانتس، فریادرس، سربازرس، محصص، کارتکس، نایلکس، القصص، مایوس، لایوس، هاینس، لورنس، کورتکس، پیرس، فیلیپس، کریسمس، ماریوس، وابستس، کنیتکس، مقدس، مستحدث، تحدث، توهرکس، لوپس، دوبلکس، کانکس، زیراکس، سیناپس، مقتبس، خرمگس، پرنفس، دردسترس، پرهوس، نانجس، نورس، منبعث، قومس، مقرنس، ملتمس، والشمس، مستخلص، مرخص، آندلس، صدارس

بتس، مدرس، بکس، سپس، دیگس، قصص، کروس، ملوث، دیررس، برس، گیتس، میکس، بیکس، هیچکس، بیلکس، چیپس، پیشرس، تیررس، شوتس، کوتس، هفتس، خستس، بستس، لوتس، مونتس، اطلس، شدس، اقدس، عدس، مسدس، دادرس، فایدس، هرکس، اونکس، گوپس، ناکس، فاکس، ساکس، واپس، مگس، ملبس، ازبس، محبس، مبحث، عبث، نفَس، نفس، قفس، دسترس، اشعثبیشتر...

دس، کس، پس، پَس، گس، بَس، بس، بحث، مس، خس، هس

تلفکس، ازپس، خرمقدس، پورمقدس، نامقدس، درازنفس، بوالهوس، متشخص، بالاخص

قافیه های نزدیک: 190 نتایج

فرداست، طعمش، روانسر، عمرولیث، جهانبخش، نشکست، ورشکست، ننشست، نپیوست، نادلچسب، فایدست، کاربست، عاشقاست، خاطرست، تیکست، خورنشست، گرفتست، میشکست، بپیوست، پیرکس، غریبست، کشیدش، کنیمش، کشندست، زبردست، پرندست، فرودست، نبودست، بوداپست، دیواربست، بازبجست، بدمست، آدماست، بهونست، دیوونست، بپرست، نپرست، مپرست، سرپرست، زرپرستبیشتر...

ریوس، ببست، چشمست، مهرست، برست، ویلسن، بچسم، بوسم، هنسی، برقص، هابس، لوکس، فوکس، کرکس، بترس، فیکس، دیونس، هاکس، ماکس، باکس، موسس، انفس، هوس، نجس، نرجس، جرجس، شعث، دونس، خنس، شمس، اونس، ملخص، کرس، مخلص، ملس، غلس، مرس، خرس، جرس، ارسبیشتر...

نص، قصد، کسب، حسب، اسب، چسم، خصم، رسم، فسخ، نسخ، مسخ، دسر، کسر، جسر، نصر، نسر، نثر، حصر، عصر، فصل، وصل، غسل، نسل، سنسی، مسح، تفس، طرفس، نفس، نقص، رقص، حدس، طبس، لبس، حبس، بعث، کنس، جنیس، طمث، شمس، لمسبیشتر...

برگش، دفترش، صورتش، دیدنش، دقایقش، درگاهش، دستانش، تمامش، جمالش، اخلاقش، شرابش، قربونش، حضورش، سکوتش، هیکلش، حاصلش، امیدش، مسیرش، بپزیدش، ببریدش، مزنیدش، مبریدش، بلدیمش، زبونیاش، عاقبتش، جنسیتش، لحظاتش، اثراتش، نمیادش، فراموششبیشتر...

دلواپسش، لیاقتش، متنفرم، اعتمادبخش، اعتمادش، بیخیالش، خاطراتش، احساساتش، تهدیدش، مهربونیاش، اولین، آذرخش، نکومنش، بزرگمنش، بشکنمش، افروزمنش، فخارمنش، رجامنش، ایرانمنش، کیامنشبیشتر...

آدمیزادم، امیرالمومنین، محمودرامتین، نمیفهمیم، رهسپاریم، خیابوناییم، خواهشمندیم، نپراکندیم، میترکونیم، برگشودیم، بیخودیم، خوابوندیم، میرقصونیم، فرونگذاردیم، فروبگذاردیم، بترکاندیم، نترکاندیم، نچرخاندیم، بشوراندیم، انگیزاندیمبیشتر...

بازگشت به بالا

زبان های دیگر:

en_us en_gb es pt_br fr it de nl ru uk pl cs sk hr sr bg sq ro hu fi sv el tr az eo sw id ko ja zh_hans

آیا چیزی را پیدا نمی کنید ویا چیزی آنطور که باید کار کند، کار نمی کند؟
به ما خبر دهید!

آیا این فرهنگ لغت قافیه را دوست دارید؟ ما را لایک کنید و به اشتراک بگذارید: