کوکی ها را مرور کنید

این صفحه از کوکی ها استفاده می کند ، تا ما بتوانیم بفهمیم که نتایج به دست آمده برای شما ، به اندازه کافی سریع بوده است. اطلاعات بیشتر تنظیم کوکی ها

قبول می کنم
تلفظ های جایگزین: قدم (!qedam)

قافیه ها برای: قدم (!qadam)

قافیه ها: 220 نتایج

ندم، عدم، صدم، زدم، خدم، بدم، ادم، یکدم، نزدم، مقدم، کندم، دندم، خندم، بندم، همدم، گردم، کردم، هردم، سردم، زردم، دردم، رفتم، گشتم، هستم، مستم، دستم، خستم، بستم، پرتم، تنگم، نگم، مرگم، شبنم، صبرم، قلبم، لبم، شبم، کمکم، اشکم، درکم، ترکم، محکم، حکم، پرچم، چشمم، حرفم، کشم، کسم، قسم، نفسمبیشتر...

بعدم، بزدم، نقدم، اومدم، آمدم، بکندم، بخندم، ببندم، نکندم، نخندم، بیفکندم، بگردم، بکردم، نگردم، نکردم، سرکردم، برکردم، سردردم، میگردم، میکردم، بیفسردم، بازگردم، واکردم، برفتم، بگشتم، زدستم، ببستم، وررفتم، دررفتم، نگشتم، میگشتم، بازگشتم، بتمرگم، تمرگم، نجنگم، نابرم، برابرم، بترکم، نترکم، بترسم، میرقصم، بشوم، برنجم، مهاجم، نازم، نرنجم، برقم، بتنم، بلمم، بدممبیشتر...

دم، تم، بم، کم، چم، فم، شم، شمع، جم، جمع، غم، نم، مم، یم، لم، رم، خم، رحم، هم، حم

بستردم، نریدم، هرچقدم، بربکردم، وابکردم، مرددم، بربدم، افگندم، فرمودم، زدودم، سوزوندم، میومدم، میاوردم، اهوندم، خشکاندم، ترشاندم، گماردم، گریاندم، بچلاندم، چراندم، بازدم، چکاندم، تپاندم، دواندم، جهاندم، نشاندم، افشاندم، پراندم، غراندم، رنجاندم، نستاندم، ورآمدم، درآمدم، نگزاردم، دردادم، رویاندم، جوشاندم، پوساندم، خیساندم، ایستاندمبیشتر...

بربخوردم، سوزاندم، بدکردم، بازندم، بیاوردم، خوانندم، بفرمودم، نفرمودم، نبمودم، باخودم، نیاسودم، نمکیدم، بترشاندم، نخشکاندم، نترشاندم، بازگذاردم، بنشاندم، بفشاندم، ترکاندم، چرخاندم، بربگماردم، شوراندم، وابماندم، مالاندم، بچپاندم، بپراندم، بخنداندم، برنجاندم، نتکاندم، درنماندمبیشتر...

نسوزاندم، گذروندم، بربیاوردم، بازبیاوردم، برنگشودم، برگشودم، نپیمودم، بیازمودم، برنتابیدم، فرونگذاردم، فروگذاردم، فروبگذاردم، بترکاندم، بچسباندم، نترکاندم، نگنجاندم، نچسباندم، فرونشاندم، فروبنشاندم، بشوراندم، انگیزاندم، بمالاندم، بپناهاندم، نپناهاندم، نمالاندم، نگذراندم، دربماندم، ندرخشاندم، بازبگرداندم، بپروراندمبیشتر...

قافیه های نزدیک: 190 نتایج

گردم، خطم، چترم، هستم، بختم، سنگم، رنگم، جنگم، برگم، نبضم، رقصم، قصم، نشم، ترسم، بسم، شوم، روم، زمزم، مغزم، ازم، رنجم، معلم، رقم، حقم، شلغم، بلغم، ننم، منم، صنم، سنم، زنم، جنم، تنم، فهمم، غمم، دمم، نیم، مریم، سَرَم، مرهمبیشتر...

گذشتم، بشکستم، شکستم، نشستم، نشکستم، سرمستم، نبستم، دلتنگم، بیرنگم، میجنگم، دلکم، نفسم، میترسم، میروم، خودمم، بکنم، بزنم، جهنم، وطنم، نتنم، نلمم، ندمم، بودنم، میهنم، میزنم، میرمم، آهنم، تکلم، پرجرم، بقلم، ببلعم، بسرم، بگذرم، بدرم، ببرم، بچرخم، متکلم، بغلم، نسلم، نبلعمبیشتر...

ضم، ذم، سمن، غمن، شمر، خمر، عمر، حمل، عمه، بخم، وخم، ضخم، زخم، نخم، گرم، کرم، شرم، غرم، نرم، خرم، نغم، رغم، شلم، سلم، ظلم، نلم، طعم، زعم، نجم، حجم، بزم، وزم، جزم، نظم، رزم، خزم، هضم، حزم، عزم، قومبیشتر...

فروکردم، نمیگردم، نمیکردم، نگذشتم، سرگذشتم، بنشستم، رهتم، دربرفتم، ننشستم، محبتم، نپرستم، خواستتم، دیونتم، فرورفتم، دیوونتم، ویرونتم، آلودتم، نمیبستم، حقیقتم، رفیقتم، نواختم، خواهتم، ابرکم، همنفسم، دلواپسم، اصلانشم، تهاجم، بشنوم، متهاجم، بیندازمبیشتر...

نمایاندم، برتاباندم، برنمیگردم، منتظرتم، برنگشتم، نمیشکستم، اسیرتم، گناهتم، شکافتم، هلاکتم، انتظارتم، نگرانتم، نسپارتم، نمیذاشتم، دلیلشم، نگرانشم، بیقرارشم، گذرونم، بسوزونم، عموجونمبیشتر...

برنگرداندم، بگستراندم، برننهادم، بازبستاندم، فروننشاندم، نپروراندم، بازنماندم، بازننهادم، بازنستاندم، فرونیامدم، فروبدادم، نمیخوادم، بربیفشاندم، برافشاندم، بازنهادم، بقبولاندم، بازخواندم، بگریزاندم، بازننمایاندم، بشناساندمبیشتر...

بازگشت به بالا

زبان های دیگر:

en_us en_gb es pt_br fr it de nl ru uk pl cs sk hr sr bg sq ro hu fi sv el tr az eo sw id ko ja zh_hans

آیا چیزی را پیدا نمی کنید ویا چیزی آنطور که باید کار کند، کار نمی کند؟
به ما خبر دهید!

آیا این فرهنگ لغت قافیه را دوست دارید؟ ما را لایک کنید و به اشتراک بگذارید: