کوکی ها را مرور کنید

این صفحه از کوکی ها استفاده می کند ، تا ما بتوانیم بفهمیم که نتایج به دست آمده برای شما ، به اندازه کافی سریع بوده است. اطلاعات بیشتر تنظیم کوکی ها

قبول می کنم
تلفظ های جایگزین: قسم (qesm), قسم (!qesam)

قافیه ها برای: قسم (!qasam)

قافیه ها: 220 نتایج

قصم، کسم، بسم، نفسم، رقصم، حبسم، لمسم، ترسم، هستم، مستم، دستم، خستم، بستم، مغزم، ازم، اشکم، پرچم، چشمم، حرفم، کشم، رفتم، گشتم، شوم، روم، تنگم، نگم، مرگم، شبنم، صبرم، کندم، دندم، بندم، همدم، قدم، صدم، زدم، گردم، کردم، سردم، زردم، دردم، بدم، ادم، قلبم، لبم، شبم، کمکم، درکم، ترکم، محکمبیشتر...

نفسم، میرقصم، بترسم، زدستم، ببستم، نازم، برفتم، بگشتم، وررفتم، دررفتم، نگشتم، میگشتم، بازگشتم، بشوم، برنجم، مهاجم، نرنجم، بتمرگم، تمرگم، برقم، بکندم، بخندم، ببندم، بعدم، بزدم، بکردم، نجنگم، نابرم، برابرم، نکندم، نخندم، نقدم، نگردم، سرکردم، برکردم، سردردم، اومدم، بیرنگم، میجنگم، بیفکندم، بیفسردم، بازگردم، واکردم، بترکم، بتنم، بلمم، بدمم، نترکم، نتنم، نلممبیشتر...

چم، فم، شم، شمع، جم، جمع، غم، دم، بم، کم، نم، مم، تم، یم، لم، رم، خم، رحم، هم، حم

همنفسم، دلواپسم، نمیترسم، بنشستم، ننشستم، نپرستم، نمیبستم، بیندازم، نگذشتم، سرگذشتم، دربرفتم، فرورفتم، اصلانشم، الانشم، تهاجم، بشنوم، متهاجم، مرددم، برنگردم، فروکردم، سوزوندم، میومدم، اهوندم، نمیگردم، نمیکردم، برمیگردم، بازدم، درآمدم، ابرکم، رهتم، محبتم، برگشتنم، خواستتم، میشکونم، بیرحمم، سوزوندنم، دیونتم، دیوونتم، ویرونتم، آلودتمبیشتر...

نمیشکستم، دلیلشم، نگرانشم، بیقرارشم، بربخوردم، سوزاندم، بدکردم، بازندم، خوانندم، نبمودم، باخودم، نیاسودم، برنمیگردم، نترشاندم، بنشاندم، بفشاندم، چرخاندم، وابماندم، بپراندم، برنجاندم، نمایاندم، برتاباندم، منتظرتم، برنگشتم، اسیرتم، گناهتم، شکافتم، هلاکتم، گذرونم، بسوزونمبیشتر...

ارامشم، نسوزاندم، گذروندم، بربیاوردم، بازبیاوردم، برنگشودم، برگشودم، نپیمودم، بیازمودم، برنتابیدم، فرونگذاردم، فروگذاردم، بترکاندم، نترکاندم، نگنجاندم، نچسباندم، فرونشاندم، فروبنشاندم، بشوراندم، انگیزاندم، بمالاندم، بپناهاندم، نپناهاندم، نمالاندم، دربماندم، ندرخشاندم، بازبگرداندم، بپروراندم، برننهادم، بازبستاندمبیشتر...

قافیه های نزدیک: 190 نتایج

هستم، نبضم، زمزم، نشم، رنجم، سنگم، رنگم، جنگم، برگم، معلم، رقم، حقم، شلغم، بلغم، یکدم، خندم، ندم، گردم، هردم، حکم، ننم، منم، صنم، سنم، زنم، جنم، تنم، فهمم، سهمم، غمم، دمم، خطم، چترم، پرتم، بختم، نیم، مریم، سَرَم، مرهم، درهمبیشتر...

میترسم، بشکستم، شکستم، نشستم، نشکستم، سرمستم، نبستم، گذشتم، میروم، دلتنگم، بگردم، نکردم، میگردم، میکردم، آمدم، خودمم، دلکم، بکنم، بزنم، جهنم، وطنم، ندمم، بودنم، میهنم، میزنم، میرمم، آهنم، تکلم، پرجرم، بقلم، ببلعم، بسرم، بگذرم، بدرم، ببرم، بچرخم، متکلم، بغلم، نسلم، نبلعمبیشتر...

ضم، ذم، سمن، غمن، شمر، خمر، عمر، حمل، عمه، ضخم، زخم، وخم، بخم، نخم، شرم، گرم، غرم، کرم، نرم، خرم، نغم، رغم، سلم، ظلم، شلم، نلم، زعم، طعم، نجم، حجم، وزم، جزم، بزم، نظم، رزم، خزم، هضم، حزم، عزم، قومبیشتر...

دلواپسم، میپرستم، بگذشتم، گفتنشم، دیوونشم، میطلبم، میاوردم، بیتم، عاقبتم، دلبرکم، بشکونم، شکستنم، جهنمم، شرمندتم، خوندنم، نبودنم، نمیکنم، نمیزنم، شنیدنم، رسیدنم، نمیفهمم، وضعیتم، حقیقتم، رفیقتم، گداختنم، شهامتم، سعادتم، نواختم، خواهتم، پیراهنمبیشتر...

فروبروم، بفرمودم، نفرمودم، نمکیدم، بترشاندم، ترکاندم، شوراندم، مالاندم، بخنداندم، درنماندم، نترساندم، نگرداندم، قبولاندم، بشتاباندم، عموجونم، میسوزونم، آشیونم، بسازونم، ناوینم، بالینمبیشتر...

فروبگذاردم، بچسباندم، بگستراندم، نگذراندم، فروننشاندم، نپروراندم، بازنماندم، بازننهادم، بازنستاندم، فرونیامدم، فروبدادم، نمیخوادم، بربیفشاندم، برافشاندم، بازنهادم، بقبولاندم، بازخواندم، بگریزاندم، بازننمایاندم، بشناساندمبیشتر...

بازگشت به بالا

زبان های دیگر:

en_us en_gb es pt_br fr it de nl ru uk pl cs sk hr sr bg sq ro hu fi sv el tr az eo sw id ko ja zh_hans

آیا چیزی را پیدا نمی کنید ویا چیزی آنطور که باید کار کند، کار نمی کند؟
به ما خبر دهید!

آیا این فرهنگ لغت قافیه را دوست دارید؟ ما را لایک کنید و به اشتراک بگذارید: