کوکی ها را مرور کنید

این صفحه از کوکی ها استفاده می کند ، تا ما بتوانیم بفهمیم که نتایج به دست آمده برای شما ، به اندازه کافی سریع بوده است. اطلاعات بیشتر تنظیم کوکی ها

قبول می کنم

قافیه ها برای: لرزه

قافیه ها: 212 نتایج

قرضه، عرضه، پرزه، هرزه، مرزه، شرزه، مزه، لحظه، غمزه، سبزه، کره، پره، سره، دره، تره، بره، غرقه، اگرچه، هرچه، پرسه، گرده، کرده، پرده، زرده، برده، ضربه، خرابه، بلکه، زخمه، کله، دله، بله، حلقه، تلخه، پنجه، سخته، تخته، بخته، لنگه، تنگه، کنه، صحنه، تنه، بنه، خانه، همه، زهره، شماره، گنده، کندهبیشتر...

نلرزه، میرزه، حشره، حنجره، یکطرفه، اگرچه، سپرده، پرورده، آورده، آزرده، هولیه، مصطلح، هیله، بیله، شکنجه، برنجه، غفیله، منجیله، نفله، مغلطه، شلخته، قایله، تخمچه، کشنده، برنده، بلنگه، برهنه، بنفشه، دلمه، زمزمه، ضدحمله، نشماره، شونده، رونده، زننده، رقصنده، پرنده، میرنده، پاینده، آینده، بازنده، عشقه، دغدغه، پربذله، پرجذبه، مارزده، باجذبه، دوکچه، پیوسته، دلبستهبیشتر...

زه، اه، له، نه، مه، جه، چه، سه، که، ده، ته، به

نمیلرزه، ابوحمزه، سراپرده، فراورده، درآورده، برآورده، فیتیله، ابوسلمه، باعجله، فرستنده، شنونده، بندرلنگه، آورنده، فروزنده، افروزنده، اندوزنده، ستیزنده، انگیزنده، رباینده، شمارنده، بامنه، ستاینده، خرامنده، سپارنده، بخشاینده، فرساینده، فزاینده، سراینده، پراکنده، پناهنده، رساننده، برازنده، بالاتنه، مالارمه، افزاینده، ذوزنقه، متنبه، دلشکسته، سرشکسته، اهستهبیشتر...

گردآورده، ترمزکننده، محدودکننده، برخوردکننده، نقدکننده، صادرکننده، خرسندکننده، دلسردکننده، اثرکننده، خبرکننده، خوشبوکننده، خشنودکننده، محصورکننده، مسدودکننده، پرهیزکننده، تعمیرکننده، تحقیرکننده، تبعیدکننده، تشدیدکننده، تجدیدکننده، جداکننده، اظهارکننده، ارشادکننده، احیاکننده، عطاکننده، خطاکننده، اداکننده، تیمارکننده، دیدارکننده، بیدارکنندهبیشتر...

ترددکننده، صعودکننده، تظاهرکننده، منتشرکننده، منزجرکننده، تفسیرکننده، تسخیرکننده، تاییدکننده، مساعدکننده، ابرازکننده، انکارکننده، تکرارکننده، اصرارکننده، متقاعدکننده، مهارکننده، گفتگوکننده، وانمودکننده، آرزوکننده، ناامیدکننده، استوارکننده، واگذارکننده، احترازکننده، اتخاذکننده، انتقادکننده، اتکاکننده، برقرارکننده، امیدوارکننده، پدیدارکننده، تقاضاکننده، تماشاکنندهبیشتر...

قافیه های نزدیک: 190 نتایج

خاره، مردانه، شرحه، طرفه، صرفه، برگه، ترکه، خلسه، رخنه، شله، تله، غلطه، صخره، بلده، گنجه، رنجه، پخته، دهه، قمه، دمه، حمله، ژنده، دنده، خنده، بنده، شمرده، طعنه، دشنه، لطمه، نعره، جعبه، رژه، دجله، حجله، قطره، حشره، سجده، زجه، جذبه، خفهبیشتر...

ابره، شمرده، گسترده، عجله، کننده، نوازنده، الهه، کشنده، سکنه، جمجمه، ترجمه، پرکنده، پرونده، رمنده، بخشنده، درنده، برنده، لبخنده، پنجشنبه، سوزنده، امنه، آمنه، زاینده، افکنده، آکنده، راننده، ارزنده، بدرقه، بلوکچه، دشکچه، تشکچه، فلسفه، قفسه، مترشحه، سرگشته، برگشته، نجسته، خوکچه، نیزکچه، میزچهبیشتر...

سحر، ذهن، ملح، منه، فقه، فصح، هفته، ربح، ذبح، شبه، ز، یه، مه، چه، شه، سه، که، به، عطر، مثل، مهر، سر، پر، هله، ول، دله، گل، دل، فکر، غیر، سیر، دیر، بین، حیف، هی، نی، می، کی، پی، سفربیشتر...

نازپرورده، متوجه، صیدکننده، کورکننده، سیرکننده، بازکننده، گشادکننده، پرورنده، پرستنده، وازننده، پژوهنده، برخورنده، گزیننده، گریزنده، نشیننده، پذیرنده، گشاینده، گسارنده، گزارنده، درافکنده، گدازنده، پردازنده، پیراینده، ذوزنقه، سرشکسته، ورشکسته، تیرکچه، دوطرفه، پیازچه، ناشایستهبیشتر...

تمیزکننده، دایرکننده، خطرکننده، نفوذکننده، محسورکننده، تولیدکننده، تقریرکننده، تحدیدکننده، نشخوارکننده، اجراکننده، بناکننده، ایرادکننده، ایجادکننده، آغازکننده، آشکارکننده، آزادکننده، حاشاکننده، خبردهنده، فرآورنده، برافروزندهبیشتر...

گردآورنده، فشارآورنده، پدیدآورنده، اثرپذیرنده، پرستشکده، قرارگرفتن، مهمانومه، چشمانومه، ناتمومه، باروونه، نازنینه، دلتنگیامه، متولدشده، تذکردهنده، دستوردهنده، امیددهنده، دردسردهنده، عبوردهنده، بهبوددهنده، نویددهندهبیشتر...

بازگشت به بالا

زبان های دیگر:

en_us en_gb es pt_br fr it de nl ru uk pl cs sk hr sr bg sq ro hu fi sv el tr az eo sw id ko ja zh_hans

آیا چیزی را پیدا نمی کنید ویا چیزی آنطور که باید کار کند، کار نمی کند؟
به ما خبر دهید!

آیا این فرهنگ لغت قافیه را دوست دارید؟ ما را لایک کنید و به اشتراک بگذارید: