کوکی ها را مرور کنید

این صفحه از کوکی ها استفاده می کند ، تا ما بتوانیم بفهمیم که نتایج به دست آمده برای شما ، به اندازه کافی سریع بوده است. اطلاعات بیشتر تنظیم کوکی ها

قبول می کنم
تلفظ های جایگزین: مقصدم (meqsedem)

قافیه ها برای: مقصدم (maqsadam)

قافیه ها: 220 نتایج

سریدم، ربودم، بلدم، همقدم، بدقدم، شرمندم، پسندم، لبخندم، نبندم، سراندم، برگردم، نکردم، برنتنم، خلوتم، نغلتم، نرفتم، برگشتم، نشکستم، سرمستم، پرستم، نجستم، نبستم، نهنگم، قشنگم، نقصتم، نچربم، مستحکم، نچپم، نتپم، همیشمم، هدفم، نرقصم، نبخشم، هوسم، نفسم، قفسم، نافرم، نشنوم، نشوم، نلغزم، نسزم، نلرزم، نسنجم، احمقم، جهنم، اصلنم، قبلنم، وطنم، نزنم، زدنمبیشتر...

مدم، افتدم، چندم، پندم، شرطم، غلتم، تفتم، جستم، سختم، منگم، زنگم، دبلم، چربم، حشکم، چپم، رپم، تپم، وفهم، فلسفم، دفم، فشم، سرشم، رفرم، پسرم، فلوم، محضم، لغزم، سزم، لرزم، زجرم، سنجم، سرجمع، عقلم، حلقم، کمم، گرمم، سرمم، رمم، خمم، رحمم، قیم، سرهم، جهرم، دودم، قدم، صدم، زدم، کندم، دندم، بندمبیشتر...

دم، تم، بم، کم، چم، فم، شم، شمع، جم، جمع، غم، نم، مم، یم، لم، رم، خم، رحم، هم، حم

مرددم، بربودم، بربدم، نربودم، پروردم، بپسندم، نپسندم، برنگردم، برنکردم، وانکردم، محبتم، بپرستم، بیختم، ورنرفتم، درنرفتم، نپرستم، شرمندتم، خواستتم، میپرستم، میطلبم، دلبرکم، همنفسم، هرنفسم، بشنوم، بشکونم، شکستنم، برگشتنم، جهنمم، خوندنم، میشکونم، بیرحمم، نپرورم، همسفرم، درنگذرم، قلندرم، سیندرم، برننهم، واننهم، بازدم، درآمدمبیشتر...

بپروردم، نپروردم، بازندم، پراکندم، رفراندم، خوانندم، فرونکردم، بازنگشتم، فرونرفتم، بربتنم، بربدمم، بترشاندم، نترشاندم، وابماندم، برنجاندم، درنماندم، بفرمودم، نفرمودم، نبمودم، باخودم، نیاسودم، سوزاندم، برنمیگردم، بدکردم، برافکندم، میرمقدم، بیاوردم، بازنجستم، اینستاگرم، بنشاندمبیشتر...

بپراکندم، نپراکندم، بربیاوردم، بازبیاوردم، بالینتم، فرونگذاردم، فروگذاردم، انگیزاندم، بپناهاندم، نپناهاندم، نگذراندم، ندرخشاندم، بازبگرداندم، بازنماندم، بازننهادم، بازنستاندم، فرونیامدم، بربیفشاندم، برافشاندم، بگریزاندم، بازننمایاندم، بشناساندم، نشناساندم، بربتاباندم، بنمایاندم، ننمایاندم، بیازمودم، نسوزاندم، برنتابیدم، فرانگرفتیمبیشتر...

قافیه های نزدیک: 190 نتایج

تکتم، نتفتم، نوشیم، نوقلم، کردنم، بدنم، رفتنم، نفهمم، قلمم، نرمم، قدمم، نخمم، بغلم، اگرم، پرپرم، ثمرم، سفرم، نظرم، نگذرم، ندرم، سحرم، مجرم، اثرم، دفترم، بسترم، بدترم، خبرم، ننهم، نگهم، آمدم، آتشم، آهنم، باورم، مادرم، آخرم، گذشتم، خودمم، اومدم، بودنم، بگردمبیشتر...

نصبضم، مقمح، نگرم، نوزم، همرزم، نخزم، نوشم، همیشم، نیشم، نچسم، نفشردم، بفشردم، فشردم، کردم، رفتم، هستم، دستم، قلبم، قسم، روم، ازم، منم، تنم، سرم، یادم، دادم، آدم، خوابم، باشم، واسم، بازم، جانم، عالم، حالم، یارم، دارم، باهم، خودم، شدم، مردمبیشتر...

ضم، ذم، سمن، غمن، شمر، خمر، عمر، حمل، عمه، بخم، وخم، ضخم، زخم، نخم، گرم، کرم، شرم، غرم، نرم، خرم، نغم، رغم، شلم، سلم، ظلم، نلم، طعم، زعم، نجم، حجم، بزم، وزم، جزم، نظم، رزم، خزم، هضم، حزم، عزم، قومبیشتر...

شهامتم، نواختم، خواهتم، ناراحتم، دلواپسم، گداختنم، تنهاترم، زیباترم، نگذشتم، سرگذشتم، میگذرم، سوزوندم، میومدم، دیوونتم، سوزوندنم، کبوترم، نمیکردم، برمیگردم، بنشستم، ننشستم، عاقبتم، حقیقتم، نمیترسم، نمیکنم، نمیزنم، شنیدنم، نمیفهمم، بسپرم، عاشقترم، خاکسترمبیشتر...

انتظارتم، نمیذاشتم، بیقرارشم، ارغوانم، بسوزونم، میسوزونم، آشیونم، منتظرتم، نمیشکستم، اسیرتم، گناهتم، شکافتم، هلاکتم، دلیلشم، ناوینم، بالینم، بیخوابیمم، بفشاندم، چرخاندم، بپراندمبیشتر...

فرونگذاردند، بپناهاندند، نپناهاندند، بازنماندند، بازننهادند، بازننمایاندند، انترتینمنت، بازننمایاندن، بازننمایانند، نیمدونم، بشکافتم، التماستم، خاطرخواهتم، عاشقترینتم، خیابوناییم، خواهشمندیم، نپراکندیم، نفلسفیدیم، فرونگذاردیم، انگیزاندیمبیشتر...

بازگشت به بالا

زبان های دیگر:

en_us en_gb es pt_br fr it de nl ru uk pl cs sk hr sr bg sq ro hu fi sv el tr az eo sw id ko ja zh_hans

آیا چیزی را پیدا نمی کنید ویا چیزی آنطور که باید کار کند، کار نمی کند؟
به ما خبر دهید!

آیا این فرهنگ لغت قافیه را دوست دارید؟ ما را لایک کنید و به اشتراک بگذارید: