کوکی ها را مرور کنید

این صفحه از کوکی ها استفاده می کند ، تا ما بتوانیم بفهمیم که نتایج به دست آمده برای شما ، به اندازه کافی سریع بوده است. اطلاعات بیشتر تنظیم کوکی ها

قبول می کنم
تلفظ های جایگزین: من (men)

قافیه ها برای: من (man)

قافیه ها: 213 نتایج

مونه، عن، لن، لحن، ژن، ون، زن، شن، دن، تنه، کن، پن، تن

کمن، ژمن، هومن، فومن، رومن، تیمن، پامن، دیمن، سرمونه، سرمن، جزمن، دونن، زارن، پوشن، دیگن، تومن، زمن، بمن، یمن، چمن، همن، شمن، سمن، دمن، ثمن، شومن، ایمن، دامن، بامن، چلمن، هلمن، خرمن، بهمن، ازمن، رحمن، دشمن، رسماً، حتماً، مکمن، کنن، موندن، مُردن، مردن، بردن، سخن، اصلاً، گردن، کردن، میرن، دارنبیشتر...

انجمن، اهرمن، لازمن، ترکمن، ومن، فورمن، هیمن، کیلمن، کیدمن، برهمن، پولمن، سوتمن، ریسمن، واکمن، یاسمن، نیومن، نشیمن، اهریمن، واتیمن، تماماً، پیرامن، بفهمن، میفهمن، بوسمن، دوجین، میکنن، بدونن، نمونن، میدونن، بگردن، سردردن، فروختن، نگیرن، بزارن، ببارن، میذارن، گرفتن، گذشتن، شکستن، میفکن، برگشتن، میشناسن، کبودن، نبودن، دزدیدن، نمیگن، کشیدن، رسیدن، دمیدن، ترسیدنبیشتر...

مورمن، گلدمن، پورتمن، چراغون، گرون، غریبن، احساسن، دراین، بهارِن، کاهدون، ایوون، ویروون، عاشقین، بذارین، بگلران، نمیکنن، هنرمندن، میخونن، نمیمونن، نمیدونن، نمیخونن، نمیتونن، میدرخشن، احتمالن، انتظارن، گرفتارن، نشنیدن، نفهمیدن، نپریدن، میترسیدن، آفریدن، نمیدیدن، دیوونتن، اسکاتزمن، ترومن، گیرشمن، قاتلمن، آلتمن، گروسمن، مهیمنبیشتر...

غریبون، نگرون، دلواپسن، اشتباهن، رقیبون، آقایون، زمردین، مقصرین، معارضین، مهاجرین، اولین، خویشین، گودنشین، صدرنشین، قایقران، بدوونن، بیشترن، فراگرفتن، رنجوندن، درنماندن، ننوردیدن، درنوردیدن، نگرازیدن، گسترانیدن، درخشانیدن، برگردانیدن، وارهانیدن، نجوشانیدن، شناسانیدن، هراسانیدنبیشتر...

برایتمن، آیندهوون، آوینیون، اشانتیون، اقتصادیون، انقلابیون، زبونیاتون، متمولین، متولدین، محافظین، متحصنین، متعلمین، متملقین، متشرعین، متحجرین، متخاصمین، متاهلین، متعاملین، نوزدهمین، چادرنشین، کویرنشین، مهاجرنشین، متعلقین، متصرفین، خاکسترنشین، محمدمتین، امیرالمومنین، متدینین، ماهرشدن، متحدشدنبیشتر...

قافیه های نزدیک: 190 نتایج

ظن، فن، ونی، جنی، عنه، منگ، لنگ، رنگ، خنگ، ونگ، هنگ، زنگ، جنگ، چنگ، شنگ، سنگ، دنگ، بنگ، کنگ، پنگ، تنگ، مند، اند، لند، قند، رند، خند، وند، زند، چند، شند، گند، بند، کند، پند، غمن، سمن، قرن، درن، ذقنبیشتر...

عشقن، وصلن، پولن، جورن، هاشن، زودن، خوندن، کندن، بندن، ماندن، گلشن، خوردن، برن، قطعاً، کورن، پیرهن، ارزن، ساختن، باختن، بزن، دهن، نزن، کوهن، میهن، آهن، روشن، گفتن، کشتن، زشتن، بشکن، بشن، افکن، مشکن، کفن، اصن، جشن، حسن، رفتن، هستن، خستنبیشتر...

موچین، برندن، نونن، میزنن، میخندن، بمونن، آزردن، بترسن، آوردن، بگیرن، ندارن، مینالن، پیرهن، میهن، کوتاهن، پیراهن، شنفتن، نوشتن، گسستن، نشستن، بپاشن، میپاشن، اومدن، بریدن، شنیدن، بخشیدن، پریدن، ندیدن، بخوابن، هموطن، ولیکن، خانومن، زنون، کارون، شورن، اشکن، حالن، کارن، مچین، وحشینبیشتر...

دیوونن، بسوزون، نسوزون، همایون، آشیون، بیین، دروغین، اینجورین، هالوین، میرسونن، آویزونن، درآمیختن، نمیذارن، گلنگدن، نرسیدن، پرستیدن، آرمیدن، روتین، میبینن، میترسن، استخون، پهلوون، آویزون، گلبارون، دلدارون، سومین، کرملین، فهمین، رامتین، بزنینبیشتر...

نیترون، روستانشین، نخراشاندن، نشتاباندن، متفرعن، فرارسیدن، برندمیدن، نرمانیدن، نرسانیدن، نخراشیدن، برنیفتادن، کلینزمن، برگمن، نمیفهمن، بترکون، بتهون، گلابدون، حیوون، کردنشین، شانزدهمینبیشتر...

دوازدهمین، متقدمین، متخصصین، متقاعدشدن، منفجرشدن، ناامیدشدن، برپانمودن، نیازمودن، نفلسفیدن، فرونگذاردن، نپناهاندن، بازنماندن، بازننهادن، بازنستاندن، بازننمایاندن، نگسترانیدن، ندرخشانیدن، نهراسانیدن، خیابوناییم، خواهشمندیمبیشتر...

بازگشت به بالا

زبان های دیگر:

en_us en_gb es pt_br fr it de nl ru uk pl cs sk hr sr bg sq ro hu fi sv el tr az eo sw id ko ja zh_hans

آیا چیزی را پیدا نمی کنید ویا چیزی آنطور که باید کار کند، کار نمی کند؟
به ما خبر دهید!

آیا این فرهنگ لغت قافیه را دوست دارید؟ ما را لایک کنید و به اشتراک بگذارید: