کوکی ها را مرور کنید

این صفحه از کوکی ها استفاده می کند ، تا ما بتوانیم بفهمیم که نتایج به دست آمده برای شما ، به اندازه کافی سریع بوده است. اطلاعات بیشتر تنظیم کوکی ها

قبول می کنم
تلفظ های جایگزین: منم (!manam')

قافیه ها برای: منم (!manam)

قافیه ها: 220 نتایج

ننم، صنم، سنم، زنم، جنم، تنم، شبنم، سنگم، تنگم، کندم، دندم، بندم، کمکم، غمم، چشمم، همدم، نیم، مریم، مرگم، درکم، ترکم، پرچم، مرهم، قلم، علم، حرفم، ترسم، مغزم، کرم، پرم، نرم، سرم، محرم، حرم، جرم، ترم، صبرم، برم، گردم، کردم، سردم، زردم، دردم، مرحم، پرتم، قلبم، محکم، شوم، روم، ازمبیشتر...

بکنم، بزنم، بتنم، وطنم، نتنم، میهنم، میزنم، جهنم، برنجم، نرنجم، بکندم، بخندم، ببندم، نجنگم، نکندم، نخندم، بیفکندم، بلمم، بدمم، نلمم، ندمم، بتمرگم، تمرگم، تکلم، پرجرم، بترکم، بقلم، برقم، ببلعم، بترسم، بسرم، بدرم، بکردم، بچرخم، نترکم، متکلم، نسلم، نبلعم، پَرپَرم، رفورم، سرورم، همسرم، بردرم، نابرم، برابرم، نگردم، سرکردم، برکردم، سردردم، نچرخمبیشتر...

نم، مم، یم، لم، غم، رم، خم، رحم، هم، حم، جم، جمع، چم، فم، شم، شمع، دم، بم، کم، تم

بیونم، نیونم، برینم، نرینم، نشکنم، بشکونم، شکستنم، برگشتنم، خوندنم، میشکونم، توونم، سوزوندنم، نبودنم، تابونم، نمیکنم، نمیزنم، شنیدنم، کشیدنم، رسیدنم، گداختنم، پراکنم، پیراهنم، بیرحمم، میگذرم، بسپرم، ابرکم، عاشقترم، خاکسترم، نپرورم، فروکردم، نمیگردم، نمیکردم، درآورم، تهاجم، بشنوم، متهاجم، بیندازم، نگذشتم، سرگذشتم، بنشستمبیشتر...

بربتنم، گذرونم، بسوزونم، عموجونم، میسوزونم، آشیونم، بسازونم، ناوینم، بالینم، بپراکنم، نپراکنم، ارغوانم، بیخوابیمم، اینستاگرم، برنمیگردم، روسیاترم، بالاترم، نمیشکستم، دلیلشم، نگرانشم، بیقرارشم، بدکردم، بازندم، خوانندم، نبمودم، باخودم، نیاسودم، نترشاندم، بنشاندم، بفشاندمبیشتر...

ترسوندنم، میچرخونم، نیمدونم، ارامشم، نسوزاندم، گذروندم، بربیاوردم، بازبیاوردم، برنگشودم، برگشودم، نپیمودم، بیازمودم، برنتابیدم، فرونگذاردم، فروگذاردم، بترکاندم، نترکاندم، نگنجاندم، نچسباندم، فرونشاندم، فروبنشاندم، بشوراندم، انگیزاندم، بمالاندم، بپناهاندم، نپناهاندم، نمالاندم، دربماندم، ندرخشاندم، بازبگرداندمبیشتر...

قافیه های نزدیک: 190 نتایج

رنجم، رنگم، جنگم، خندم، فهمم، سهمم، دمم، زمزم، برگم، سَرَم، مرهم، درهم، معلم، رقم، حقم، شلغم، بلغم، رقصم، ورم، قهرم، هرم، درم، محرم، چترم، هردم، بختم، نهم، نبضم، اشکم، قصم، کشم، نشم، کسم، قسم، نفسم، بسم، رفتم، گشتم، هستم، مستمبیشتر...

بودنم، آهنم، دلتنگم، بیرنگم، میجنگم، خودمم، میرمم، بگذرم، ببرم، بگردم، بغلم، نکردم، خونیم، میرقصم، میترسم، بیفسرم، میگردم، میکردم، بیفسردم، العلم، باورم، مادرم، آخرم، بازگردم، واکردم، بشوم، بنهم، مهاجم، برنهم، نازم، میروم، وانهم، گذشتم، برفتم، بگشتم، بشکستم، شکستم، نشستم، زدستم، ببستمبیشتر...

ضم، ذم، غمن، سمن، عمر، خمر، شمر، حمل، عمه، نخم، وخم، ضخم، زخم، بخم، نرم، غرم، خرم، شرم، گرم، کرم، نغم، رغم، نلم، ظلم، شلم، سلم، زعم، طعم، نجم، حجم، نظم، عزم، رزم، خزم، هضم، وزم، حزم، جزم، بزم، قومبیشتر...

جهنمم، نمیفهمم، خاکسترم، همسفرم، برنگردم، کبوترم، نمیترسم، نمیگذرم، برمیگردم، تنهاترم، زیباترم، دربرفتم، ننشستم، همنفسم، نپرستم، میپرستم، فرورفتم، نمیبستم، دلواپسم، اصلانشم، الانشم، مرددم، میطلبم، سوزوندم، میومدم، اهوندم، بازدم، درآمدم، رهتم، عاقبتمبیشتر...

برنیاورم، فروبروم، بربخوردم، سوزاندم، بفرمودم، نفرمودم، نمکیدم، بترشاندم، ترکاندم، چرخاندم، شوراندم، وابماندم، مالاندم، بپراندم، برنجاندم، درنماندم، نترساندم، قبولاندم، نمایاندم، برتاباندمبیشتر...

فروبگذاردم، برنگرداندم، بچسباندم، بگستراندم، نگذراندم، بپروراندم، برننهادم، بازبستاندم، فروننشاندم، نپروراندم، بازنماندم، بازننهادم، بازنستاندم، فرونیامدم، فروبدادم، نمیخوادم، بربیفشاندم، برافشاندم، بازنهادم، بقبولاندمبیشتر...

بازگشت به بالا

زبان های دیگر:

en_us en_gb es pt_br fr it de nl ru uk pl cs sk hr sr bg sq ro hu fi sv el tr az eo sw id ko ja zh_hans

آیا چیزی را پیدا نمی کنید ویا چیزی آنطور که باید کار کند، کار نمی کند؟
به ما خبر دهید!

آیا این فرهنگ لغت قافیه را دوست دارید؟ ما را لایک کنید و به اشتراک بگذارید: