کوکی ها را مرور کنید

این صفحه از کوکی ها استفاده می کند ، تا ما بتوانیم بفهمیم که نتایج به دست آمده برای شما ، به اندازه کافی سریع بوده است. اطلاعات بیشتر تنظیم کوکی ها

قبول می کنم
تلفظ های جایگزین: میزنن (mizanano)

قافیه ها برای: میزنن (mizanan)

قافیه ها: 214 نتایج

میخندن، میفهمن، ریسمن، میرقصن، میگذرن، میخرن، میبرن، میشنون، پیرهن، بزنن، افکندن، بخندن، هیمن، بفهمن، بودین، بترسن، پدرزن، ببرن، بگردن، بندون، شکستن، پیوستن، نشستن، ستدن، نونن، نزنن، مقنن، ترکمن، ومن، برهمن، پولمن، واکمن، یاسمن، مطلقاً، مبرهن، شمردن، گستردن، عملاً، اقلاً، مثلاً، قبلاً، سترون، قدغن، وسترن، نسترن، نکردن، برکردن، پروردن، سردردن، نستردنبیشتر...

زنن، حنون، بندزن، خندن، سرمونه، لمپن، کمن، ژمن، جزمن، سرمن، همزن، ویلن، وصلن، درشن، قهرن، نرن، دردن، جردن، کربن، پهن، رزبن، مستن، خطن، تانن، زارن، مونن، دونن، خونن، تونن، پوشن، اینن، دیگن، کندن، اصلاً، گردن، کردن، نزن، اصن، جشن، رفتن، زدن، بدن، وطن، متن، دامن، دارن، یافتن، داشتن، خواستن، دادنبیشتر...

عن، مونه، من، لن، لحن، ژن، ون، زن، شن، دن، تنه، کن، پن، تن

درافکندن، میدرخشن، نشکستن، میرسونن، میخونن، هنرمندن، برافکندن، پراکندن، گلدمن، اولاً، مجدداً، برنکردن، وانکردن، برآوردن، درنگذشتن، نگذشتن، درگذشتن، برمیفکن، نشایستن، گودشدن، فاسدشدن، پزاندن، لهاندن، چزاندن، تفتاندن، چرباندن، نیامدن، ورآمدن، درآمدن، برآمدن، پوساندن، زایاندن، پلاساندن، تازاندن، بازآمدن، نیوتن، برمتن، دیوونتن، مهیمن، فریدمنبیشتر...

فلسفیدن، بدوونن، بیشترن، فرونکردن، رنجوندن، نیالودن، نیاسودن، نترشاندن، درنماندن، ورنیامدن، برنیامدن، وانماندن، بازنرساندن، بازنیامدن، واننهادن، فروزاندن، فروآمدن، نزایاندن، بازنگشتن، برگمن، برنگشتن، یادآوردن، سردرآوردن، برنخوردن، بازشدن، کبودشدن، زیادشدن، نیاوردن، نکوباندن، نگماردنبیشتر...

نفلسفیدن، برنتابیدن، بازنتابیدن، برایتمن، منتظرشدن، ماهرشدن، متحدشدن، متقاعدشدن، منفجرشدن، ناامیدشدن، بازنگشودن، برپانمودن، نیازمودن، فرونگذاردن، بازنگذاردن، نپناهاندن، پناهاندن، بازنماندن، بازننهادن، بازنستاندن، فرونیامدن، بازنهادن، وردخواندن، بازننمایاندن، ننمایاندن، بازنمایاندن، آیندهوون، انقلابیون، زبونیاتون، متمولینبیشتر...

قافیه های نزدیک: 190 نتایج

کیلمن، بوسمن، کیدمن، برتون، خردمند، برقصند، گروند، بروند، بنهند، دلپسند، افگندن، سراندن، افکندن، آکندن، فورمن، برهمن، سوتمن، واجدین، وارثین، مادرزن، انترن، واکردن، اوردن، آوردن، ممتحن، سرپهن، بددهن، بومهن، گذشتن، گسستن، میفکن، مردافکن، نهفتن، برگشتن، نوشتن، واکسن، شایستن، بایستن، یارستن، گلدنبیشتر...

استفن، نرنج، نسنج، نطنز، هنینگ، مانگ، لسینگ، جرینگ، ارژنگ، اردنگ، نهنگ، نجنگ، مجنگ، ضدجنگ، تمرگند، همبند، غرولند، سرشند، زهرخند، درزبند، سراند، پسوند، شهربند، نگند، مبند، مستهجن، نلسن، برنتن، محوکن، بندن، چمن، رحمن، افکن، هاتن، کنن، خوندن، دشمن، مُردن، خوردن، مردنبیشتر...

ظن، فن، ونی، جنی، عنه، منگ، لنگ، رنگ، خنگ، ونگ، هنگ، زنگ، جنگ، چنگ، شنگ، سنگ، دنگ، بنگ، کنگ، پنگ، تنگ، اند، مند، لند، قند، رند، خند، وند، زند، چند، شند، گند، بند، کند، پند، غمن، سمن، قرن، درن، ذقنبیشتر...

نیشن، ننشستن، برافکندن، پراکندن، مورمن، نپروردن، ناوردن، درآوردن، درگذشتن، نگسستن، ناگسستن، درمیفکن، خردشدن، ترشاندن، رمباندن، صدازدن، شاشاندن، بربتن، واشنگتن، کوینتن، کریستن، گیرشمن، قاتلمن، آلتمن، درسدن، ترومن، متمدن، جنباندن، شکاندن، اجراشدنبیشتر...

نپراکندن، ناستودن، درنیامدن، نپلاساندن، نورافشاندن، مرتدشدن، نجنباندن، برگماردن، چسباندن، گردآمدن، بازماندن، نچپاندن، نجهاندن، نفهماندن، نالاندن، نچشاندن، نوزاندن، نغراندن، نغلتاندن، یادماندنبیشتر...

بپناهاندم، نپناهاندم، بازننمایاندم، فرونگذاردند، بپناهاندند، نپناهاندند، بازنماندند، بازننهادند، بازننمایاندند، بازننمایانند، انترتینمنت، متولدین، متعلمین، متحجرین، متخاصمین، نوزدهمین، چادرنشین، کویرنشین، مهاجرنشین، متعلقینبیشتر...

بازگشت به بالا

زبان های دیگر:

en_us en_gb es pt_br fr it de nl ru uk pl cs sk hr sr bg sq ro hu fi sv el tr az eo sw id ko ja zh_hans

آیا چیزی را پیدا نمی کنید ویا چیزی آنطور که باید کار کند، کار نمی کند؟
به ما خبر دهید!

آیا این فرهنگ لغت قافیه را دوست دارید؟ ما را لایک کنید و به اشتراک بگذارید: