کوکی ها را مرور کنید

این صفحه از کوکی ها استفاده می کند ، تا ما بتوانیم بفهمیم که نتایج به دست آمده برای شما ، به اندازه کافی سریع بوده است. اطلاعات بیشتر تنظیم کوکی ها

قبول می کنم
تلفظ های جایگزین: نمی (!nami)

قافیه ها برای: نمی (!nemi)

قافیه ها: 222 نتایج

ذمی، دیمی، علمی، کرمی، زخمی، علمیه، چشمی، جسمی، اسمی، اسمیه، دهی، عینی، شنی، جنی، بنی، جنسی، رندی، قیچی، میلی، لیلی، سیلی، خیلی، گلی، هلی، قلی، طفلی، دلی، قبلی، عشقی، کیفی، طیفی، جلفی، حرفی، بیضی، مرسی، خیری، گری، فکری، مهری، شعری، سری، سحری، مجری، ابری، بری، عیدی، گردی، عیبی، خیلیه، ارثیهبیشتر...

حاکمی، فاطمی، خاتمی، حاتمی، ندیمی، دوچشمی، همچشمی، نورچشمی، پیرچشمی، تالاسمی، دوجنسی، برندی، نرندی، ایرلندی، ناذهنی، زلفعلی، تسلی، دودلی، پرمهری، تسری، دونرخی، بپلکی، بهلی، فسقلی، صفرقلی، بقلی، ریدلی، بدلی، بپختی، نپلکی، زغالچی، نهلی، مسهلی، نجفقلی، لطفعلی، نجفعلی، عبدلی، سرکیفی، چندضلعی، همفکری، نبری، عقبری، چندنرخی، نپختی، کوردلی، اوبری، سیسلی، بیفسری، تیزسری، سیبریبیشتر...

می، ای، ایه، حسنی، نی، حسنیه، لی، برقی، شیعی، خی، زی، جی، چی، فی، شی، سی، شیهه، گی، دی، بی، کی، تی

معلمی، مستخدمی، نمیفهمی، مزاحمی، پورفاطمی، غیرعلمی، میرزاکرمی، زیرچشمی، ملاقاسمی، خاموشی، معنایی، زیبایی، لالایی، شاهکاری، آزاری، غیرجنسی، مردرندی، تایلندی، کندذهنی، نمیشینی، سبکدلی، سنگسری، هایبری، کامبری، کاربری، روشندلی، خرمدلی، روشنفکری، دستمالچی، جعفرقلی، علیقلی، بریندلی، کمیسری، امیرقلی، عباسقلی، جداسری، بهارقلی، دریادلی، برادلی، الواربریبیشتر...

رشیدیاسمی، پریشونی، هیاهویی، غافلگیری، دروغایی، گنجشکای، انتهایی، اتفاقای، دبستانی، روبراهی، طلبکاری، خروشانی، پریزادی، خرافاتی، محمدقلی، آبروبری، خداحافظی، خداحافظیه، نمیدونستی، سرماخوردگی، خوگرفتگی، شکنندگی، فرورفتگی، ستیزندگی، ربایندگی، شتابندگی، بخشایندگی، سرایندگی، برآمدگی، سرمازدگیبیشتر...

غیرواقعی، فراواقعی، نوازشگری، بازننهی، سازماندهی، امتیازدهی، آتشفشانی، مازندرانی، آدمیزادی، مقصودجویی، متمولی، مسافربری، دربرنگرفتی، فرانگرفتی، غیرسفارشی، جانمازآبکشی، سازگارشدگی، ناسازگارشدگی، خورشیدگرفتگی، صداگرفتگی، دریاگرفتگی، بدمعاملگی، مهارگسستگی، تغییردهندگی، سزادهندگی، آزاردهندگی، افروزندگی، استبدادزدگی، نگهدارندگی، مقصریابیبیشتر...

قافیه های نزدیک: 190 نتایج

بگی، یکی، غیر، ببین، بریم، میری، چیزی، نیستی، میگی، دیدی، شیرین، کنی، منی، یعنی، اونی، تویی، هرچی، ولی، بری، کردی، وقتی، دوری، جوری، جایی، خالی، کاری، داری، روی، روزی، بازی، گفتی، کسی، رفتی، هستی، کاشکی، باشی، شدی، بودی، حتی، بویبیشتر...

نیی، گرمی، یاری، آبی، عاشقی، زندگی، آخرین، زندگیم، ببینی، لیلی، خیلی، کجای، تنهایی، میکنی، دلتنگی، بمونی، بدونی، همونی، نمونی، میدونی، میتونی، داغونی، قوچانی، نبردی، عمری، خوشبختی، برگردی، چجوری، خجولی، بدجوری، اینجوری، جدایی، کجایی، انگاری، نداری، روزایی، پوشالی، بالایی، الهی، گذاشتیبیشتر...

ریخت، میر، خیر، زیر، شیر، سیر، گیر، دیر، پیر، تیر، فیلم، میل، مین، این، زین، چین، دین، بین، کین، مریم، ایم، نیم، گریم، ریم، خیم، چیم، شیم، سیم، بیم، تیم، جیغ، تیغ، گیج، میز، نیز، ریز، خیز، چیز، دیو، نیشبیشتر...

نگنجی، میدونستی، دیوونگی، همیشگی، شقایق، زندگیش، طلبید، وویی، آخرینی، نمیبینی، بگریزی، وایمیستی، نپرسیدی، نفهمیدی، بنویسیم، میبخشیدیم، خاطرمی، درمونمی، شیرینمی، کنارمی، خانومی، رویاهامی، ابروی، اهای، آشنایی، نمیخوای، مهربونی، همزبونی، گریزونی، نمیدونیبیشتر...

نسوزانید، آبرویی، آریایی، نعنایی، شکیبایی، نابینایی، کجاهایی، عاشقترینی، صادقترینی، بلاتکلیفی، سرنوشتمی، آخریمی، آرزوهامی، نمیشکنی، بسوزونی، بحرینی، فیلیپینی، نالینی، ناهماهنگی، نامهربونیبیشتر...

بدمعاملگی، لباسشویی، استودیویی، مقوایی، زندگیهایی، افتخارآفرینی، آزاداندیشی، نهراسانیدی، نگنجانیدید، همیشگیمی، توروتنهانمی، غیراصولی، اتفاقهای، جنبندهای، جدانشدنی، محوناشدنی، تکرارناشدنی، مهارناشدنی، نگرونی، باورنکردنیبیشتر...

بازگشت به بالا

زبان های دیگر:

en_us en_gb es pt_br fr it de nl ru uk pl cs sk hr sr bg sq ro hu fi sv el tr az eo sw id ko ja zh_hans

آیا چیزی را پیدا نمی کنید ویا چیزی آنطور که باید کار کند، کار نمی کند؟
به ما خبر دهید!

آیا این فرهنگ لغت قافیه را دوست دارید؟ ما را لایک کنید و به اشتراک بگذارید: