کوکی ها را مرور کنید

این صفحه از کوکی ها استفاده می کند ، تا ما بتوانیم بفهمیم که نتایج به دست آمده برای شما ، به اندازه کافی سریع بوده است. اطلاعات بیشتر تنظیم کوکی ها

قبول می کنم
تلفظ های جایگزین: نه (noh), نه (neh)

قافیه ها برای: نه (na)

قافیه ها: 193 نتایج

مه، ره، و، ژه، وه، گه، ده، ب، پَ

رونه، ان، تَن، نونه، چانه، مانه، لانه، خانه، کان، تشنه، دونی، وانگه، سرمه، گمه، برمه، شنبه، تم، شامه، کام، کله، کوله، نقره، سفره، طره، سیه، شرعه، مرو، حلقه، شقه، مرفه، بخشه، درسه، ارزه، مره، خطره، خره، جره، لخته، دربه، اوله، پیره، پایه، دایه، باغچه، ناله، باله، زاره، شاخه، قال، سوژهبیشتر...

ازمنه، شکنه، لعن، آهنه، دیگینه، ترینه، مرغانه، هفتگانه، بهانه، پیمانه، چمانه، سمانه، فرغانه، ویرانه، گردانه، مردانه، همخانه، غمخانه، طلبانه، کران، شادیانه، آسمانه، شادمانه، وگرنه، اگرنه، نوشتن، نمودن، جنبنده، چرنده، شرمنده، اوله، فسرده، چلچله، قافله، انگله، محله، فرفره، میلرزه، دلیله، گذاره، میایه، وصاله، علاقه، خماره، غنچه، بچه، واژه، نارو، فروشه، دریچهبیشتر...

بازمنه، میشکونه، پلنگینه، نمیبینه، مومنانه، مجرمانه، منصفانه، مفسدانه، کاهلانه، جمکران، بچگانه، ناردانه، دفترخانه، سرسختانه، عربانه، ارغوان، کودکانه، الکنانه، مزدورانه، مظلومانه، مشتاقانه، صرافخانه، ضرابخانه، آفتابخانه، درخشنده، فروشنده، شکوهنده، نگارنده، شتابنده، ترساننده، مجسمه، باهمه، خجوله، بگزره، مفصله، مطلقه، مقرره، بالضروره، قادسیه، شبکیهبیشتر...

نمیشکنه، زندگیمونو، نامنصفانه، محققانه، موحدانه، منافقانه، هنرمندانه، فراگیرنده، واگذارنده، گواهینامه، متعلقه، نمیشنوه، نپژوهیده، نگرانیده، نپناهیده، نگردانیده، برگردانیده، بازگردانیده، فروافتادگان، محوطه، خودشکنانه، ابرمردانه، کفترخانه، اکران، کارشکنانه، کبوترخانه، مسیولانه، سبکبالانه، یادگیرنده، دربرگیرندهبیشتر...

متملقانه، متعجبانه، متواضعانه، تجددطلبانه، دختربچگانه، انحصارطلبانه، اقتدارطلبانه، آمارگیرنده، مهارگسیخته، افسارگسیخته، غیرمنصفانه، اثرگذارنده، تاثیرگذارنده، آچارفرانسه

قافیه های نزدیک: 190 نتایج

بهت، شهر، چه، شه، به، که، ته، عطر، مرگ، حرف، مرد، سرد، درد، کرد، هر، سر، اگر، گر، در، بر، پر، تر، عمر، قلب، می، شعر، چشم، رنگ، سنگ، تنگ، چند، من، کن، تن، نم، غم، هم، شم، دم، کمبیشتر...

کوچه، دختر، آخر، باور، اگر، خبر، مثل، چقدر، آهنگ، بزن، رفتن، بودن، میگن، کنم، منم، جونم، مردم، دلم، عشقم، برم، سرم، کردم، قلبم، میرم، حالم، دارم، بهم، ازم، بازم، گفتم، پیشم، میشم، باشم، خودم، شدم، بگم، بودم، میگم، یادم، آدمبیشتر...

نظیره، محاله، انقدر، اینقدر، بهتر، شکستن، نمیگن، رسیدن، میکنم، بزنم، میزنم، بمونم، دیوونم، میمونم، میدونم، ببینم، میبینم، بیرنگم، میجنگم، آرومم، عاشقم، میترسم، باورم، مادرم، بگیرم، بمیرم، میگیرم، میمیرم، کنارم، شناختم، ندارم، هنوزم، عزیزم، نگاهم، نفسم، نمیشم، اومدم، وجودم، نبودم، فهمیدمبیشتر...

ثانیه، فاصله، افسانه، ناجوره، آفریدند، نمیتونن، کاهدون، نمیکنم، شنیدنم، بگذرونم، نمیدونم، نمیتونم، بیفتیم، بنوشیم، محتاجیم، میذاریم، آزادیم، مقصرم، میشمارم، بیخیالم، رفتارم، نمیذارم، نمیکشم، همنفسم، نبریدم، عاشقتم، محبتم، رسیدنش، امیدش، بینندبیشتر...

اولین، آشیونم، بفهمونم، نیلوفرینم، عزیزترینم، تنهاترینم، ستارگانم، بشکافم، کلماتم، ماجرایم، همیشگیم، مهربونیم، متنفرم، نمیدونستم، بیقرارشم، انتظارتم، نمیذاشتم، مهربونیاش، بشکنمش، گرفتندبیشتر...

زبونیاتون، امیرالمومنین، ناامیدشدن، بازنماندن، بازننمایاندن، نیمدونم، آدمیزادم، رهسپاریم، خیابوناییم، خواهشمندیم، نپراکندیم، بیخودیم، میرقصونیم، فرونگذاردیم، انگیزاندیم، بپناهاندیم، نپناهاندیم، پناهاندیم، وابرهاندیم، بازنماندیمبیشتر...

بازگشت به بالا

زبان های دیگر:

en_us en_gb es pt_br fr it de nl ru uk pl cs sk hr sr bg sq ro hu fi sv el tr az eo sw id ko ja zh_hans

آیا چیزی را پیدا نمی کنید ویا چیزی آنطور که باید کار کند، کار نمی کند؟
به ما خبر دهید!

آیا این فرهنگ لغت قافیه را دوست دارید؟ ما را لایک کنید و به اشتراک بگذارید: