کوکی ها را مرور کنید

این صفحه از کوکی ها استفاده می کند ، تا ما بتوانیم بفهمیم که نتایج به دست آمده برای شما ، به اندازه کافی سریع بوده است. اطلاعات بیشتر تنظیم کوکی ها

قبول می کنم

قافیه ها برای: هانیه

قافیه ها: 222 نتایج

کانی، خوانی، هانی، مانی، فانی، نشانی، شانی، زانی، رانی، دانی، خانی، جانی، ثانی، تانی، بانی، آنی، رانیه، چاشنی، کاسنی، کاشانی، چایی، خواهی، ساعی، هایی، جایی، آیی، مالی، سالی، خالی، حالی، ساقی، باقی، ابری، یاری، گاری، کاری، ناری، زاری، داری، جاری، باری، قالیه، رازقیه، گاهی، واهی، ماهی، راهی، آهی، راضی، نازیبیشتر...

خلکانی، مشکانی، بخوانی، بمانی، همگانی، گرکانی، سروانی، تکخوانی، نخوانی، همخوانی، رمزخوانی، خرخوانی، نهانی، نمانی، نرانی، درثانی، گوکانی، روخوانی، خورانی، بوزجانی، کوهبانی، میمانی، میزانی، پیشرانی، شیرخانی، وامانی، نادرخانی، الثانی، آلبانی، خودکامی، وهاری، دوزاری، یجایی، بوالی، شهیاری، یکاری، بکاری، بخواری، بباری، نپایی، دمپایی، نهایی، ندایی، نیاری، نهاری، رزماری، شهرداری، برداری، بدساختی، میخواریبیشتر...

نی، حسنی، حسنیه، ای، ایه، می، لی، برقی، شیعی، خی، زی، جی، چی، فی، شی، سی، شیهه، گی، دی، بی، کی، تی

ساروخانی، شعرخوانی، گنجبانی، گورکانی، سوزنبانی، حیدرخانی، نگهبانی، عسکرخانی، عسکرجانی، ابجدخوانی، احمدخانی، ارسنجانی، فروزانی، اردوخانی، نوروزخانی، گروهبانی، منصورجانی، علیخانی، علیجانی، نمیخوانی، مهدیخانی، هندیجانی، کردیخانی، سلیمخانی، چنگیزخانی، جمشیدخانی، کمیجانی، نخجیربانی، نامیزانی، ساریخانی، امیرخانی، دشوارخوانی، هزارخانی، نگاهبانی، نمازخوانی، فراخوانی، فراهانی، شهبازخانی، میرزاخانی، آوازخوانیبیشتر...

گهرخانی، عزیزخانی، کتابخوانی، سرگروهبانی، استبدادخواهی، نارسانایی، امتیازخواهی، چغندرکاری، تجاوزکاری، ارتشتاری، دختردایی، دولتیاری، دخترداری، کشورداری، جنگلداری، دفترداری، شرابخواری، انبارداری، خداوندگاری، جنایتکاری، نظافتکاری، خیانتکاری، فراموشکاری، زراعتکاری، پریشانحالی، کیمیاکاری، آسیابداری، بزرگسازی، منجمدسازی، گنبدسازیبیشتر...

امیرسلیمانی، فروبنشانی، متوسلانی، بپناهانی، نپناهانی، خوددرمانی، رفتاردرمانی، انبارگردانی، نهبندانی، خودگردانی، کارگردانی، بازبستانی، فروننشانی، بازنمانی، هزارتومانی، بدپیمانی، اقتصاددانی، بسیاردانی، فراسازمانی، اسبدوانی، بازخوانی، اسلووانی، بازننمایانی، آذربایجانی، گهرافشانی، گوهرافشانی، غیراجتماعی، غیرانتفاعی، اتفاقهای، جنبندهایبیشتر...

قافیه های نزدیک: 190 نتایج

جایی، بازی، کاشکی، باشی، آتیش، منی، یعنی، هرچی، ولی، کردی، وقتی، روی، کسی، رفتی، هستی، حتی، همین، زمین، عزیز، کنی، تویی، گفتی، شدی، بوی، خورشید، اونی، دوری، جوری، روزی، بودی، نمی، خیلی، بری، میری، چیزی، نیستی، بگی، میگی، دیدی، یکیبیشتر...

قوچانی، کجای، تنهایی، جدایی، کجایی، انگاری، نداری، روزایی، پوشالی، بالایی، گذاشتی، احساسی، نباشی، بتابی، آزادی، دلتنگی، عمری، خوشبختی، برگردی، الهی، اومدی، بانمکی، تقصیر، نازنین، بهترین، آخرین، موندنیست، خوندنیست، نترسید، میکنی، نبردی، بمونی، بدونی، همونی، نمونی، میدونی، میتونی، داغونی، چجوری، خجولیبیشتر...

ریخت، میر، خیر، زیر، شیر، سیر، گیر، دیر، پیر، تیر، فیلم، میل، این، مین، زین، چین، دین، بین، کین، نیم، ایم، مریم، گریم، ریم، خیم، چیم، شیم، سیم، بیم، تیم، جیغ، تیغ، گیج، نیز، میز، ریز، خیز، چیز، دیو، نیشبیشتر...

بگردانی، اهای، آشنایی، نمیخوای، رویاهامی، انتظاری، روزگاریه، عاشقایی، یادگاری، خاستگاری، الخیالی، خاطرمی، درمونمی، شیرینمی، کنارمی، لعنتی، سلامتی، نمیرسیم، مهربونی، همزبونی، گریزونی، نمیدونی، نمیتونی، ابروی، آخرینی، نمیشینی، نگنجی، معنایی، زیبایی، لالاییبیشتر...

آرزوهامی، ارضایی، جغرافیایی، مازراتی، نمیشکنی، بسوزونی، بحرینی، فیلیپینی، نالینی، ناهماهنگی، سرنوشتمی، آخریمی، سزوندی، پریودی، بنشاندی، خودپرستی، نامهربونی، عاشقترینی، صادقترینی، پریشونیبیشتر...

گلخونهنذاری، قانونمداری، فرمانروایی، فروننشانید، جدانشدنی، محوناشدنی، تکرارناشدنی، مهارناشدنی، نگرونی، باورنکردنی، حیوونی، نوجوونی، چادرنشینی، خاکسترنشینی، کپرنشینی، نازنینی، غیراصولی، همیشگیمی، توروتنهانمی، محمدمهدیبیشتر...

بازگشت به بالا

زبان های دیگر:

en_us en_gb es pt_br fr it de nl ru uk pl cs sk hr sr bg sq ro hu fi sv el tr az eo sw id ko ja zh_hans

آیا چیزی را پیدا نمی کنید ویا چیزی آنطور که باید کار کند، کار نمی کند؟
به ما خبر دهید!

آیا این فرهنگ لغت قافیه را دوست دارید؟ ما را لایک کنید و به اشتراک بگذارید: