کوکی ها را مرور کنید

این صفحه از کوکی ها استفاده می کند ، تا ما بتوانیم بفهمیم که نتایج به دست آمده برای شما ، به اندازه کافی سریع بوده است. اطلاعات بیشتر تنظیم کوکی ها

قبول می کنم

قافیه ها برای: هزاری

قافیه ها: 222 نتایج

دستیاری، بختیاری، پرگاری، رستگاری، گچکاری، همکاری، مکاری، هرکاری، سرکاری، بدکاری، دستکاری، خطاکاری، همواری، سواری، دواری، غمخواری، قندهاری، بهاری، قناری، عماری، صفاری، سنگساری، شرمساری، نگزاری، برگزاری، نزاری، قراری، فراری، طراری، دراری، نذاری، نداری، طرفداری، سرداری، صحاری، مجاری، نثاری، نباری، سرباری، جباری، تباری، صفاریه، تنهایی، وقتایی، نیای، دریایی، هوایی، نوایی، رهایی، وفاییبیشتر...

چناری، گزاری، ستاری، ناظری، هارلی، ارزی، پارچی، پارسی، یای، شفای، حسای، سایی، چایچی، پاستلی، حمالی، آلی، سلاخی، آخی، صالحی، جالبی، صالحیه، یانکی، تانکی، اهی، پانی، ستانی، پامی، حمامی، قدامی، مزاحی، زانتی، قامتی، کرامتی، فلاحتی، ناطقی، تاقی، ساغی، چاوی، گاوسی، یازی، گرازی، خرازی، ازی، دراجی، ماچگی، گزافگی، چاپچی، کراچی، آسفی، مافیبیشتر...

ای، ایه، لی، شیعی، خی، حسنی، نی، می، حسنیه، برقی، زی، جی، چی، فی، شی، سی، شیهه، گی، دی، بی، کی، تی

نوبهاری، مستشاری، بنکداری، ولنگاری، سپنداری، بنداری، طنزنگاری، رمزنگاری، قلمکاری، طمعکاری، مددکاری، صنعتکاری، شهسواری، علفخواری، همجواری، متواری، برقراری، برنداری، پرچمداری، نمداری، طرفداری، پرستاری، شکرباری، خونداری، زیرشلواری، بیقراری، نینباری، بینباری، ناهمواری، شاهسواری، بازنداری، وانداری، وامداری، باربرداری، ناهنجاری، ننمایی، قدمای، دلربایی، کربلایی، متوالیبیشتر...

شترسواری، پرطرفداری، فرمانبرداری، نسترنهای، کبوترهای، بسامدهای، بگذرانی، بدرخشانی، بازبرسانی، آبرسانی، بربیفشانی، نامتساوی، فروندادی، خودروسواری، موتورسواری، تیمداری، ارزشمداری، مردمداری، تقدیرمداری، استانداری، سهامداری، پیمانداری، توانداری، فرمانداری، سیاستمداری، هنرنمایی، زیبانمایی، آوانمایی، حکمروایی، حرمسراییبیشتر...

گلخونهنذاری، قایقسواری، قانونمداری، شریعتمداری، بزرگنمایی، کاروانسرایی، مهمانسرایی، فرمانروایی، رفتاردرمانی، انبارگردانی، نهبندانی، کارگردانی، بازنمانی، بدپیمانی، اقتصاددانی، تصویرپردازی، خیالپردازی، گهرتراشی، پیکرتراشی، گهرافشانی، کشورگشایی، اتفاقهای، متوسلانی، بپناهانی، نپناهانی، بازننمایانی، آذربایجانی، بلورشناسی، جواهرشناسی، رفتارشناسیبیشتر...

قافیه های نزدیک: 190 نتایج

تنهایی، نباشی، بالایی، آزادی، کجای، جدایی، کجایی، گذاشتی، روزایی، قوچانی، انگاری، احساسی، عمری، برگردی، خوشبختی، دلتنگی، الهی، اومدی، تقصیر، بهترین، نازنین، موندنیست، خوندنیست، نترسید، نبردی، میکنی، چجوری، بدجوری، اینجوری، بمونی، بدونی، همونی، نمونی، بیرونی، میدونی، میتونی، داغونی، نبودی، نیی، گرمیبیشتر...

کاری، داری، جایی، خالی، بازی، کاشکی، باشی، آتیش، هرچی، کردی، ولی، منی، یعنی، وقتی، روی، کسی، رفتی، هستی، حتی، همین، زمین، تویی، کنی، گفتی، شدی، بوی، خورشید، دوری، جوری، اونی، روزی، بودی، بری، خیلی، نمی، چیزی، نیستی، بگی، میگی، دیدیبیشتر...

ریخت، خیر، میر، زیر، شیر، سیر، گیر، دیر، پیر، تیر، فیلم، میل، این، مین، زین، چین، دین، بین، کین، ریم، مریم، گریم، ایم، خیم، نیم، چیم، شیم، سیم، بیم، تیم، جیغ، تیغ، گیج، ریز، خیز، نیز، میز، چیز، دیو، ریشبیشتر...

بگردانی، رویاهامی، انتظاری، روزگاریه، یادگاری، خاستگاری، آشنایی، نمیخوای، عاشقایی، الخیالی، خاطرمی، درمونمی، شیرینمی، کنارمی، لعنتی، سلامتی، ابروی، مهربونی، همزبونی، گریزونی، نمیدونی، نمیتونی، معنایی، زیبایی، لالایی، شاهکاری، آزاری، وویی، نمیشینی، آخرینیبیشتر...

آرزوهامی، جغرافیایی، مازراتی، سرنوشتمی، نمیشکنی، بسوزونی، بحرینی، آخریمی، نالینی، ناهماهنگی، سزوندی، نامهربونی، پریشونی، انتهایی، طلبکاری، خروشانی، خرافاتی، آبرویی، آریایی، کجاهاییبیشتر...

بازننمایانید، جدانشدنی، تکرارناشدنی، مهارناشدنی، نگرونی، باورنکردنی، نوجوونی، همیشگیمی، چادرنشینی، خاکسترنشینی، نازنینی، محمدمهدی، عزیزمحمدی، قلقشندی، غیرتمندی، تاریخمندی، سخاوتمندی، اردتمندی، فرونگذاردی، بپناهاندیبیشتر...

بازگشت به بالا

زبان های دیگر:

en_us en_gb es pt_br fr it de nl ru uk pl cs sk hr sr bg sq ro hu fi sv el tr az eo sw id ko ja zh_hans

آیا چیزی را پیدا نمی کنید ویا چیزی آنطور که باید کار کند، کار نمی کند؟
به ما خبر دهید!

آیا این فرهنگ لغت قافیه را دوست دارید؟ ما را لایک کنید و به اشتراک بگذارید: