کوکی ها را مرور کنید

این صفحه از کوکی ها استفاده می کند ، تا ما بتوانیم بفهمیم که نتایج به دست آمده برای شما ، به اندازه کافی سریع بوده است. اطلاعات بیشتر تنظیم کوکی ها

قبول می کنم
تلفظ های جایگزین: هم (hem)

قافیه ها برای: هم (ham)

قافیه ها: 219 نتایج

حم، یم، لم، رم، خم، رحم، نم، مم، غم، جم، جمع، چم، فم، شم، شمع، دم، بم، کم، تم

جهم، کاهم، سرهم، وفهم، زیم، تونم، دهم، بهم، نهم، کوهم، روحم، خواهم، ماهم، راهم، باهم، اهم، آهم، درهم، مرهم، برهم، ادهم، مردم، دلم، برم، سرم، کردم، قلبم، شورم، دورم، میرم، عالم، حالم، یارم، دارم، کنم، منم، تنم، دونم، جونم، بینم، جانم، عشقم، روم، ازم، بازم، گفتم، بشم، قسم، رفتم، هستمبیشتر...

بجهم، نجهم، متهم، ننهم، بیرحم، گناهم، نگاهم، بکاهم، نکاهم، نخواهم، پناهم، فراهم، سیاهم، میخواهم، میترسم، باورم، مادرم، بگیرم، بمیرم، میگیرم، میمیرم، کنارم، شناختم، قرارم، ندارم، میکنم، بزنم، بیرنگم، میجنگم، میزنم، بمونم، دیوونم، میمونم، میدونم، میتونم، آرومم، ببینم، نبینم، میبینم، عاشقم، هنوزم، عزیزم، نفسم، نمیشم، اومدم، وجودم، نبودم، فهمیدم، ندیدم، ستهمبیشتر...

درندهم، برننهم، واننهم، اشتباهم، بپناهم، نپناهم، نمیخواهم، صحبتیم، بیفتیم، بنوشیم، ترسیدیم، محتاجیم، میذاریم، آوازیم، آزادیم، مقصرم، میشمارم، بیخیالم، میسپارم، رفتارم، بیقرارم، نمیذارم، نمیکنم، شنیدنم، نخمونم، بگذرونم، نمیدونم، نمیتونم، خانمانم، میدونستم، نمیکشم، همنفسم، نپرستم، مینویسم، نبریدم، آفریدم، عاشقتم، آغوشتم، محبتم، خواستتمبیشتر...

بکنوم، بگذاریم، میگذاریم، بشکافم، انفجارم، التهابم، میشکافم، بسرایم، کلماتم، ماجرایم، همیشگیم، مهربونیم، نوشیدیم، بیاییم، نشناسیم، متنفرم، آشیونم، بیخوابیمم، بتازونم، بفهمونم، نامهربونم، نیلوفرینم، عزیزترینم، تنهاترینم، ستارگانم، نمیدونستم، نتوانستم، بیقرارشم، بیقرارتم، انتظارتمبیشتر...

آدمیزادم، فرانگرفتیم، نشکافیم، رهسپاریم، خیابوناییم، خواهشمندیم، نپراکندیم، بیخودیم، میرقصونیم، پانتومیم، بربگردیدیم، نفلسفیدیم، فرونگذاردیم، انگیزاندیم، بپناهاندیم، نپناهاندیم، پناهاندیم، نگذراندیم، بدرخشاندیم، وابرهاندیم، بازبگرداندیم، بچرباندیم، بازنماندیم، بازننهادیم، فرونیامدیم، بربیفشاندیم، بگریزاندیم، نمیذاشتیم، بازننمایاندیم، بنمایاندیمبیشتر...

قافیه های نزدیک: 190 نتایج

ضم، ذم، غمن، سمن، عمر، خمر، شمر، حمل، عمه، نخم، وخم، ضخم، زخم، بخم، خرم، نرم، غرم، شرم، گرم، کرم، رغم، نغم، نلم، ظلم، شلم، سلم، زعم، طعم، حجم، نجم، هضم، حزم، عزم، رزم، خزم، نظم، وزم، جزم، بزم، قومبیشتر...

شینم، هوشم، محکم، طعم، گلم، عمرم، مریم، ترکم، ترسم، دردم، گیرم، کارم، چشمم، زنم، شبنم، همدم، خونم، اونم، موندم، اینم، شوم، روزم، خوشم، کشم، نفسم، گشتم، مستم، دستم، خستم، بستم، پوشم، دوسم، دوستم، پیشم، میشم، نیستم، باشم، واسم، داشتم، خواستمبیشتر...

افتیم، دلخورم، بشمرم، بغلم، نکردم، میگردم، میکردم، دلگیرم، فقیرم، خوشحالم، خیالم، میارم، بذارم، دلدارم، سوارم، رفتارم، میدارم، بیدارم، بکنم، دلتنگم، جهنم، وطنم، میهنم، مدیونم، خندونم، میخونم، میشینم، عمیقم، گرفتم، سرشتم، نرسم، میکشم، میرسم، شکستم، نشستم، سرمستم، نبستم، احساسم، نباشم، حواسمبیشتر...

غزالم، آوردیم، شنفتیم، پرستیم، کبودیم، چشیدیم، درگیریم، اسیریم، تقدیریم، رقصیدیم، خداییم، فرداییم، فریادیم، ناپیدام، نپرورم، نمیکردم، انتظارم، روزگارم، نمیزارم، برگردونم، نتونستم، آرامشم، سرگذشتم، فراموشم، حقیقتم، خاطراتم، بلورم، شمریم، دعوتیم، بپوشیمبیشتر...

نگذاریم، نمیمونیم، نمیذاریم، نمودیم، نمیشناختم، نمیتوانم، نمیشکستم، شکافتم، نمیذاشتم، برنگردیم، افکندیم، چرخیدیم، چسبیدیم، بگشایم، بابایم، اینستاگرم، روسیاترم، بالاترم، برنمیدارم، بسازونمبیشتر...

نپلاساندیم، بازبیاموزیم، بیاموزیم، لولیدیم، نطلبیدیم، نپناهیدیم، بربتنیدیم، بربدمیدیم، بگسترانیدیم، فروبنشانیم، بازنمانیم، بازننمایانیم، نیمدونم، بازننمایانم، بپناهاندم، نپناهاندم، بازننهادم، بازننمایاندم، نلولیدم، التماستمبیشتر...

بازگشت به بالا

زبان های دیگر:

en_us en_gb es pt_br fr it de nl ru uk pl cs sk hr sr bg sq ro hu fi sv el tr az eo sw id ko ja zh_hans

آیا چیزی را پیدا نمی کنید ویا چیزی آنطور که باید کار کند، کار نمی کند؟
به ما خبر دهید!

آیا این فرهنگ لغت قافیه را دوست دارید؟ ما را لایک کنید و به اشتراک بگذارید: