کوکی ها را مرور کنید

این صفحه از کوکی ها استفاده می کند ، تا ما بتوانیم بفهمیم که نتایج به دست آمده برای شما ، به اندازه کافی سریع بوده است. اطلاعات بیشتر تنظیم کوکی ها

قبول می کنم
تلفظ های جایگزین: پس (pos)

قافیه ها برای: پس (pas)

قافیه ها: 119 نتایج

پَس، بَس، بس، بحث، کس، گس، دس، مس، خس، هس

گوپس، چیپس، بکس، هفتس، میکس، فیکس، بیلکس، گیتس، هاکس، ماکس، فاکس، ساکس، دیگس، فایدس، جرجس، دیونس، دونس، اونس، هرخس، دارس، سپس، واپس، ملبس، ازبس، محبس، مبحث، عبث، هرکس، خستس، بستس، اونکس، بیکس، هیچکس، ناکس، اطلس، شدس، مدرس، مگس، اقدس، عدس، مسدس، دادرس، قصص، نفَس، نفس، قفس، دسترس، اشعث، موسس، پیشرسبیشتر...

مقتبس، توهرکس، وابستس، مقدس، مستحدث، خرمگس، پرهوس، نورس، منبعث، قومس، مقرنس، ملتمس، مستخلص، مرخص، صدارس، لوپس، فیلیپس، سیناپس، تلکس، فرشتس، کورتکس، نایلکس، کارتکس، کنیتکس، دوبلکس، کانکس، اریکس، ریلکس، سروانتس، فرانتس، زیراکس، تحدث، فریادرس، محصص، القصص، پرنفس، دردسترس، کریسمس، مایوس، لایوس، نانجس، کریوس، مریوس، ماریوس، سربازرس، لورنس، هاینس، والشمس، پیرس، آندلسبیشتر...

تلفکس، خرمقدس، پورمقدس، نامقدس، متشخص، ازپس، درازنفس، بوالهوس، بالاخص

قافیه های نزدیک: 190 نتایج

نص، قصد، کسب، حسب، اسب، چسم، خصم، رسم، فسخ، نسخ، مسخ، کسر، دسر، جسر، نصر، نسر، نثر، حصر، عصر، فصل، وصل، غسل، نسل، سنسی، مسح، طرفس، تفس، نفس، نقص، رقص، حدس، طبس، لبس، حبس، بعث، کنس، جنیس، طمث، شمس، لمسبیشتر...

پربحث، جروبحث، روبنس، آسبس، لوتس، کوتس، باکس، داووس، بازرس، گینس، رابطس، فاجعس، وراث، پالس، والس، تالس، برندس، آیندس، مکبث، سولبس، مبعث، لینوکس، وایمکس، کرکس، مارکس، خاطرس، انفس، کروس، ملوث، هوس، نجس، نرجس، شعث، خنس، شمس، ملخص، کرس، دیررس، برس، مخلصبیشتر...

غریبست، گرفتست، ورشکست، فایدست، کشندست، زبردست، پرندست، فرودست، نبودست، بهونست، دیوونست، خاطرست، سرپرست، ناشایست، بیدش، بدنش، دیدمش، روانش، خوامش، کنارش، نادلچسب، بوداپست، کاربست، دیواربست، تیکست، نشکست، میشکست، خورنشست، ننشست، بپیوست، نپیوست، بازبجست، عاشقاست، بدمست، آدماست، بپرست، نپرست، مپرست، زرپرست، گاوپرستبیشتر...

عاقبتش، جنسیتش، لحظاتش، نمیادش، بپزیدش، فراموشش، دقایقش، اومدنش، رسیدنش، میبینمش، تابستونش، مهربونش، رهگذرش، دردسرش، جلودارش، روزگارش، داریوش، مقامش، هیکلش، حاصلش، دفترش، صورتش، دیدنش، قربونش، حضورش، سکوتش، امیدش، مسیرش، درگاهش، دستانشبیشتر...

اعتمادبخش، آذرخش، بزرگمنش، بشکنمش، آزادمنش، بوسیدمش، ببوسیمش، بیشترش، دلواپسش، لیاقتش، اعتمادش، بیخیالش، خاطراتش، احساساتش، مهربونیاش، اولین، متنفرم، تهدیدش، نکومنش، افروزمنشبیشتر...

آریامنش، نامیدند، بشکافند، فرونگذاردند، بازنگذاردند، بپناهاندند، نپناهاندند، بازنماندند، بازننهادند، بازننمایاندند، کمالوند، بازننمایانند، بازننمایاند، انترتینمنت، نوبهارانت، خدانگهدارت، ناامیدشدن، بازنماندن، بازننمایاندن، زبونیاتونبیشتر...

بازگشت به بالا

زبان های دیگر:

en_us en_gb es pt_br fr it de nl ru uk pl cs sk hr sr bg sq ro hu fi sv el tr az eo sw id ko ja zh_hans

آیا چیزی را پیدا نمی کنید ویا چیزی آنطور که باید کار کند، کار نمی کند؟
به ما خبر دهید!

آیا این فرهنگ لغت قافیه را دوست دارید؟ ما را لایک کنید و به اشتراک بگذارید: