کوکی ها را مرور کنید

این صفحه از کوکی ها استفاده می کند ، تا ما بتوانیم بفهمیم که نتایج به دست آمده برای شما ، به اندازه کافی سریع بوده است. اطلاعات بیشتر تنظیم کوکی ها

قبول می کنم
تلفظ های جایگزین: چه (cheh), چه (che)

قافیه ها برای: چه (chah)

قافیه ها: 167 نتایج

جه، شه، وه، زه، گه، ده، به، که، په، مه، ته، له، ره، خه

دقصه، دافه، عجله، پنجه، هیجده، راجعه، نطفه، نسیه، وسمه، وصله، وقفه، نقشه، اصلح، پادشه، افصح، نوحه، رزمگه، سیزده، آوره، لقمه، قبله، نقطه، رتبه، نگه، فرقه، زنگه، درگه، نغمه، یقه، سبعه، وعده، کلبه، کعبه، شبه، جبه، تبه، قدح، شبح، روبه، جایگه، شبانگه، بارگه، ناگه، آگه، ابله، ناقه، شانزده، گنه، یورتمه، نکتهبیشتر...

درجه، نتیجه، گرسنه، همسفره، فاحشه، مرفه، مشخصه، یکدفعه، وسوسه، مدرسه، هندسه، لطیفه، ملافه، کلاسه، معجزه، منزلگه، نابغه، قاعده، منطقه، ورقه، مرتبه، اورده، معشوقه، قصیده، مدیده، شدیده، کتابه، ممکنه، مسلمه، ملکه، معرکه، ترکه، کلمه، واهمه، لازمه، مشکوکه، منظومه، معصومه، مربوطه، قرینه، مدینه، مشکله، کامله، حامله، قافله، قابله، مشغله، مسلح، ولوله، مشعلهبیشتر...

پابسته، مباحثه، پرمخمصه، مستظرفه، مکاشفه، محافظه، مبارزه، ملاحظه، مواخذه، لوزالمعده، منعقده، علیحده، مبالغه، القاعده، مساعده، سلاجقه، براورده، مضایقه، مسابقه، مزایده، مراوده، مشاهده، مضاربه، پرمضیقه، نمکیده، متارکه، معاینه، مغالطه، محاوره، القاهره، اکاسره، مقاوله، مراسله، مغازله، معادله، مجادله، مداخله، مقاتله، مقابله، مخاطرهبیشتر...

فرامنطقه، پرمخاطره، نامعادله، غیرمترقبه، نیافریده، بالماسکه، بلاواسطه، علیامخدره، غیرمسلح، بدینوسیله، عزیزالله، امناره، بلامنازعه

قافیه های نزدیک: 190 نتایج

شهر، زهر، قهر، دهر، بهر، بحر، فحل، مهل، نحل، رحل، اهل، ضحی، وحی، صحن، دهن، رهن، لحن، شهم، وهم، دهم، لحم، رحم، محض، نحو، محو، وحش، بهش، بحث، نحس، وهد، لحد، عهد، وهب، قحط، بهت، تحت، جرح، شرح، کره، طرحبیشتر...

مرابه، پابه، لثه، مسطح، مفتح، لیفه، لوحه، لقوه، نزله، قبضه، مذبح، ندبه، نخبه، معده، قحبه، لیقه، فکه، متعه، سپه، قطعه، فطره، ننه، سنه، ممه، لمعه، همره، خمره، لمحه، فتحه، مطرح، سورتمه، کوته، میمنه، کلیه، کله، قرعه، کره، فریه، اله، لیلهبیشتر...

تعرفه، البسه، وظیفه، اثاثه، دوازده، تفرقه، خلوتگه، طریقه، افاقه، اعاده، شبانگه، صحابه، امکنه، السنه، اطعمه، واسطه، فخیمه، اعانه، سیبویه، تبصره، امثله، مرحله، کفره، منظره، مسخره، منفیه، قضیه، هدیه، نظیره، مسیره، محاله، اقاله، نظاره، فاتحه، ابرهه، توسعه، شایعه، جامعه، واقعه، دافعهبیشتر...

مناقصه، مستظرفه، مواخذه، منعقده، باقاعده، بدمعامله، مصادره، مناظره، ناجوره، شافعیه، بوسیله، نظریه، قیصریه، پرمقاله، مشاعره، اومناره، مسامحه، مصالحه، مرافعه، مقاطعه، مواضعه، دخترعمه، فاصله، نمیدونم، نمیتونم، باریکابه، بالفطره، الیمامه، امراله، امیرقلعهبیشتر...

اولین، نمیدونستم، بیقرارشم، آشیونم، انتظارتم، نمیذاشتم، بفهمونم، نیلوفرینم، عزیزترینم، تنهاترینم، ستارگانم، متنفرم، بشکافم، کلماتم، ماجرایم، همیشگیم، مهربونیم، مهربونیاش، گرفتند، آشیونتبیشتر...

ناامیدشدن، بازنماندن، بازننمایاندن، زبونیاتون، امیرالمومنین، بپناهاندم، نپناهاندم، بازننمایاندم، التماستم، خاطرخواهتم، بالینتم، نیمدونم، عاشقترینتم، آدمیزادم، رهسپاریم، خیابوناییم، خواهشمندیم، نپراکندیم، بیخودیم، میرقصونیمبیشتر...

بازگشت به بالا

زبان های دیگر:

en_us en_gb es pt_br fr it de nl ru uk pl cs sk hr sr bg sq ro hu fi sv el tr az eo sw id ko ja zh_hans

آیا چیزی را پیدا نمی کنید ویا چیزی آنطور که باید کار کند، کار نمی کند؟
به ما خبر دهید!

آیا این فرهنگ لغت قافیه را دوست دارید؟ ما را لایک کنید و به اشتراک بگذارید: