قافیه ها برای: کردم

قافیه ها: 327 نتایج

ادم، بدم، بر دم، بندم، حدم، خدم، خندم، دردم، دم دم، دندم، زدم، زردم، سردم، صدم، عدم، عندم، فردم، قدم، كردم، مقدم، مندم، مَردَم، ندم، نزدم، هر دم، هردم، همدم، ِ سردم، کندم، گردم، یکدم، ازم، اشکم، برم، بستم، ترسم، ترم، ترکم، تنم، تنگم، جرم، حرفم، حکم، خستم، درکم، دستم، رفتم، روم، زنم، سرم، شبم، شبنم، شوم، قسم، قلبم، قلم، لبم، محرم، محکم، مرحم، مرهم، مرگم، مریم، مستم، مغزم، منم، نرم، نفسم، نگم، هستم، پرم، پرچم، چشمم، کرم، کسم، کشم، کمکم، گشتمبیشتر...

بازگردم، واکردم، بیفسردم، بیفکندم، روندم، برکردم، سردردم، سرکردم، نخندم، نقدم، نکندم، نگردم، ببندم، بخندم، بدردم، بزدم، بعدم، بکردم، بکندم، خیرمقدم، فکرکردم، العلم، بازگشتم، نامحرم، بیفسرم، میرقصم، میگشتم، خونیم، پورمعلم، تهاجم، دربرفتم، درنروم، سرکشم، نازم، نبرم، نبلعم، نتنم، نجنگم، ندمم، نرنجم، نروم، نسلم، نلمم، نچرخم، نگشتم، وررفتم، ورروم، ببستم، ببلعم، بترسم، بدرم، بسرم، بشوم، بغرم، بنهم، بچرخم، بگشتم، مهاجم، بتمرگم، تکلم، پرجرمبیشتر...

between_paragraphs_1

دم، بم، تم، جم، جمع، حم، خم، رحم، رم، زم، شم، شمع، شَم، عم، غم، فم، كم، لم، مم، نم، هم، ِ غم، پم، چم، ژم، کم، یمبیشتر (قافیه های نزدیک)...

درآورم، نمیزدم، نمیگردم، نمیبرم، نمیبستم، فروکردم، فرورفتم، فروروم، دستمزدم، کمربندم، بیندازم، درنروم، متهاجم، خیرمقدم، فکرکردم، ابرکم، بتمرگم، تهاجم، دربرفتم، مهاجم، پرجرم، پَرپَرم، ارزروم، افشاندم، بخواندم، تپاندم، جهاندم، جوشاندم، دردادم، دواندم، سوزاندم، پراندم، چراندم، چکاندم، گریاندم، زدودم، ننوردم، منهدم، بازدم، بفشاندم، بنشاندم، درآمدم، درآوردم، رنجاندم، رویاندم، نگزاردم، پلاساندم، چرخاندم، برمیگردم، نمیکردم، سوزوندم، میومدم، بربدم، برنگردم، بپسندم، بستردم، نریدم، وابکردمبیشتر...

between_paragraphs_2

بربگماردم، برتاباندم، بفشاندم، بنالاندم، بنشاندم، بپراندم، بچپاندم، رنجاندم، نتکاندم، نخماندم، نوزاندم، پروراندم، پلاساندم، چرخاندم، بدکردم، بیاوردم، بازنرساندم، بازگذاردم، بایستاندم، برنجاندم، بمالاندم، نخشکاندم، نچرباندم، وابماندم، گذراندم، برنمیگردم، نیاسودمبیشتر (قافیه های نزدیک)...

بترشاندم، برنجاندم، بمالاندم، بپروراندم، بپناهاندم، دربماندم، درنماندم، فروبدادم، فروبنشاندم، نترشاندم، نخشکاندم، نمیخوادم، نچسباندم، نفرمودم، نیاسودم، بربیفشاندم، بگریزاندم، فرونیامدم، نشناساندم، پروراندم، بیازمودم، بربیاوردمبیشتر (قافیه های نزدیک)...

بازبستاندم، بازخواندم، برگشودم، برشگردونم، بازنماندم، بازننهادم، بپروراندم، بپناهاندم، فرونگذاردم، نپروراندم، نپناهاندم، قدرتمندم، گذروندم، پلوتونیوم، ببخشودیم، بترکاندیم، برنگردانیدیم، برگشتیم، بشوراندیم، بچرخانیدیم، نترکاندیم، نپذیراندیم، نپلاساندیم، نپیمودیم، نچرخانیدیم، انگیزاندیم، بدرخشاندیم، بلیسیدیم، بنمایاندیم، بگریزاندیم، فرانگرفتیم، فروبنشانیم، فرونیامدیم، نطلبیدیم، نفلسفیدیم، نپراکندیم، پناهاندیمبیشتر...

between_paragraphs_3

فروننشاندم، بازننمایاندم، پلاسمودیوم، بازخواندیم، برگشودیم، فروننشانیم، بازنماندیم، بازننمایانیم، بازننهادیم، بپروراندیم، بپناهاندیم، خواهشمندیم، فرونگذاردیم، نپروراندیم، نپناهاندیمبیشتر (قافیه های نزدیک)...

فروننشاندیم، بازننمایاندیمبیشتر (قافیه های نزدیک)...

قافیه های نزدیک: 221 نتایج

گردم، بختم، برهم، برگم، بسم، جنگم، حرم، حقم، خطم، درم، درهم، دمم، رقصم، رقم، رنجم، رنگم، سنگم، سهمم، سَرَم، صبرم، صنم، عجم، علم، غمم، فهمم، قهرم، محرم، مرهم، معلم، نبضم، نشم، نهم، نیم، هرم، هستم، ورم، چترم، سرگرم، میریم

بازگردم، نامحرم، وانهم، خیرمقدم، میمیریم، نگردم، دررفتم، رفورم، متکلم، نشلم، نپرم، پرجرم، تهاجم، سرانم، نورزم، العلم، بترکم، بتمرگم، بتنم، برفتم، بشلم، بلمم، تکلم، ژروم، مهاجم، بورزم

between_paragraphs_4

ذم، بخم، بزم، جزم، حتم، حجم، حزم، ختم، خرم، خزم، خشم، خصم، خطم، دهم، رحم، ردم، رزم، رسم، رغم، زخم، زعم، سلم، شتم، شرم، شلم، شهم، صدم، ضخم، طعم، ظلم، عزم، قوم، نرم، نظم، هضم، وهم، پشم، چشم، کرم، گرمبیشتر...

درآورم، خیرمقدم، نمیگردم، کمربندم، متهاجم، تهاجم، مهاجم، آراگون، اسکاتزمن، بازارپسند، بناکردن، بوالحسن، دراگون، زنگارگون، سفیدگون، گرینلند، استروژن، اژدرافکن، دیگرگون، سودجستن، قرمزرنگ، اسکن، اکشن، بنهنبند، تهرون، تیرافکن، خودپسند، سرخگون، شهرفرنگ، نورافکن، گردنبند، گندمگونبیشتر...

مرواریدگون، گروینلند، محمدحسن، کلینزمن، آفتابگون، بازارپسند، سپرافکن، قرمزگون، نیازارند، آریازند، استعمارطلب، اقتدارطلب، الهامگر، انحصارطلب، فروزانفر، برکیارق، دانشمندپرور، دلاورپرور، محمدپرست، خورشیدپرست، سپیدرود، شهیدپرور، صاحبنظر، مادربرد، موردنظر، کیلومترمربع، گهررود، تجددطلب، موادمخدربیشتر...

between_paragraphs_5

برنجاندم، بمالاندم، بپناهاندم، دربماندم، درنماندم، فروبدادم، نخشکاندم، نمالاندم، نپناهاندم، میسوزونم، بربیفشاندم، بنمایاندم، عاشقترینتم، بیازمودم، نیمدونم، خاطرخواهتم

بازبستاندم، بازخواندم، برگشودم، برشگردونم، بازنماندم، قدرتمندم، بازخواندن، غیرمتمدن، بازنماندن، فرونگذاردن، برپانمودن

فروننشاندم، فروننشاندن، برپانمودن، بازننمایاندن، بحجت بر نيامدن، بد پسران خانه كن، درآب و آتش افگندن، در خضر آتش زدن، در پوستين كسى رفتن، فروننشانند، بازننمایانند، انترتینمنت، بازنماندند، فرونگذاردند، نپناهاندند

between_paragraphs_6

انترتینمنت، فروننشاندند، فروننشاندیم، بازننمایاندند، در پائى چراغ كمر بستن، بجوار حق پيوستن، امیرالمومنین، بربالاى پاردم گوزيدن، در مار ضحاكى كشيدن

قروتى شدن سعامله، در آيينه نقش پرى ديدن

هفت فرشتۀ ايام هفته

ببال ديكر پريدن

بازگشت به بالا

زبان های دیگر:

en_us en_gb es pt_br fr it de nl sv fi ru uk pl cs sk hr sr bg sq ro hu el tr az kk eo sw id ko ja zh_hans

آیا چیزی را پیدا نمی کنید ویا چیزی آنطور که باید کار کند، کار نمی کند؟
به ما خبر دهید!

آیا این فرهنگ لغت قافیه را دوست دارید؟ ما را لایک کنید و به اشتراک بگذارید: Like us on Facebook

results_right
results_after_content