قافیه ها برای: کنارم

قافیه ها: 374 نتایج

اصرارم، اقرارم، انکارم، انگارم، ببارم، بخارم، بدارم، بذارم، برارم، بزارم، بسپارم، بفشارم، بهارم، بکارم، بگزارم، بیارم، بینبارم، تکرارم، دلدارم، دیارم، ستارم، سپارم، شکارم، عذارم، فشارم، مزارم، مقدارم، میارم، نگارم، نیارم، پندارم، یکبارم، احساسم، ببازم، ببافم، بتابم، بتازم، بخوابم، بخوانم، بخواهم، بدانم، بسازم، بشاشم، بشناسم، بشکافم، بمانم، بنازم، بنالم، بندازم، بپاشم، بیابم، بیادم، بیافتم، تفاهم، تهرانم، حیرانم، خیالم، ستانم، سیاهم، شناختم، شناسم، صدایم، فتادم، فشانم، فغانم، لباسم، نجاتم، نشانم، نمایم، نگاتم، نگاهم، هراتم، هراسم، پالم، پنهانم، چراغم، چشاتم، چشماتم، چشماشم، چنانم، گرانمبیشتر...

between_paragraphs_1

آدرم، آذرم، آرم، ادرم، اهرم، اکرم، بادرم، بارم، باسرم، تاجرم، تارم، خارم، خوارم، دارم، ذارم، زارم، شکارم، فشارم، قادرم، نارم، وارم، يارم، پارم، چادرم، چارم، کارم، کارَم، گزارم، یارم، یارمه، آبم، آدم، آنم، آهم، آیم، ادم، باختم، بادم، بازم، باشم، باغم، بافم، بالم، باهم، تابم، تفاهم، جانم، حاتم، حالم، خاتم، خاکم، خوابم، خواستم، خوانم، خواهم، دادم، داشتم، داشم، داغم، دانم، رازم، راهم، ساختم، سازم، سالم، شادم، عالم، ماتم، ماندم، مانم، ماهم، هاتم، واسم، پاتم، پاشم، پایم، کاشتم، یابم، یادم، یاسمبیشتر...

رحم، رم، بم، تم، جم، جمع، حم، خم، دم، زم، شم، شمع، شَم، عم، غم، فم، كم، لم، مم، نم، هم، ِ غم، پم، چم، ژم، کم، یمبیشتر (قافیه های نزدیک)...

بازبشمارم، لاله زارم، ماندگارم، کاردارم، یادگارم، بینگارم، میسپارم، نینگارم، دوستدارم، روزگارم، بربشمارم، بربگمارم، دربیارم، درمیارم، رهسپارم، نفشارم، ننگارم، نپندارم، اختیارم، اعتبارم، افتخارم، انتظارم، انفجارم، بدهکارم، بسپارم، بفشارم، بنگارم، بپندارم، بینبارم، نمیارم، گرفتارم، موندگارم، آسمانم، آشیانم، بازبخوانم، بازبمانم، بازستانم، خاطراتم، خاطرخواهتم، وابماندم، بیخیالم، بیفتادم، خیسانم، خوشنام، برافرازم، بربتابم، رگهام، صدراعظم، مرنجانم، نشناختم، نشناسم، نشکافم، نفشانم، ننمایم، نپیمایم، نکشانم، نگریانم، کلماتم، اشتباهم، اعتمادم، انتخابم، بربام، برهانم، بستادم، بسگالم، بشکافم، بنشانم، بکشانم، بکهام، خانمانم، فرستادمبیشتر...

between_paragraphs_2

حسابدارم، بی اعتبارم، بینبارم، اعتبارم، خبرنگارم، برافشانم، بمالانم، نخوابانم، نمالانم، انگیزانم، بخیسانم، نمیشناسم، بکوچانم، فروبنشانم، فروبیایم، فرونشانم، نکوچانم، بازنستانم، بترکانم، برنجانم، بچرخانم، بچسبانم، بگنجانم، درنمانم، میارام، نرنجانم، نچرخانم، نگنجانم، وانرهانم، وانمانم، بازبرسانم، بازنگردانم، برنگردانم، بفرستادم، نفرستادمبیشتر...

اشتباهاتم، بپناهانم، نپناهانم، برادرهام، بپرورانم، سر عطسۀ آدم، نپرورانم، روانشناسم، موقع نجاتم، بنفشه ﮔون طارم، بازخوانم، باربگذارم، فروبگذارم، بازبستانم، بازنمانم، پدرمادرم، زنجیرم زنجیرم، برنجاندم، بپناهاندم، خاطرخواهتم، عاشقترینتم، میسوزونم، نمیخوادم، نیاسودم، نیمدونم، پروراندم، برهیدیم، برگشتیم، بچرباندیم، بیخودیم، سربکشیدیم، نمیفهمیم، ننوشانیدیم، نچرخانیدیم، نیاوردیم، پیمودیمبیشتر...

between_paragraphs_3

بازننمایانم، فروننشانم، مهربان نگرانم، میکنمشوماخرم، بپناهاندم، پلوتونیوم، انگیزاندیم، ببخشودیم، بترکاندیم، بدرخشاندیم، برنگردانیدیم، برگشتیم، بشوراندیم، بلیسیدیم، بنمایاندیم، بچرخانیدیم، بگریزاندیم، فرانگرفتیم، فروبنشانیم، فرونیامدیم، نترکاندیم، نطلبیدیم، نفلسفیدیم، نپذیراندیم، نپراکندیم، نپلاساندیم، نپیمودیم، نچرخانیدیمبیشتر (قافیه های نزدیک)...

بازننمایاندم، پلاسمودیوم، بازخواندیم، بازنماندیم، بازننمایانیم، بازننهادیم، برگشودیم، بپروراندیم، بپناهاندیم، خواهشمندیم، فروننشانیم، فرونگذاردیم، نپروراندیم، نپناهاندیمبیشتر (قافیه های نزدیک)...

between_paragraphs_4

بازننمایاندیم، فروننشاندیمبیشتر (قافیه های نزدیک)...

قافیه های نزدیک: 234 نتایج

احساسم، اسپاسم، العالم، بباشم، ببرازم، بخاستم، بخایم، بخواستم، بخواندم، بزادم، بسابم، بساختم، بستادم، بقاپم، بماسم، بمالم، بماندم، بپایم، بچایم، بچلانم، بکاستم، بکاهم، بکاوم، بیازم، جزام، خراشم، خرامم، دیررام، رهانم، ستادم، شهرام، پیمایم، چرانم، کشانم، کهرام، گرایم، گریانم، بیاختم، نیاختم

آسم، ادهم، اسپم، اعظم، اعلم، اعم، افخم، الم، اهم، باتم، بامم، تازم، جامم، جایم، خاطرجمع، خامم، درآمدم، رانم، زادم، سادم، ساعتم، سایم، شاشم، صادقم، فالم، فشانم، قالم، مالم، نابم، نالم، هارلم، پالم، پاچم، پاکم، چاهم، کاملم، کامم، یافتم، آبگرم، آزرمبیشتر...

between_paragraphs_5

ذم، بخم، بزم، جزم، حتم، حجم، حزم، ختم، خرم، خزم، خشم، خصم، خطم، دهم، رحم، ردم، رزم، رسم، رغم، زخم، زعم، سلم، شتم، شرم، شلم، شهم، صدم، ضخم، طعم، ظلم، عزم، قوم، نرم، نظم، هضم، وهم، پشم، چشم، کرم، گرمبیشتر...

بازبماندم، بازبیایم، وارهانم، خوابانم، شورانم، کوچانم، بربیایم، خانمانم، دربیابم، رنجانم، نرهانم، نزدایم، نستادم، نستانم، نسگالم، نشتابم، نهراسم، نگرایم، وربیایم، چسبانم، نینگارم، بخرامم، بزدایم، بشناختم، بهراسم، بپیمایم، بگرانم، بگریانم، خشکانم، پرآزرمبیشتر...

بخوابانم، ستارگانم، لباسهام، همکارانم، پناهانم، نخیسانم، نمیشناختم، بشورانم، نشورانم، بازنستانم، باهاشم، دخترهام، فرزندانم، نترکانم، نچسبانم، پرورانم، دربمانم، بخشکانم، نخشکانم

between_paragraphs_6

بر صحرا ن‍ﮩ‍ادن، بر كرسى نشاندن، بازبستانم، بازنمانم، تفالۀ آهن، در نورد ن‍ﮩ‍ادن، برآتش نشاندن، متواضعانه، اشتباهاتت، اشتباهاتش، افتخارآور، بپناهاند، نوبهارانت، نپناهاند، متعجبانه، متملقانه، اپارتمانش، بازبستاند، بازنماند، بپروراند، نپروراند، بارونیباسه، مسافرخانه، پراستقامت، غیرمنصفانهبیشتر...

آزاده گاه جامه، فروننشانم، بر جان قدم ن‍ﮩ‍ادن، مت‍ﮩ‍ورانه، با بى زبانى ساختن، بازننمایاند، فریادشیران، درانه و دوزانه، بر و بازو كشادن، دختربچگانه، ناپيدا کرانه، برآن دل وبرآن سر، در پاى پيل انداختن، فروننشاند

between_paragraphs_7

بر شير نر زين ن‍ﮩ‍ادن، هفت اخگر نياره، الى غير الن‍ﮩ‍ايه، بباطن كسى گذاشتن، غبار و آدم و آهن، بتلخ و ترش رضا دادن، پنج توسن سلامت، فروننشاندم، پلاسمودیوم، بازخواندیم، بازنماندیم، برگشودیم، خواهشمندیم، فروننشانیم

انترتینمنت، بازننمایاندند، بجوار حق پيوستن، در پائى چراغ كمر بستن، فروننشاندند، فروننشاندیم، امیرالمومنین، بربالاى پاردم گوزيدن، در مار ضحاكى كشيدن

قروتى شدن سعامله، در آيينه نقش پرى ديدن

هفت فرشتۀ ايام هفته

ببال ديكر پريدن

بازگشت به بالا

زبان های دیگر:

en_us en_gb es pt_br fr it de nl sv fi ru uk pl cs sk hr sr bg sq ro hu el tr az kk eo sw id ko ja zh_hans

آیا چیزی را پیدا نمی کنید ویا چیزی آنطور که باید کار کند، کار نمی کند؟
به ما خبر دهید!

آیا این فرهنگ لغت قافیه را دوست دارید؟ ما را لایک کنید و به اشتراک بگذارید: Like us on Facebook

results_right
results_after_content