کوکی ها را مرور کنید

این صفحه از کوکی ها استفاده می کند ، تا ما بتوانیم بفهمیم که نتایج به دست آمده برای شما ، به اندازه کافی سریع بوده است. اطلاعات بیشتر تنظیم کوکی ها

قبول می کنم

قافیه ها برای: کنم

قافیه ها: 220 نتایج

گنگم، کوهم، توهم، طعم، متمم، امم، عمرم، مویم، خرّم، گلم، قفلم، مدغم، معظم، بغضم، ملزم، پرم، پُرم، دورم، خورم، کفرم، خرم، مبرم، ارم، مُردم، خوردم، مردم، بردم، معجم، خوشم، گفتم، خفتم، جفتم، افتم، کشتم، پشتم، نوشتم، مشتم، رستم، مبهم، خودم، شدم، صبحدم، بدم، خوبم، محکم، سنبم، گمم، گُمم، تخمم، گلکمبیشتر...

چکنم، بکنم، چشمونم، بخونم، نکنم، برکنم، میکنم، ایکنم، بیفکنم، میخونم، میبنم، واکنم، بزرگم، کنترلم، غرورم، بخورم، بخرم، بخوردم، بمردم، ببردم، بگویم، بپرسم، دلخورم، بشمرم، سپردم، کولم، نپرم، نخورم، برخورم، صبورم، نخرم، نخوردم، برخوردم، نمردم، نبردم، میگویم، میپرسم، میخورم، میخوردم، میمردم، آوردم، بسوزم، میسوزم، بگفتم، بخفتم، بشتافتم، بافتم، بکشتم، برستم، دلخوشمبیشتر...

نم، مم، یم، لم، غم، رم، خم، رحم، هم، حم، جم، جمع، چم، فم، شم، شمع، دم، بم، کم، تم

بربکنم، وابکنم، برنکنم، وانکنم، فروکنم، نمیکنم، نیاکنم، بیاکنم، تبسمم، بربخورم، بسپردم، نسپردم، بازبپرسم، تحملم، تصورم، برنخورم، نیازردم، بیازردم، فروخورم، فروخوردم، نمیخورم، نمیجویم، نیاوردم، درآوردم، برآوردم، بیامرزم، بازآوردم، بشکفتم، نشکفتم، ورنیفتم، درنیفتم، برنیفتم، بازنگفتم، نمیکشم، نمیگفتم، برآشفتم، کاکارستم، غیرمبهم، تولدم، نمیشدمبیشتر...

فروبکنم، فرونکنم، بکنوم، فروبخورم، فرونخورم، درنیاوردم، برنیاوردم، بازنیاوردم، بربتنم، گذرونم، بسوزونم، عموجونم، میسوزونم، آشیونم، بسازونم، ناوینم، بالینم، برنگردانم، بازنگردانم، بترکانم، بچرخانم، بچسبانم، نگنجانم، فرونشانم، انگیزانم، ستارگانم، بمالانم، بگسترانم، نگسترانم، بدرخشانمبیشتر...

ترسوندنم، میچرخونم، نیمدونم، ارامشم، گذروندم، بپناهاندم، نپناهاندم، فروننشاندم، بازننهادم، فروبدادم، نمیخوادم، بازننمایاندم، التماستم، خاطرخواهتم، بالینتم، عاشقترینتم، بپناهانم، نپناهانم، بازبستانم، فروننشانم، بازنمانم، بازخوانم، بازننمایانم، پروریدووم، آلومینیوم، پلوتونیوم، تیتانیوم، آدمیزادم، فرانگرفتیم، نمیفهمیمبیشتر...

قافیه های نزدیک: 190 نتایج

منضم، سرگرم، گُلم، قولم، شوقم، بُغضم، ترشم، مخم، پختم، پزم، گوزم، گزدم، خشکم، رشتم، خسبم، پررمز، پرپشم، منم، تنم، سرم، کردم، قلبم، ازم، قسم، رفتم، هستم، دستم، قدم، زدم، جانم، عالم، حالم، یارم، دارم، باهم، بازم، باشم، واسم، یادم، دادمبیشتر...

بکنم، بسنبم، نسنبم، بترشم، بپختم، نترشم، نپختم، میشمرم، میبردم، بپزم، بگوزم، بدوزم، نپزم، نگوزم، بخشکم، برشتم، بخسبم، شکفتم، نخشکم، سرخوشم، نیفتم، نگفتم، نخفتم، ورافتم، درافتم، نشتافتم، شتافتم، نکشتم، نرشتم، نرستم، نخسبم، پوررستم، میگفتم، بیوفتم، میافتم، ناخوشم، بازگفتم، آشفتم، بشدم، نشدمبیشتر...

ضم، ذم، غمن، سمن، عمر، خمر، شمر، حمل، عمه، نخم، وخم، ضخم، زخم، بخم، نرم، غرم، خرم، شرم، گرم، کرم، نغم، رغم، نلم، ظلم، شلم، سلم، زعم، طعم، نجم، حجم، نظم، عزم، رزم، خزم، هضم، وزم، حزم، جزم، بزم، قومبیشتر...

آسمونم، پشیمونم، شنیدنم، باختنم، مینگرم، همنفسم، نپرستم، محبتم، خواستتم، خانمانم، میشمارم، بیخیالم، میسپارم، رفتارم، بیقرارم، نمیذارم، کرواتم، نخمونم، بگذرونم، نمیدونم، نمیتونم، شمریم، بیفتیم، بپوشیم، بنوشیم، میخونیم، ترسیدیم، محتاجیم، بشانیم، بتازیمبیشتر...

روسیاترم، بیقرارشم، بنشاندم، بفشاندم، انتظارتم، نمیذاشتم، برنمیدارم، بتازونم، بفهمونم، نامهربونم، نیلوفرینم، عزیزترینم، تنهاترینم، بگذاریم، بشکافم، انفجارم، التهابم، میشکافم، بسرایم، کلماتمبیشتر...

بمالاندم، فروننشاندن، بازننمایاندن، برگشودند، فرونگذاردند، بپناهاندند، نپناهاندند، بازبستاندند، فروننشاندند، بازنماندند، بازننهادند، بازخواندند، بازننمایاندند، فروننشانند، بازننمایانند، انترتینمنت، دربدهیم، نشکافیم، رهسپاریم، خیابوناییمبیشتر...

بازگشت به بالا

زبان های دیگر:

en_us en_gb es pt_br fr it de nl ru uk pl cs sk hr sr bg sq ro hu fi sv el tr az eo sw id ko ja zh_hans

آیا چیزی را پیدا نمی کنید ویا چیزی آنطور که باید کار کند، کار نمی کند؟
به ما خبر دهید!

آیا این فرهنگ لغت قافیه را دوست دارید؟ ما را لایک کنید و به اشتراک بگذارید: