کوکی ها را مرور کنید

این صفحه از کوکی ها استفاده می کند ، تا ما بتوانیم بفهمیم که نتایج به دست آمده برای شما ، به اندازه کافی سریع بوده است. اطلاعات بیشتر تنظیم کوکی ها

قبول می کنم

قافیه ها برای: یکباره

قافیه ها: 212 نتایج

پتیاره، مکاره، خمپاره، کواره، همواره، سواره، بهاره، کناره، هماره، شراره، ستاره، جوارح، دستارچه، تباهه، تپاله، حواله، غزاله، قباله، سرشاخه، لوایح، نصایح، مدایح، مصالح، تپانچه، هرآنچه، پروانه، روانه، جوانه، دهانه، بهانه، زنانه، نمانه، خصمانه، زمانه، فسانه، رسانه، فرزانه، عصرانه، سرانه، ترانه، دندانه، خمخانه، بتخانه، سقاخانه، مستانه، دستانه، شبانه، زبانه، هنگامه، رزمنامهبیشتر...

فایزه، یاره، کاره، پاره، واره، شاره، باره، آره، شارح، ابره، تازه، باشه، کره، پره، سره، دره، تره، بره، صخره، جمره، شماره، نعره، طفره، شفره، بصره، حشره، کسره، سکره، قطره، همه، لحظه، خنده، خسته، ترعه، خوره، سخره، زهره، بهره، نمره، عمره، زمره، خمره، نقره، زوره، دوره، حجره، سفره، حفره، مفرح، شدهبیشتر...

اه، له، نه، مه، زه، جه، چه، سه، ده، به، که، ته

جگرپاره، متصالح، سرمقاله، دخترانه، خردمندانه، مستمندانه، گذرنامه، متسامح، پدرانه، خبرنامه، دشمنانه، محرمانه، حرمخانه، بدبختانه، برگردانده، تیزسرانه، پیشدستانه، ابلهانه، احمقانه، مادرانه، نامردانه، آشپزخانه، متشابه، جعفرزاده، ظفرزاده، خونواده، جداگانه، استوانه، هندوانه، انگشتانه، استعاره، استخاره، استطاله، استحاله، باحاله، جاهلانه، عادلانه، عاشقانه، صادقانه، عاجزانهبیشتر...

دانشمندانه، خردمندانه، بیطرفانه، داوطلبانه، فروتنانه، برادرانه، وزارتخانه، تجارتخانه، درستکارانه، موشکافانه، طرفدارانه، تقاضانامه، معتدلانه، ناعاقلانه، صادرکننده، خبردهنده، بلافاصله، باملاحظه، ناپسندیده، سرتراشیده، جداسرانه، گرانسرانه، برادرخوانده، بشردوستانه، ابوقراضه، غیرمشابه، دخترخاله، موضعگیرانه، غافلگیرانه، ایرادگیرانهبیشتر...

آبرومندانه، ترددکننده، صعودکننده، تظاهرکننده، منتشرکننده، منزجرکننده، تفسیرکننده، تسخیرکننده، تاییدکننده، مساعدکننده، ابرازکننده، انکارکننده، تکرارکننده، اصرارکننده، متقاعدکننده، مهارکننده، گفتگوکننده، وانمودکننده، آرزوکننده، ناامیدکننده، استوارکننده، واگذارکننده، احترازکننده، اتخاذکننده، انتقادکننده، اتکاکننده، برقرارکننده، امیدوارکننده، پدیدارکننده، تقاضاکنندهبیشتر...

قافیه های نزدیک: 190 نتایج

نواله، چغاله، هرساله، کمانچه، پنجگانه، پرچانه، کمانه، کرانه، پستخانه، چکامه، هجونامه، سرنامه، برنامه، شمامه، فرمانده، درمانده، سوانح، علاقه، دماغه، خمیازه، دروازه، مغازه، سراچه، قباچه، ملافه، خلاشه، تراشه، تلواسه، حماسه، ثلاثه، برخاسته، نواده، صفرزاده، کباده، همخوابه، عرابه، سردابه، ربابه، غرناطه، لکاتهبیشتر...

ناله، لاله، ساله، شاخه، شانه، خانه، نامه، مانده، باغچه، ساده، داده، باده، مرزه، کرده، پرده، زرده، برده، خرابه، دله، حلقه، سخته، تنگه، کنه، صحنه، بنده، سبزه، دفعه، هفته، رفته، دسته، بسته، زده، شبه، خورده، مرده، شعله، گفته، کوله، گونه، روزهبیشتر...

سحر، ذهن، ملح، منه، فقه، فصح، هفته، ربح، ذبح، شبه، یه، مه، ز، چه، شه، سه، به، که، عطر، مثل، مهر، سر، پر، هله، ول، دله، گل، دل، فکر، غیر، سیر، دیر، بین، حیف، هی، نی، می، کی، پی، سفربیشتر...

سرمقاله، دشمنانه، بدبختانه، شجاعانه، جوانانه، طرفدارانه، دواخانه، حرامزاده، روستازاده، صبورانه، صندوقخانه، داروخانه، حاکمانه، ظالمانه، عارفانه، خالصانه، شاعرانه، جابرانه، جاودانه، زاهدانه، شاگردانه، عابدانه، صاحبخانه، صمیمانه، حریصانه، درویشانه، دلیرانه، حقیرانه، غریبانه، صوفیانهبیشتر...

موشکافانه، طرفدارانه، ریزپردازنده، استقراریافته، انعقادیافته، فرزندخوانده، آسانگیرانه، محدودکننده، برخوردکننده، نقدکننده، خبرکننده، مسدودکننده، تشدیدکننده، تجدیدکننده، اظهارکننده، ارشادکننده، احیاکننده، خطاکننده، دیدارکننده، ایرادکنندهبیشتر...

قدرتمندانه، غیرتمندانه، سخاوتمندانه، شرافتمندانه، نیرومندانه، ثروتمندانه، نیازمندانه، آزادمنشانه، خاطرخواتم، خدانگهدارت، نوبهارانت، تماشاکننده، فشارآورنده، قرارگرفتن، مهمانومه، چشمانومه، باروونه، نازنینه، دلتنگیامه، متولدشدهبیشتر...

بازگشت به بالا

زبان های دیگر:

en_us en_gb es pt_br fr it de nl ru uk pl cs sk hr sr bg sq ro hu fi sv el tr az eo sw id ko ja zh_hans

آیا چیزی را پیدا نمی کنید ویا چیزی آنطور که باید کار کند، کار نمی کند؟
به ما خبر دهید!

آیا این فرهنگ لغت قافیه را دوست دارید؟ ما را لایک کنید و به اشتراک بگذارید: