قافیه ها برای: جات خالیست

قافیه ها: 87 نتایج

پیانیست، بازمایست، بازنایست، مدرنیست، فمینیست، بگریست، بارانیست، اصلانیست، تنهاییست، خرابیست، رهاییست، عذابیست، کم یابیست، نقابیست، پنهانیست، خوندنیست، سروریست، شدنی ست، موندنیست، نگریست، کمونیست، بزرگیست، هست و نيست، بسته ایست، سربه نیست، سیویست، ماشینیست، نومیدیستبیشتر (قافیه های نزدیک)...

خالیست، باتیست، باز یست، جاریست، خاریست، رازی ست، ناغيست، ابریست، تلخیست، تنگ زيست، دمی ست، سریست، شویست، پس ایست، گردی است، تو نیست، دويست، کویست، دلیست، دویست، گریست، میزیست، رازیست، یابیست، مایست، نایست، نزیست، نشایست، همزیست، خوبیست، روبیست، روزیست، دوزیست، نوزیست، بزیست، بشایست، بهزیستبیشتر (قافیه های نزدیک)...

between_paragraphs_1

ایست، بيست، بیست، زيست، زیست، قيست، نيست، نیست، چيست، چیست، کیستبیشتر (قافیه های نزدیک)...

سوسیالیست، اوخوب مردی است، بازنگریست، بنگریست، لاجوردی است، ننگریست، ضدکمونیست، تصوّریست، شکسته ایست، نشسته ای ستبیشتر (قافیه های نزدیک)...

بازننگریستبیشتر (قافیه های نزدیک)...

قافیه های نزدیک: 231 نتایج

آدمخواری، آذرشاهی، ابدایی، التالی، الثانی، الراسی، الساقی، املایی، بازآیی، بازداشتی، بازسازی، باغداری، بالابری، جاسازی، جاقاشقی، جاودانگی، حسابداری، خرابکاری، شادکامی، شرابخواری، صداسازی، قادرسازی، قنادباشی، ماستمالی، نابگاهی، ناتالی، نادرخانی، نازنازی، ناپاکی، ناکافی، نمازخوانی، واداری، پاکسازی، گاوبازی، گزافکاری، خداآفرین، ساکارین، واداشتیم، کارآفرین

between_paragraphs_2

آسريس، آسریس، انیس، بادريس، بادغيس، سام کيس، ساويس، ساویس، طاقدیس، لافیس، لاقیس، لانیس، واليس، پاریس، کراسیس، آنقیت، آنگیت، بازیت، حاجیت، حالیت، خالی ت، خالیت، خاکیت، دالیت، قاريط، مادیت، کاریت، گرافیت، آویخت، امریك، امزیك، املیك، انتیك، باريك، باریک، باليك، بالیك، تاجیك، تاريك، تاریك، تاریک، تازیك، فابریك، لاستیك، ماتیك، پاتریک، پاليگ، چالیك، کاتلیكبیشتر...

ایت، تیت، سیت، شيت، صیت، طیط، میت، هيت، پیت، چيت، چیت، کیت، گیت، اینت، ریخت، هيشت، کیشت، بيص، تریس، تنیس، خیس، دیس، ريس، ریس، زيس، زیس، سویس، سیس، شيث، شيص، عيص، فیس، لیس، میس، نيس، نیس، ويس، ویس، پلیس، پیس، کیس، گیسبیشتر...

آبادسازی، آرامسازی، آرمانخواهی، آزادسازی، ساوانایی، کانادایی، ایرانشاهی، بیابانکی، بیدارسازی، زینهارداری، سیگارسازی، اسرارآمیز، خرابکاری، روانکاوی، شرابخواری، مبناسازی، نمازخوانی، کلانسالی، اخطارآمیز، حسابداری، رسانایی، چلواربافی، اعجازآفرین، جداسازی، خداآفرین

between_paragraphs_3

مداراآمیز، آسیابداری، امتیازخواهی، پریشانحالی، کیمیاکاری، شکوفاسازی، زراعتکاری، نارسانایی، پابرجاسازی، اعتبارآفرین، استدعاآمیز، افتخارآمیز، انتقادآمیز، انزجارانگیز، استبدادخواهی، هواپیماسازی، اعتمادآفرین، افتخارآفرین

اعتبارآفرین، مقواسازی، مدورسازی، افتخارآمیز، اعتمادسازی، انگشتربازی، برابرسازی، متقاعدسازی، پریشانحالی، اعتمادآفرین، افتخارآفرین، مقصریابی، عبارت آرائی، بخارافشانی، ستارهبارانی، مستقل اسامی، گهرافشانی، گوهرافشانی، بازبستانی، خودگردانی، غیراجتماعی، غیرکارشناسی، اقتصاددانی، خیالپردازی، فرمانروایی، قانونمداری، مهمانسرایی، پیکرتراشی، کارگردانی، گلخونهنذاری، بپرورانی، روانشناسی، نارواداریبیشتر...

between_paragraphs_4

فروننشانی، هزارتومانی، فروننشانید، کاروانسرایی، گلخونهنذاری، بازننمایانی، بازننمایانید

کالسکه بخار سازی، قراى طيلسانى، هزارتومانی، ک‍ﮩ‍ین نامه یزدانی، پیغاماپیغامی، شویکۀ ابراهیم، توروتنهانمی، فروننشاندی، فروننشاندید، بازننمایاندی، خاکسترنشینی، چادرنشینی، بازننمایاندید، قدرتمندترین، افتخارآفرینی

بشويكهٴ ابراهيم، خاکسترنشینی

دو خادم حبشى و رومى

بازگشت به بالا

زبان های دیگر:

en_us en_gb es pt_br fr it de nl sv fi ru uk pl cs sk hr sr bg sq ro hu el tr az kk eo sw id ko ja zh_hans

آیا چیزی را پیدا نمی کنید ویا چیزی آنطور که باید کار کند، کار نمی کند؟
به ما خبر دهید!

آیا این فرهنگ لغت قافیه را دوست دارید؟ ما را لایک کنید و به اشتراک بگذارید: Like us on Facebook

results_right
results_after_content